Tota Scriptura – Całe Pismo

Ważne zadanie

W raczej odległej przeszłości, kościół został postawiony przed ważnym zadaniem rozpoznania które księgi należą do Biblii. Biblia sama w sobie nie jest jedną księgą, ale jest zbiorem wielu indywidualnych ksiąg. To, co Kościół starał się ustalić, było tym, co nazywamy kanonem Pisma Świętego. Słowo canon pochodzi od greckiego słowa oznaczającego „standardowy lub pręt do pomiaru”. A zatem kanon Pisma Świętego opisuje normę, którą kościół użył w otrzymaniu Słowa Bożego. Jak to często bywa, praca heretyków zmusza kościół do coraz bardziej precyzyjnego określania jego doktryn.

(więcej…)

Najstarszy kanon Pisma (wg. XXXIX Listu paschalnego św. Atanazego z Aleksandrii)

Atanazy Aleksandryjski

(gr. Αθανάσιος Αλεξανδρείας, łac. Athanásios Alexandrías) żył w latach od ok. 296– 298 do 2 Maja 373. biskup Aleksandrii, pisarz wczesnochrześcijański, teolog-apologeta, kaznodzieja, ojciec i doktor Kościoła. Każdego roku Atanazy pisał listy paschalne, które odczytywano w kościołach w Egipcie.
.

(więcej…)

Apokryfy

Apokryfy jako niekanoniczne księgi

Greckie słowo apokryfos występuje w swym pierwotnym znaczeniu w trzech wersetach biblijnych mówiących o „sprawach starannie zakrytych”.

Mar. 4:22 Nie ma bowiem nic tajemnego, co by nie miało być ujawnione ani nic ukrytego (πόκρυφον apokryfon), co by nie miało wyjść na jaw.

Łuk. 8:17 Nie ma bowiem nic tajemnego, co by nie miało być ujawnione, ani nic ukrytego (πόκρυφον apokryfon), o czym by się nie dowiedziano i co by nie wyszło na jaw.

Kol. 2:3 W którym są ukryte (πόκρυφοι apokryphoiwszystkie skarby mądrości i poznania.

πόκρυφος ápókryphos – ukryty, schowany, sekretny

(więcej…)

Chronologia powstawania ksiąg Pisma Świętego

Słowo Boże zostało napisane przez Boga a spisane przez ludzkich autorów. Drugi list do Tymoteusza naucza, że “Całe Pismo jest natchnione przez Boga”. Bóg w ponadnaturalny sposób nadzorował ludzkich autorów Biblii, tak że ci używając własnego stylu pisania i osobowości ciągle oddawali dokładnie to co Bóg zamierzał przekazać. Biblia nie została podyktowana przez Boga, lecz doskonale prowadzona i natchniona przez Niego. (więcej…)

Comma Johanneum

Trzej bowiem świadczą w niebie: Ojciec, Słowo i Duch Święty, a ci trzej jedno są. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, 1 Jana 5:7]

Współczesne tłumaczenia

Często pomijają ten werset. Benjamin Wilson twierdzi

„Ten tekst dotyczący niebiańskiego świadectwa nie jest zawarty w żadnym Greckim manuskrypcie który został napisany przed piętnastym wiekiem. Nie jest cytowany przez żadnego pisarza eklezjastycznego; ani przez żadnego wczesnego ojca łacińskiego nawet kiedy temat na który pisali by naturalnie prowadził ich do odwołania się do jego autorytetu. Jest to więc ewidentnie fałszywe”.

Delikatnie mówiąc pomija on niektóre informacje. (więcej…)

Na początku Bóg stworzył wielki wybuch

Dosłowne rozumienie Pisma

Dosłowne rozumienie pierwszego, drugiego i trzeciego rozdziału Księgi Rodzaju jest jedyną podstawą właściwego poglądu na świat. Jeśli nie akceptujesz tego, jeśli nie rozumiesz tych rozdziałów, jeśli im nie wierzysz, nie możesz wytworzyć prawidłowego poglądu na świat. Musisz zrozumieć, że Bóg stworzył cały wszechświat, taki jakim go widzimy, w sześć 24 godzinnych dni. Musisz zrozumieć Boży cel w stworzeniu człowieka na swoje podobieńśtwo, dającego mu pomocnika, a konkretnie kobietę, musisz zrozumieć to tak samo, jak istontą podstawę fizycznego wszechświata i rolę człowieka w nim. Musisz zrozumieć 3 rozdział Księgi Rodzaju, upadek człowieka. Jeśli nie rozumiesz tych rzeczy, i nie wierzysz w to wszystko dokładnie tak jak jest to przedstawione w Biblii, to masz błędny pogląd na świat i starasz się zrozumieć świat w sposób, w jaki nie da się go zrozumieć. Wszystko, do czego dojdziesz jest błędne, to niezrozumienie pozostawiające cię bez właściwej odpowiedzi.

(więcej…)

Sola Scriptura

Fundament wiary

Na fundamencie Sola Scriptura spoczywają trzy masywne filary, które kształtują ewangelię i ją podtrzymują w jej najprostszych i podstawowych twierdzeniach. Sola GratiaSola FideSolus Christus, zbawienie jest tylko dzięki łasce, tylko przez wiarę w Chrystusa jedynie.

Rzym pragnął dodać dobre uczynki, członkostwo kościelne, obecność, chrzest, małżeństwo, ostatnie namaszczenie, odpusty, Marię, skarbiec kościoła, itd., itd… Byli wsparciem dla swojej wywrotki, do której dodawali i dodawali i dodawali różnego rodzaju śmieci.

Reformatorzy, ponieważ powrócili do Bożego Słowa, tylko Pisma, sprzeciwili się temu. Jedyną prawdziwą ewangelią jest ta tylko dzięki łasce, tylko przez wiarę jedynie w Chrystusa. I jeśli to znajduje się na swoim miejscu, jeśli fundament jest na swoim miejscu i jeśli te trzy niewzruszone filary są  na miejscu, wtedy dach i iglicę stanowią Soli Deo Gloria – chwała tylko Bogu.

(więcej…)

Podstawy hermeneutyki, cz.2

Przeciw sekciarstwu

Dzisiaj istnieje podobno aż 20 tysięcy odłamów chrześcijaństwa. Wiele ludzi pragnie czytać i rozumieć Biblię. Wiele ugrupowań religijnych uważa, że u nich jest najlepsze zrozumienie Biblii. Celują w tym szczególnie grupy fundamentalistyczne i sekciarskie, których jest bardzo wiele. Niektóre ugrupowania wskazują na swoich przywódców jako jedynych uprawnionych przez Boga do właściwego rozumienia Biblii. Inni twierdzą, że żaden nauczyciel nie ma takiego patentu na nieomylność i że tym autorytetem może być sama Biblia. Jednym z ważniejszych sporów między rzymskim katolicyzmem a protestantyzmem jest kwestia autorytetu. Czy papież ma patent na jedyną poprawną egzegezę Biblii? Protestanci w to wątpią i jako alternatywę wskazują na zasadę Sola Scriptura (tylko Pismo). (więcej…)

Prima Scriptura, Sola Scriptura i Sola Ecclesia

“Kościół przez wieki, ukonstytuowany Duchem Świetym, dostarcza wiarygodności; oferuje pole, na którym możemy sformułować nasze interpretacje. Taka wiarygodność chroni przed niezależnością i indywidualistyczną interpretacją.” – Craig Blomberg

Czy wiara w Prima Scriptura (Pismo ponad wszystko) nieuchronnie prowadzi do wiary albo w Sola Scriptura(jedynie / wyłącznie Pismo) albo w Sola Ecclesia (jedynie / wyłącznie kościół)? Po pierwsze, zdefiniujmy kilka terminów:
.

(więcej…)

Podstawy hermeneutyki, cz.1

ρμηνεύω herméneuó –tłumaczyć, wykładać, interpretować (Łuk. 24:27Dzieje 17:2-3Dzieje 28:232 Tym 2:152 Piotra 1:202 Piotra 3:16, Neh. 8:7-81 Kor.4:6)

Rozum podstawą wiary (Rzym. 10:2Izaj. 1:18, Rzym 12:2Efez. 1:18Efez. 3:18Efez. 4:23, Filip. 4:8Kol. 3:101 Jana 5:20)

Skąd dowiadujemy się co mówia Biblia?

Sprawa interpretacji ma takie samo znaczenie jak objawienie. Co z tego, że zgadzamy się, że Biblia jest pełnym i ostatecznym objawieniem Bożym, jeżeli niewłaściwie ją interpretujemy? Skutek jest taki sam: mijamy się z prawdą Bożą. Nie ma sensu dodawać do Pisma Świętego „dalszych objawień”, jak też nie ma sensu wyczytywać z niego to, czego ono nie zawiera. W ostatnich latach przyjęło się wszystko robić „po swojemu” i wypowiadać swoje własne opinie. (więcej…)