Czym jest niebo?

Etymologia

Nowa Biblia Króla Jakuba używa słowa niebo 532 razy w 502 różnych wersetach. Hebrajskie słowo zwykle tłumaczone jako „niebo”, שָׁמַיִם shamayim, jest formą rzeczownika liczby mnogiej, która dosłownie oznacza „wysokości”. Greckie słowo przetłumaczone jako „niebo” to οὐρανός ouranos (jest tym samym słowem, które było inspiracją dla nazwy planety Uran). Odnosi się do tego, co jest podniesione lub wzniosłe.

(więcej…)

Chrystus, siedemdziesięciu i królestwo które się przybliżyło, cz. 1

Wstęp

Artykuł jest odpowiedzią na działania uzurpatorów mieniących się pastorami, którzy tworzą niebiblijne struktury w kościele. Niektórzy, powołując się na źle rozłożone Słowo, wyznaczają 12 Apostołów, inni 70 wysłanników, stosując przy tym jednocześnie niebiblijne metody działania. Odnoszą oni to, co dotyczyło Izraela do współczesnej eklezji.

Przyjrzymy się nieco bliżej starotestamentowemu kontekstowi, w którym żył, nauczał i działał Jezus z Nazaretu, oraz dokonamy porównania tego kontekstu z epoką Kościoła i misją, którą Kościół Boży ma do wypełnienia. Próbując wprowadzać do naszej eklezjalnej rzeczywistości zasady, na jakich oparta była misja Siedemdziesięciu, napotykamy podstawowe problemy które powinniśmy dobrze zrozumieć. Zauważymy przy okazji, że nie wszystko da się zastosować z zachowaniem tamtej formy i szczegółów.

(więcej…)

Przed Trybunałem Chrystusa

Krytyka a osądzanie

Rzym. 14:10-12 Dlaczego więc ty potępiasz swego brata? Albo czemu lekceważysz swego brata? Wszyscy bowiem staniemy przed trybunałem Chrystusa. Jest bowiem napisane: Jak żyję, mówi Pan, ugnie się przede mną każde kolano i każdy język będzie wysławiał Boga. Tak więc każdy z nas sam za siebie zda rachunek Bogu.

W tym fragmencie Słowa Bożego jesteśmy zachęcani do zaniechania oceny i krytyki uczynków innych chrześcijan. Nie oznacza to, że nie powinniśmy osądzać, piętnować i odrzucać grzechu, ale nie odnosi się to do oceny jakości i wartości życia innych braci w wierze. Zbyt często jednak chrześcijanie dają się ponieść pragnieniu krytykowania innych, aby ich własne życie wydawało się być choćby nieco lepsze. Innymi słowy starają się zredukować prawie do zera innych braci, starając się w ten sposób wywyższyć samych siebie.

(więcej…)

Co Bóg robił przed stworzeniem?

Bóg istnieje od zawsze

Bóg jest odwieczną i samoistniejącą istotą. Nigdy nie było czasu, w którym Bóg nie istniał. On zawsze istniał i zawsze będzie istniał

Hebr. 13:8 Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki.

Psalmista pisze:

Psalm 90:2 Zanim góry powstały, zanim stworzyłeś ziemię i świat, od wieków na wieki Tyś jest, o Boże!

(więcej…)

Hades

Wstęp

W artykule zostanie ukazana definicja hadesu. Określona struktura tego miejsca, ze szczególnym uwzględnieniem tartaru, czyli najniżej położonego rejonu hadesu. Przedstawione zostanie potwierdzenie istnienia koncepcji tartaru w tradycji żydowskiej a także autorska intencja Piotra wynikająca z argumentu językowego czyli użycia słowa tartar w rouzumieniu jak u Homera, Hezjoda, Platona, Hesychiusa i Eustathiusa. Opisani będą mieszkańcy okupujący poszczególne części hadesu. Zdefiniowany zostanie jego suwerenny władca a także zmiany w strukturze ze względu na soteriologię i eschatologię.

(więcej…)

Łaska zbawienia

Ważne definicje

W 11 rozdziale Listu do Hebrajczyków – tzw. „Bohaterowie Wiary” , w tym fragmencie Słowa Bożego – padają takie fundamentalne pojęcia jak:

  • wiara,
  • usprawiedliwienie,
  • sprawiedliwość.

Rozważając te zagadnienia i porównując je np. z Rzymian 3:1 oraz Rzymian 6:23 ; odnajdujemy Boży plan zbawienia dla człowieka:

wiarazaufanie Bogu (ofiara Chrystusa na krzyżu), ufność w Jego obietnice wieczne i w prowadzenie nas w życiu; a to z kolei prowadzi do usprawiedliwienia (przebaczenia grzechów w dziele Chrystusa) i do sprawiedliwości (Stwórca postrzega swoje niegodne stworzenie – człowieka, teraz zupełnie inaczej, w Chrystusie widzi nas jakoby „bez winy” / bezgrzesznych).

(więcej…)

Duch, dusza i ciało

Części składowe człowieka

Mamy pełną świadomość, że człowiek to coś więcej niż ciało. Oprócz zewnętrznego człowieka istnienieje przecież jeszcze jestestwo, to, co nazywamy wewnętrznym człowiekiem, niematerialnym elementem ludzkiej istoty.

2 Kor. 4:16 Dlatego nie zniechęcamy się, bo chociaż nasz zewnętrzny człowiek niszczeje, to jednak ten wewnętrzny odnawia się z dnia na dzień

Jest to bardzo trafny podział. Zewnętrzny człowiek i wewnętrzny. Natomiast pogląd jakoby istniały trzy oddzielne części składowe człowieka, czyli duch, dusza i ciało zbudowany jest o źle zinterpretowane fragmenty Pisma. Ten błąd doktrynalny niesie za sobą również niebezpieczeństwo herezji i to niemałego kalibru.

(więcej…)

Słowo od Boga? Ocena współczesnego daru proroctw

Tytułem naszego popołudniowego seminarium jest „Słowo od Boga? Ocena Współczesnego Daru Proroctw”.

Podtytuł w zasadzie definiuje cel sesji. Chcemy przyjrzeć się proroctwom współczesnego ruchu charyzmatycznego i porównać je ze Słowem Bożym. Na początku chciałbym wtrącić dygresję, wiele z materiału, którym będziemy się zajmować tego popołudnia można znaleźć w książce „Inny Ogień” (Strange Fire), którą otrzymacie jutro. Wspominam o tym na wstępie, bo jeśli jesteście zainteresowani głębszym stadium tego ważnego tematu, możecie to uczynić czytając publikację Dr MacArthura, która jest ważnym źródłem. Zanim jednak zacznę, chciałbym abyśmy zdefiniowali kilka terminów. Zdaję sobie sprawę z tego, że terminy te zostały zdefiniowane wcześniej i były używane w poprzednich sesjach.

 Jednak uważam za ważne, aby od początku zdefiniować kilka terminów. Jednym z nich jest „Charyzmatyk”.

(więcej…)

Zagadnienie cesacjonizmu

Wstęp

Cóż, to zawsze szczególny przywilej być tu z powrotem w Grace Church, to jest nasz kościół ojczysty, to Kościół, z którego czujemy, że zostaliśmy wysłani, nasze serca są tutaj, JohnDziękujemy za twoją wierność, wszyscy naśladujemy twoją wiarę i doceniamy twoją obronę prawdy. To tutaj nauczyłem się, że jeśli chcesz kochać Pana, musisz nienawidzić wszystkich którzy chcą Go zastąpić.  A jeśli masz zamiar miłować Jego prawdę, musisz nienawidzić błędne doktryny.

Dzisiejszego poranka będę miał przywilej rozważyć zagadnienie cesasjonizmu (wstrzymania niektórych darów Ducha Świętego)

(więcej…)

Harmonia Ewangelii: uniesienie Pana Jezusa

Wstęp

Aby mieć pełny obraz uniesienia Chrystusa do nieba, jakie Pan wydał polecenia, z kim się spotkał, jaka była kolejność rzeczy, rozważymy wszystkie dostępne bezpośrednie świadectwa tego wydarzenia. Pod uwagę weźmiemy następujące rozdziały ksiąg:

Na wstępie określić należy gdzie znajdowały się miejsca , o których będzie mowa oraz ich relacje względem siebie:

(więcej…)

Jakie jest imię Boga?

Przysłów 30:4 Któż wstąpił do nieba i zstąpił? Któż zebrał wiatr w swoje garście? Któż zgarnął wody do swej szaty? Któż utwierdził wszystkie krańce ziemi? Jakie jest jego imię? A jakie jest imię jego Syna? Czy wiesz?

Misja służby

Mojżesz miał chwilowe spotkanie ze Świętym i im bardziej się zbliżał, tym bardziej się bał. Usłyszał głos Boga posyłającego go na misję, a jego lęk przerodził się w wątpliwości: „Kim jestem, że powinienem kontynuować tę misję?”  A Bóg odpowiedział: „Będę z wami”. On tak naprawdę nie odpowiedział na pytanie Mojżesza o tym, kim jest Mojżesz: Powiedział po prostu: „Nie przejmuj się tym, kim jesteś, bo będę z tobą”.

(więcej…)

Chrzest dzieci

Czym jest chrzest wodny?

Chrzest jest widzialnym znakiem łaski zbawienia, która stała się udziałem człowieka w chwili, gdy uwierzył w Chrystusa. Podczas chrztu osoba publicznie wyznaje swoją wiarę. Poprzez  zanurzenie w wodzie i wynurzenie z niej człowiek wierzący manifestuje, że duchowo umarł razem z Chrystusem oraz zmartwychwstał razem z Nim i że odtąd chce iść za Nim jako za swoim Jedynym Panem, Jedynym Zbawicielem i Jedynym Pośrednikiem.

(więcej…)

Aniołowie

Święci aniołowie

Nauczamy, że aniołowie są stworzonymi istotami i dlatego nie należy ich wielbić. Chociaż są wyżsi rangą w stworzeniu od człowieka, to są oni stworzeni by służyć Bogu i wielbić Go

(więcej…)

Atrybuty Boga, cz. 2

Wprowadzenie

W ostatniej sesji mówiliśmy w ramach wprowadzenia, o samych atrybutach:

  • czym jest atrybut,
  • jakie mamy atrybuty,
  • jak są one powiązane ze sobą,
  • dlaczego są one ważne w waszym życiu.

Przejdziemy teraz do pierwszego atrybutu, który chcę żebyśmy rozważyli, i niełatwo jest wiedzieć od czego rozpocząć, ponieważ z Bogiem jest prawie tak, jak z dziesięcioma tysiącami oceanów. Do którego z nich zanurzysz najpierw palec? I różni teologowie i różne teologie systematyczne, rozpoczynały z rozmaitych punktów startowych, i nie ma dobrego, ani złego sposobu rozpoczynania studium.

(więcej…)

Człowiek

Nauczamy że człowiek został bezpośrednio i bezzwłocznie stworzony przez Boga na Jego obraz i podobieństwo. Człowiek został stworzony wolny od grzechu, wraz z racjonalną naturą, inteligencją, wolą, samo stanowieniem, i moralną odpowiedzialnością wobec Boga

(więcej…)

Objawienie jest skończone

5 Mojż. 29:29 Rzeczy tajemne należą do PANA, naszego Boga, a objawione – do nas i naszych synów na wieki

Wszystko zostało już objawione

Bóg objawił swoje prawdy dwóm grupom ludzi:

Prorokom – Bóg mówił bezpośrednio do ludzi takich jak Mojżesz, Izajasz i Daniel i objawił im prawdę. Na przykład, Bóg pokazał Mojżeszowi, w jaki sposób stworzył świat. Gdyby tego nie zrobił, Mojżesz nigdy by o tym nie wiedział.

Apostołom – Bóg objawił prawdę ludziom takim jak Paweł, Piotr i Mateusz w czasach Nowego Testamentu. Na przykład, Bóg objawił Pawłowi prawdę o usprawiedliwieniu przez wiarę. Gdyby tego nie zrobił, Paweł nigdy by jej nie znał.

Nie wiem dokładnie, w jaki sposób Bóg objawił prawdy tym dwóm grupom ludzi, ale jest pewne, że On to uczynił.

Efez. 2:20 Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Jezus Chrystus;
.
Efez. 3:3 przez objawienie została mi oznajmiona tajemnica, jak to wam przedtem krótko napisałem.
.
Rzym. 1:16-18 16 Nie wstydzę się bowiem ewangelii Chrystusa, ponieważ jest ona mocą Boga ku zbawieniu dla każdego, kto uwierzy, najpierw Żyda, potem i Greka. 17 W niej bowiem objawia się sprawiedliwość Boga z wiary w wiarę, jak jest napisane: Sprawiedliwy będzie żył z wiary. 18 Gniew Boży bowiem objawia się z nieba przeciwko wszelkiej bezbożności i niesprawiedliwości ludzi, którzy zatrzymują prawdę w niesprawiedliwości.
.
1 Kor. 15:3 Najpierw bowiem przekazałem wam to, co i ja otrzymałem, że Chrystus umarł za nasze grzechy, zgodnie z Pismem;
.
Gal. 1:11-12 11 A oznajmiam wam, bracia, że głoszona przeze mnie ewangelia nie jest według człowieka. 12 Nie otrzymałem jej bowiem ani nie nauczyłem się jej od człowieka, ale przez objawienie Jezusa Chrystusa.

Boże objawienie co do prawd jest zakończone i całkowite. Bóg objawił ludziom wszystkie prawdy, które chciał, byśmy znali. Nie ma jakiegokolwiek nowego, teraźniejszego objawienia.

(więcej…)

Pismo Święte

 

Nauczamy że Biblia jest spisanym Bożym objawieniem dla człowieka, a zatem 66 ksiąg Biblii danych nam przez Ducha Świętego tworzy całkowite (natchnione w równej mierze we wszystkich jego częściach) Słowo Boże

1 Kor 2:7-14 7 Lecz głosimy mądrość Boga w tajemnicy, zakrytą mądrość, którą przed wiekami Bóg przeznaczył ku naszej chwale; 8 Której nie poznał żaden z władców tego świata. Gdyby ją bowiem poznali, nigdy nie ukrzyżowaliby Pana chwały; 9 Ale głosimy, jak jest napisane: Czego oko nie widziało ani ucho nie słyszało, ani nie wstąpiło do serca człowieka, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują. 10 Nam zaś Bóg objawił to przez swojego Ducha. Duch bowiem bada wszystko, nawet głębokości Boga. 11 Bo kto z ludzi wie, co jest w człowieku oprócz ducha ludzkiego, który w nim jest? Tak samo i tego, co jest w Bogu, nikt nie zna, oprócz Ducha Bożego. 12 My zaś nie przyjęliśmy ducha świata, lecz Ducha, który jest z Boga, żebyśmy wiedzieli, które rzeczy są nam od Boga darowane. 13 A o tym też mówimy nie słowami, których naucza ludzka mądrość, lecz których naucza Duch Święty, stosując do duchowych spraw to, co duchowe. 14 Lecz cielesny człowiek nie pojmuje tych rzeczy, które są Ducha Bożego. Są bowiem dla niego głupstwem i nie może ich poznać, ponieważ rozsądza się je duchowo.
.
2 Piotra 1:20-21 20 To przede wszystkim wiedząc, że żadne proroctwo Pisma nie podlega własnemu wykładowi. 21 Nie z ludzkiej bowiem woli przyniesione zostało kiedyś proroctwo, ale święci Boży ludzie przemawiali prowadzeni przez Ducha Świętego.

(więcej…)

Atrybuty Boga, cz. 1

 

Wprowadzenie

Tematem serii wykładów jest studium atrybutów Boga. Powaga tego tematu nie może zostać nigdy przeceniona. Nie jestem w stanie pomyśleć mad ważniejszym tematem niż temat Boga, wy potraficie? Nie ma znaczniejszego tematu dla nas do rozważenia, niż istota Boga. Wiele lat temu A.W. Tozer stwierdził to tak gruntownie:

Cokolwiek przychodzi ci na myśl kiedy myślisz o Bogu, jest najważniejszą rzeczą o tobie, a wyobrażenie o Bogu które pierwsze przyjdzie ci na myśl, ma największy wpływ na twoje życie. Jest to ster na statku twojego życia. Jest tym co ukierunkowuje twoje życie.

(więcej…)

Początki kościoła a rola Apostołów

Powołanie urzędów

Bóg powołuje urzędy w kościele (które są darami dla kościoła) w odpowiedniej kolejności. Są to oddzielne urzędy Apostoła, proroka, ewangelisty, pasterza-nauczyciela..

Efez. 4:11 I on ustanowił jednych apostołami (urząd), drugich prorokami (urząd), innych ewangelistami (urząd), a jeszcze innych pasterzami i nauczycielami (urząd);

1 Kor. 12:28 A Bóg ustanowił niektórych w kościele najpierw jako apostołów (urząd), potem proroków (urząd), po trzecie nauczycieli (urząd), potem cudotwórców (dar), potem dary uzdrawiania (dar), niesienia pomocy (dar), rządzenia (κυβέρνησις kubernésis) (dar), różne języki (dar).

(więcej…)