Zwolennicy-uzurpatorzy nie mogli wypędzać demonów

Istnieje w Słowie Bożym przypadek, gdzie ludzie podążający za Jezusem, będący jego zwolennikami znającymi ewangelię zapragnęli czynić te same cuda co Jezus. Nie posiadając żadnego autorytetu narazili drogę Pańską na pośmiewisko. W rozważaniach zostały wzięte pod uwagę wszystkie świadectwa tego wydarzenia, które zostały uporządkowane chronologicznie na podstawie ewangelii synoptycznych: (Mat. 17:14-21, Marek 9:14-29, Łuk. 9:37-43)


Marek 9 14 A przyszedłszy do uczniów (μαθητς mathetas), zobaczył wielki tłum wokół nich oraz uczonych w Piśmie, którzy rozprawiali z nimi.

  • Mowa nie o Apostołach, lecz zwolennikach podążających za Jezusem (μαθητής mathetes– zwolennik, naśladowca, uczeń).
    .
  • Ci prowadzą zażartą dyskusję z faryzeuszami dotyczącą spraw wiary, nieudane wypędzenie nieczystego ducha jest tematem sporu Zgromadzeni wokół zwykli ludzie słyszą całą rozmowę i mają przed oczami dowód porażki w postaci ciągle opętanego chłopca, Marek 9:16-17Łuk. 9:39

(więcej…)

Gdy przemawiał Bóg

Każdy słyszy w głowie swój wewnętrzny głos. Jednak osoby z omamami słuchowymi, jak choćby w schizofrenii, uznają go za głos kogoś obcego. Jest to psychologicznie uwarunkowana halucynacja. Czy zatem mężowie Boży byli ofiarami choroby? Rozważmy na podstawie Słowa Bożego w jaki sposób przemawiał Bóg:

(więcej…)

Chrzest wodny Apostołów

Kościół to społeczność wierzących, w którym nie ma lepszych i gorszych członków. W kościele nie liczy się pochodzenie, przynależność etniczna czy kulturowa. Nie ważnym jest przez kogo dana osoba się nawróciła czy też została ochrzczona. Pan Jezus powiedział:

Mat. 23:8Jeden bowiem jest wasz Mistrz, Chrystus, a wy wszyscy jesteście braćmi
.
Gal. 3:28 „Nie ma Żyda ani Greka, nie ma niewolnika ani wolnego, nie ma mężczyzny ani kobiety; wszyscy bowiem jedno jesteście w Chrystusie Jezusie

Zrównując tym samym status każdego wierzącego. W chrześcijaństwie nie ma miejsca na nepotyzm. Liczy się czystość wiary, oddzielenie od grzechu i sumienność w wykonywaniu powierzonej służby. (więcej…)

Baczcie abyście nie utracili wiary

Baczcie, abyście nie utracili wiary, bo pomimo iż Boży to dar, od was zależy czy ją zachowacie. A bez wiary nie można podobać się Bogu, kiedy zatem utracicie wiarę, zostaniecie wymazani z księgi żywota. Zatem drżyjcie i bójcie się o swoje zbawienie, bo to od was zależy, czy je utracicie. III List św. Trofima do Laodycean

Ten fikcyjny i całkiem zmyślony tekst nieistniejącego listu wyraża przekonanie i wiarę wielu braci w Chrystusie, którzy swoją nadzieję wprawdzie złożyli w Panu panów i Królu królów, Jedynym i prawdziwym Bogu i zbawicielu Jezusie Chrystusie, lecz żyją w strachu przed utratą zbawienia.

Strach zupełnie zbędny ponieważ…

(więcej…)

Opętani „chrześcijanie”

Źródło doktryny

Przede wszystkim musimy pamiętać, że tylko Słowo Boże jest naszym jedynym wiarygodnym źródłem prawdy o Szatanie i demonach. Teolog i naukowiec dr Charles Hodge słusznie ostrzegał:

Ani poziom wiedzy, ani wyższość talentu, ani nawet roszczenia do inspiracji, nie mogą uzasadniać odejścia od prawdy nauczanej przez Słowo Boże. Wszyscy nauczyciele muszą być poddani tej normie. Możemy być wdzięczni za to, że mamy biblijny standard, zgodnie z którym możemy badać duchy, czy są z Boga” (Komentarz do Listu do Rzymian [Grand Rapids: Eerdmans, 1972], s 395.).

Co zatem Słowo Boże, będące probierzem prawdy, mówi na ten temat? Czy demony mogą posiąść lub przebywać  prawdziwie wierzącym człowieku? Czy mogą wchodzić przez otwarte drzwi i stać się dzikim lokatorem? Zwolennicy tego poglądu ze współczesnego ruchu walki duchowej powiedzą że tak, ale opierają swoją odpowiedź na subiektywnych doświadczeniach, a nie na Słowie Bożym. Biblia wyjaśnia, że takie roszczenie nie ma uzasadnionej podstawy. (więcej…)

Czy dary Ducha przeminęły?

Biblijne definicje

*Znaki i cuda – Dary Ducha Świętego dla osób wierzących jakie obserwujemy w Biblii takie jak:

Prorokowanie – jedna osoba zawsze prorokuje autorytatywnie w całkowitej zgodzie ze Słowiem Bożym (przy czym należy pamiętać, że kanon jest zamknięty), przepowiednie zawsze i całkowicie i ze wszystkimi detalami się wypełniają. Prorok żyje świętym życiem, jest moralnie nienaganny. Jedna pomyłka w proroctwach czyni z człowieka fałszywego proroka.

Języki – jedna osoba bez nauki nagle posiada zdolność mówienia wieloma zagranicznymi językami zrozumiałymi przez obcokrajowców. Mówi płynnie i bezbłędnie zachowująć akcent i dialekt.

Tłumaczenie języków – jedna osoba potrafi bez wcześniejszej nauki przetłumaczyć wiele różnych i zrozumiałych zagranicznych języków, to jest takich, które są naturalnie zrozumiałe dla osób znających ten język.

Uzdrawianie przez nałożenie rąk – jedna osoba nakładając ręce leczy natychmiast z każdej choroby bez wyjątków, pomimo niewiary osoby chorej, efekty są niezaprzeczalne.

Wyganianie demonów – jedna osoba posiada Boży autorytet aby słowem wyganiać natychmiast i wszystkie demony, efekty są natychmiastowe

Picie trucizn bez ponoszenia szkody – jedna osob może zawszei świadomie pić dowolny rodzaj trucizny, żaden negatywny efekt jej nie dotknie. (więcej…)

Dar języków

 

Tematem rozważania będzie dar języków, lepszym określeniem będzie jednak dar zagranicznych języków.

Definicja językowa

Jak zauważa kontunualista Wayne Grudem,

Należy powiedzieć na wstępie, że greckie słowo „glossa” tłumaczone jako „język” używane jest nie tylko w znaczeniu fizycznego języka w ustach, lecz także w znaczeniu mowy.
.

We fragmentach Nowego Testamentu, gdzie rozważane jest “mówienie językami”, chodzi z pewnością o mowę. Jest niefortunnym, że angielskie tłumaczenia używają frazy „mówić na językach”,  która nie jest normalnie używana w języku angielskim, a która wyraża dziwne przeżycie, coś całkowicie obcego dla zwykłego życia ludzkiego. Lecz gdyby angielskie tłumaczenia używały wyrażenia – „mówienie zagranicznymi językami“ dałoby to czytelnikowi zrozumienie dużo bliższe temu, jakie mieli w I wieku grekojęzyczni czytelnicy słyszący to wyrażenie gdy czytali je w Dziejach czy w 1 Koryntian.

(więcej…)

Apostoł apostołowi nie równy

We współczesnym ruchu zielonoświątkowym rozpowszechniony jest pogląd o występowaniu w kościele urzędu Apostoła. Urząd ten miał być przywrócony na początku XX wieku, podczas drugiej Pięćdziesiątnicy jaka rzekomo miała miejse w Topeka w Kanzas, gdzie nastąpiło domniemane powtórne wylanie darów Ducha Świętego takich jak mówienie wieloma zagranicznymi językami i pozabiblijne prorokowanie. Rozeznajmy zatem, czy zgodnie ze Słowem Bożym ludzie podający się za apostołów rzeczywiście nimi są. (więcej…)

A takie znaki: pozycja Marka 16 w Słowie Bożym

Wbrew obiegowej opinii zielonoświątkowców, cudowne dary i znaki nie były powszechne w Kościele Apostolskim. Towarzyszyły przede wszystkim Apostołom czyli Dwunastu i Pawłowi oraz ich najbliższym współpracownikom. Słowo Boże informuje wyłącznie o dwóch przypadkach, gdy cudowne dary zostały udzielone w inny sposób niż nałożenie rąk przez Apostołów. (więcej…)

Chrzest w Duchu a napełnienie Duchem Świętym

Dlaczego jest to ważny temat do rozważania? Ponieważ współczesny ruch zielonoświątkowo-charyzmatyczny uznaje chrzest Duchem Świętym za tożsamy z napełnieniem Duchem. Według nich każdy człowiek ochrzczony czyli zanurzony w Duchu musi albo mówić obcymi językami albo prorokować. Zatem jeśli przynajmniej jeden z tych dwóch znaków nie wystapił u chrześcijanina, to jest on pozbawiony Ducha Świętego. W ten sposób dokonują podziału wierzących na duchowych, tych posiadających spektakularne dary i resztę, czyli cielesny kościół. Taki sam podział głosili montaniści, grupa powstała pod koniec II wieku, uznani przez wczesny kościół za heretyków. (więcej…)

Czym jest wiara?

Hebr. 11:1 A wiara jest podstawą tego, czego się spodziewamy, i dowodem tego, czego nie widzimy.

Postanowiłem poruszyć temat wiary, gdyż zauważyłem wiele nieporozumień wśród chrześcijan. Wiele powiedziano i napisano na temat wiary, jednak chcę do tematu podejść nieco inaczej. (więcej…)

Kiedy Pan Jezus stworzył anioły?

Anioły nie są wspomniane w Księdze Genesis, skąd zatem możemy się dowiedzieć, kiedy anioły zostały stworzone? Cóż, ani Genesis, ani żadna inna księga Pisma Świętego nie stwierdza konkretnie kiedy istoty anielskie zostały stworzone. Co jest pewne, to fakt, że stworzeniami, i że zostały stworzone i że posiadają początek istnienia. Są nieśmiertelne. Raz stworzone żyją na zawsze, lecz tylko Trójjedyny Bóg jest wieczny, bez początku i bez końca.

(więcej…)

Harmonia Ewangelii – zmartwychwstanie Jezusa

Świadkowie

Pierwszymi świadkami zmartwychwstałego Jezusa będą kobiety wymienione z imienia: Maria Magdalena; Maria matka Jakuba Mniejszego i Józefa; Salome – żona Zebedeusza i matka Jakuba i Jana.

  • Łuk. 23:55 Poszły też za nim (Józefem z Arymatei) kobiety, które przybyły z nim z Galilei. Zobaczyły grobowiec i jak złożono jego ciało. 56 A gdy wróciły, przygotowały wonności i olejki. Lecz w szabat odpoczywały zgodnie z przykazaniem.
  • Marek 15:40 Były tam też kobiety, które przypatrywały się z daleka, a wśród nich Maria Magdalena i Maria, matka Jakuba Mniejszego i Józefa, oraz Salome.

(więcej…)