Pośmiertna szansa na zbawienie

1 Piotra 3:18-20 18 Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby nas przyprowadzić do Boga; uśmiercony w ciele, lecz ożywiony Duchem; 19 W którym poszedł i głosił też duchom będącym w więzieniu; 20 Niegdyś nieposłusznym, gdy za dni Noego raz oczekiwała Boża cierpliwość, kiedy budowano arkę, w której niewiele, to jest osiem dusz, zostało uratowanych przez wodę.

Antybiblijna nauka

W zależności od przyjętej pozycji teologicznej istnieją dwie możliwości błędnej interpretacji pwyższego tekstu.

 • Pierwszą z nich będzie uznanie, że duchy nieposłuszne za dni Noego to ludzie przebywający w piekle czyli dolnej części krainy umarłych.
  .
 • Drugą będzie uznanie, że duchy którym Chrystus głosił to upadłe anioły, które nie zachowały Bożego zakazu zbliżania się do ludzkich kobiet.

W obu przypadkach założeniem jest, że istotom znajdującym się w piekle ogłoszona została ewangelia w rozumieniu szansy na zbawienie. Głównym powodem, dla którego zwodziciele błędnie interpretują powyższy fragment jest odrzucenie Bożej suwerenności oraz usilna i podświadoma próba potwierdzenia doktryny uniwersalnego zbawienia wszystkich istot stworzonych przez Boga. Innymi słowy według fałszywych nauczycieli Bóg jest tak miłosierny, że tylko nieliczne demony i ludzie znajdą się w jeziorze ognistym. Większość pójdzie do nieba.

W artykule zostanie obalona pierwsza z herezji

(więcej…)

Okiem Kalwinisty – więcej zbawionych czy potępionych?

Kwestia nieporozumienia

Nie ma wątpliwości, że spośród wszystkich doktryn Kalwninizmu tak zwane Limitowane Odkupienie jest najbardziej niezrozumianą i kontrowersyjną. Niestety wielu interpretuje ją jako wskazanie na zbawienie ograniczone samo w sobie, czego skutkiem jest niewielu zbawionych. Charles H. Spurgeon książę kaznodziejów i kalwinista z pewnością tak nie myślał, co wykaże jego poniższe kazanie.

(więcej…)

Ilu będzie zbawionych, cz. 10 – analiza doktrynalna

Powszechne przekonanie

Większość osób wierzy, że tylko niewielu będzie zbawionych. Wiara ta jest oparta w zasadzie o 2 fragmenty Pisma.

Mat. 7:13-14 13 Wchodźcie przez ciasną bramę. Szeroka bowiem jest brama i przestronna droga, która prowadzi na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. 14 Ciasna bowiem jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują.
.
Mat. 22:14 Wielu jest bowiem wezwanych, lecz mało wybranych.

Czy rzeczywiście w niebie znajdzie się niewielka garstka, podczas gdy jezioro ogniste będzie okupowane przez niezliczone rzesze potępieńców?

(więcej…)

Do czego przeznaczył nas Bóg?

1 Tes. 5:9 Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz abyśmy otrzymali zbawienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa;

Ostrożnie z tym zbawieniem

Po nabożeństwie i mojej usłudze, usłyszałem m. in. od jednego Brata: „…z tym «nieutraceniem zbawienia», to trzeba ostrożnie …”. Zabrzmiało to trochę jak zarzut. Następnie dowiedziałem się, że taka nauka, to nic innego jak – „ewangelia sukcesu”. Zarzucono mi coś, czego jestem od jakiegoś czasu – śmiertelnym wrogiem. Między innymi mój blog jest tego wyrazem. Długo rozmawiałem na ten temat i inne tematy także, z Braćmi i Siostrami tego Zboru. Oczywiście w duchu braterskim. Cały tydzień (do dnia publikacji tych refleksji) – rozważałem to w swoim sercu przed Panem, jako moje doświadczenie. I tym, pragnę się jeszcze podzielić.

(więcej…)

Dzisiejsi bohaterowie wiary

Gal. 2:4-5 4 z powodu wprowadzonych fałszywych braci, którzy się wkradli, aby wyszpiegować naszą wolność, jaką mamy w Chrystusie Jezusie, aby nas zniewolić. 5 Nie ustąpiliśmy im ani na chwilę i nie poddaliśmy się, aby pozostała wśród was prawda ewangelii.Nie ustąpiliśmy im ani na chwilę i nie poddaliśmy się, aby pozostała wśród was prawda ewangelii.

Zagrożenia dla prawdy Słowa

Dzisiejsi „Bohaterowie Wiary”, to każdy z nas (jak i całe zbory) – świadczący indywidualnie, że pokłada całkowite zaufanie w Boże obietnice;

 • w łasce zbawienia z wiary
 • w wolności od panowania grzechu w naszym nowym życiu
 • w pragnieniu do przestrzegania Ewangelii, jako woli Bożej

W głoszeniu Dobrej Nowiny dziś, często mamy do czynienia z trzema – głównymi grupami zwiedzionych (oszukanych) ludzi w Bożym przekazie:

 1. niewierzący w Boskość Chrystusa
 2. wierzący w Boskość Chrystusa, ale mający nauki wykraczające poza Ewangelię Chrystusa
 3. przyjmujący innego ducha

Symbolicznie i skrótowo uważam, można im odpowiedzieć tak:

Kto nie ma w sercu nauki o Jezusie Chrystusie, jako Bogu i Zbawicielu, to znaczy, że nie ma nic; a kto pragnie należeć do Chrystusa – Ewangelii Jego przestrzegać będzie!
.
(więcej…)

Pismo, Tradycja i Rzym

Serce wiary chrześcijańskiej

Żadna doktryna nie jest ważniejsza dla teologii ewangelicznej niż doktryna usprawiedliwienia tylko przez wiarę — zasada Reformacji sola fide (zbawienie tylko z wiary). Marcin Luter nazwał to artykułem, który określa, czy Kościół stoi, czy też upada. Historia dostarcza wielu obiektywnych dowodów potwierdzających ocenę Lutra. Kościoły i denominacje, które mocno trzymają się sola fide, pozostają ewangeliczne. Ci, którzy chcą się poddać w tym punkcie, nieuchronnie

 • kapitulują wobec liberalizmu,
 • powracają do pośrednictwa ludzkiego kapłaństwa
 • lub przyjmują jeszcze gorsze formy apostazji.

Dlatego historyczny ewangelikalizm zawsze traktował usprawiedliwienie przez wiarę jako centralną, biblijną, wyróżniającą się — jeśli nie najważniejszą doktrynę, aby wstąpić na drogę prawości. Nie byłoby daleko od prawdy zdefiniowanie ewangelicznych chrześcijan jako tych, którzy wierzą w usprawiedliwienie tylko przez wiarę.

(więcej…)

Łaska zbawienia

Ważne definicje

W 11 rozdziale Listu do Hebrajczyków – tzw. „Bohaterowie Wiary” , w tym fragmencie Słowa Bożego – padają takie fundamentalne pojęcia jak:

 • wiara,
 • usprawiedliwienie,
 • sprawiedliwość.

Rozważając te zagadnienia i porównując je np. z Rzymian 3:1 oraz Rzymian 6:23 ; odnajdujemy Boży plan zbawienia dla człowieka:

wiarazaufanie Bogu (ofiara Chrystusa na krzyżu), ufność w Jego obietnice wieczne i w prowadzenie nas w życiu; a to z kolei prowadzi do usprawiedliwienia (przebaczenia grzechów w dziele Chrystusa) i do sprawiedliwości (Stwórca postrzega swoje niegodne stworzenie – człowieka, teraz zupełnie inaczej, w Chrystusie widzi nas jakoby „bez winy” / bezgrzesznych).

(więcej…)

Boże zaopatrzenie duchowe i materialne

Mat. 17:24-27 A gdy przyszli do Kafarnaum, przystąpili do Piotra poborcy dwudrachmowego podatku i rzekli: Nauczyciel wasz nie płaci dwu drachm ? Rzecze Piotr: Owszem. A gdy wchodził do domu, uprzedził go Jezus, mówiąc: Jak ci się wydaje, Szymonie ? Od kogo królowie ziemi pobierają cło lub czynsz ? Od synów własnych czy od obcych ? A on rzekł: Od obcych. Na to Jezus: A zatem synowie są wolni. Ale żebyśmy ich nie zgorszyli, idź nad morze, zarzuć wędkę i weź pierwszą złowioną rybę, otwórz jej pyszczek, a znajdziesz stater; tego zabierz i daj im za mnie i za siebie

Wola Boża w naszym życiu

W tym fragmencie Słowa Bożego odnajdujemy dwa przykłady woli Bożej, którą mamy kierować się w życiu, jako ludzie nawróceni biblijnie do Boga.

(więcej…)

Nadzieja zmartwychwstania – Część 4

1 Kor. 15:16 Jeśli bowiem umarli nie są wskrzeszani, to i Chrystus nie został wskrzeszony 

Dwunastu Apostołów było naocznymi świadkami zmartwychwstania Pana Jezusa. Dlatego, będąc napełnionymi Duchem Świętym wypełniali swoją posługę świadczenia o Chrystusie. Paweł z Tarsu nie pozostawał w tyle jeśli chodzi o odważne świadczenie o tym, czego wprawdzie nie widział, ale w co głęboko wierzył, dając tym samym dobry przykład nam wszystkim.

(więcej…)

Nadzieja zmartwychwstania – Część 3

1 Kor. 15:16 Jeśli bowiem umarli nie są wskrzeszani, to i Chrystus nie został wskrzeszony 

Wstęp

Jak to już zaznaczyliśmy poprzednio, zmartwychwstanie jest kluczową kwestią naszej wiary. Jest rzeczą niemożliwą prawdziwie wierzyć w Chrystusa i jednocześnie zaprzeczać zmartwychwstaniu. W czasach Jezusa istniała wśród Żydów sekta saduceuszy, którzy w przeciwieństwie do faryzeuszy nie wierzyli w zmartwychwstanie. Pewnego dnia, ufając w swój spryt i inteligencję starali się zaskoczyć Nauczyciela w kwestii zmartwychwstania:

Mat. 22:23-33  23 Tego dnia przyszli do niego saduceusze, którzy mówią, że nie ma zmartwychwstania, i pytali go: 24 Nauczycielu, Mojżesz powiedział: Jeśli ktoś umrze, nie mając dzieci, to jego brat ma ożenić się z jego żoną i wzbudzić potomstwo swemu bratu. 25 Było więc u nas siedmiu braci. Pierwszy ożenił się i umarł, a nie mając potomstwa, zostawił żonę swemu bratu. 26 Podobnie drugi i trzeci, aż do siódmego. 27 A w końcu po wszystkich umarła też ta kobieta. 28 Żoną którego z tych siedmiu będzie więc przy zmartwychwstaniu? Gdyż wszyscy ją mieli za żonę. 29 A Jezus im odpowiedział: Błądzicie, nie znając Pisma ani mocy Boga. 30 Przy zmartwychwstaniu bowiem ani nie będą się żenić, ani za mąż wychodzić, ale będą jak aniołowie Boga w niebie. 31 A co do zmartwychwstania umarłych, czy nie czytaliście, co wam zostało powiedziane przez Boga: 32 Ja jestem Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba? Bóg nie jest Bogiem umarłych, ale żywych. 33 A tłumy, słysząc to, zdumiewały się jego nauką

Jest rzeczą niemożliwą abyśmy mogli pojąć sprawy Boże naszym ograniczonym umysłem. Z powodu swojej niewiary saduceusze negowali wszystko to, co ma związek z duchowością, kierując się jedynie ograniczoną zdolnością ludzkiego myślenia. Niestety, również w dzisiejszych czasach, wielu ludzi podąża ich śladem. Obyśmy nie byli podobni do tych niewierzących Żydów, ani do epikurejskich i stoickich pogan zamieszkujących Ateny w czasach apostoła Pawła. (Zob. Dzieje 17:16-33). Tylko ci, którzy narodzili się na nowo są w stanie szczerze i prawdziwie uwierzyć w Boże dzieła.

(więcej…)

Nadzieja zmartwychwstania – Część 2

1 Kor. 15:16 Jeśli bowiem umarli nie są wskrzeszani, to i Chrystus nie został wskrzeszony 

Wstęp

Zmartwychwstanie w odniesieniu do zbawienia oznacza powrót do życia i odwrócenie się na zawsze od śmierci, której bezpośrednią przyczyną był grzech. Zmartwychwstanie jest kulminacją wszystkich działań Boga skierowanych ku człowiekowi, ponieważ człowiek cielesny skazany jest na śmierć z uwagi na swoje grzechy. Czytamy w Piśmie:

Efezj. 2:1 I was ożywił, którzy byliście umarli w upadkach i w grzechach
.
Efezj. 2:4-6 Lecz Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, z powodu swojej wielkiej miłości, którą nas umiłował; I to wtedy, gdy byliśmy umarli w grzechach, ożywił nas razem z Chrystusem, gdyż łaską jesteście zbawieni; I razem z nim wskrzesił, i razem z nim posadził w miejscach niebiańskich w Chrystusie Jezusie 

Z punktu widzenia Boga, już zmartwychwstaliśmy i jesteśmy w miejscach niebiańskich wraz z Jego Synem. Dla nas jest to kwestia wiary.

(więcej…)

Nadzieja zmartwychwstania – Część I

1 Kor. 15:16  Jeśli bowiem umarli nie są wskrzeszani, to i Chrystus nie został wskrzeszony  (zob. 1 Kor. 15:12-21; 1 Kor. 35-58; 1 Tes. 4:13-18; 1 Jana 3:2)

Wprowadzenie

Słowo „zmartwychwstanie” odzwierciedla nadzieję prawdziwego chrześcijanina. Taka właśnie była nadzieja pierwszych wierzących, którzy umarli w Chrystusie: zmartwychwstanie, tak jak zmartwychwstał Chrystus.

Jednak w dzisiejszych czasach, ogólnie rzecz biorąc, mało uwagi poświęca się temu, jakże ważnemu elementowi naszej wiary. Nawet w najbardziej pobożnych zborach stosunkowo niewiele uczy się i głosi o zmartwychwstaniu. Tym niemniej to właśnie zmartwychwstanie (lub pochwycenie, dla tych, których będzie ono dotyczyło), jest powodem, czy też celem naszej wiary.

Zmartwychwstanie w Chrystusie jest bowiem synonimem zbawienia

(więcej…)

Wieczna ewangelia

Obj. 14:6 I zobaczyłem innego anioła lecącego środkiem nieba, który miał ewangelię wieczną (αἰώνιον aionion), aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi, wszystkim narodom, plemionom, językom i ludom;

Skała naszego zbawienia

Znajomość Mesjasza w różnych ekonomiach zbawienia jest zawsze taka sama. Od Adama, pierwszego człowieka, któremu głoszono ewangelię zbawienia, po ostatniego odkupionego w Królestwie Milenijnym przesłanie będzie takie samo. Nie ma dwóch różnych ewangelii, nie ma różnych Mesjaszy, nie ma różnej drogi. Ewangelia jest wieczna ponieważ jej wielkie i niezmienne prawdy istniały od zawsze.

Greckie słowo  αἰώνιος aionios oznacza wiek, cykl (o czasie), seria wieków rozciągających się do nieskończoności, światy

Słowo to ma wiele znaczeń: „czas trwania życia”, „życie”, „pokolenie”, „los”, „dola”, „wieczność”, „epoka”, „wiek”. „Eon” to zatem imię czegoś, co trwa, co ma jakiś zakres i treść (los, dolę), ale trudno powiedzieć, żeby było jakimś bytem jednostkowym czy osobowym. Wszystkie eony noszą zatem imiona abstrakcyjne odwołujące się do szerokich idei, których precyzyjne przełożenie na język polski jest po prostu niemożliwe, – O herezjach, s. 34

Ewangelia wieczna, jej komponenty i treść rozciąga się na wszelkie czasy, epoki i wieki. Treść wiary była i jest zawsze taka sama.

 • Bóg jest sprawiedliwy i karze śmiercią za grzech
 • Zbawienie jest z Bożej łaski i nie wynika z ludzkich uczynków
 • Karę za grzech poniesie Mesjasz
 • Mesjasz jest wcielonym Bogiem

(więcej…)

Sola Scriptura, Ewangelia i Kościół Rzymskokatolicki

O ewangelikalizmie

Pytanie: Czy mógłbyś zdefiniować czym jest ewangelikalizm?

James White: Aha, zaczynamy trudnym pytaniem. Dawniej łatwo było to zrobić, ponieważ można było zdefiniować Ewangelię, i kilka rzeczy, które definiowały ewangelikalizm takie jak

 • poddanie się biblijnemu autorytetowi,
 • biblijnej ewangelii,
 • powrotowi Jezusa Chrystusa 
 • konserwatywnemu biblizmowi.

Niestety dzisiaj, szczególnie w krajach zachodnich ludzie identyfikowani jako ewangelicy odstają bardzo od tego standardu. Mam nadzieję, że tak nie jest w miejscu skąd pochodzicie, ale tak może się stać, a jeśli tak jeszcze nie jest, prawdopodobnie tak będzie, ponieważ nawet takie doktryny jak Trójca zostają naruszone między ludźmi identyfikującymi się jako ewangelicy.

(więcej…)

Ilu będzie zbawionych, cz. 9 – Nienarodzone dzieci i osoby pozbawione zdolności rozeznawania

Co z dziećmi i osobami umysłowo niezdolnymi do rozeznania?

Ludzie często zastanawiają się nad wiecznym przeznaczeniem nienarodzonych, małych dzieci i osób pozbawionych możliwości intelektualnego zrozumienia ewangelii. Jest to trudne pytanie. Niestety w Piśmie Świętym nie znajdziemy bezpośredniego stwierdzenia dającego odpowiedź na to zagadnienie. Jednakże, bazując na kilku fragmentach, oraz na zrozumieniu Bożej natury i Jego traktowania ludzi, możemy zbudować właściwy pogląd na to, jak On działa w wyżej wspomnianych przypadkach.

(więcej…)

Świętość, do której mamy dążyć

Hebr. 12:14 Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do świętości, bez której nikt nie ujrzy Pana.

Potajemnie wprowadzona nauka

Nauki pana Cyrikasa wkroczyły do ewangelikalizmu z wielkim hukiem i stały się niemal normą zdrowego nauczania. Jednak otwartą kwestią jest czy ten zielonoświątkowy nauczyciel prezentujący zdawałoby się umiarkowane podejście do charyzmatów (to w dalszym ciągu kontynualista) głosi zbawienie z uczynków? Jest to zabójcza doktryna, która może być wprowadzana podstępnie, choć ściśle otoczona prawdą, że jest niemal niemożliwa do wykrycia. Posłuchajmy co mówią uczniowie pana Cyrikasa spytani o to, czy doskonałość świętości czyli bezgrzeszność jest osiągalna za życia:

Boże standardy są niestety bardzo wysokie, dlatego bycie uczniem kosztuje. Nie staniemy sie doskonali poprzez własne wysilki, ale mamy wzór – Jezusa, Ducha Świętego i modlitwę. Doskonalość jest możliwa. Pozatym są ostrzezenia w bibli dla wierzacych. Wystarczy zobaczyć tekst Hebrajczyków 12:14

Podsumowanie pozycji doktrynalnej:

 • Bóg ustanowił wysokie standardy uczniostwa (prawda)
 • Doskonałość nie jest osiągalna przez własne wysiłki (prawda)
 • Istnieją ostrzeżenia dotyczące nieosiągnięcia doskonałości przez wierzących  (nieprawda)
 • Doskonałość jaką należy osiągnąć to ta ziemska, za życia w ciele (staniemy się doskonali mając wzór – Jezusa, Ducha Świętego i modlitwę  – błąd doktrynalny)
 • Koszt bycia uczniem to osiągnięcie doskonałości, jest to warunek zbawienia (doskonałość jest możliwa, są ostrzeżenia w biblii dla wierzących herezja zatracenia)

(więcej…)

„Zbawienie” po katolicku

Katolickie dodatki do ewangelii

Są na świecie rzeczy, które się nawet największym Apostołom nie śniły. Gdyby przykładowo Apostoł Paweł, który tak srogo zganił Galatów za dodanie jednego wymogu do ewangelii, zobaczył wyznanie wiary rzymskiego katolicyzmu osiwiałby. Jak dalece organizacja watykańska odeszła od prostoty nauki Jezusa głoszącej zbawienie z łaski bez jakichkolwiek uczynków?

Moje życie było by o wiele lżejsze gdybym nie musiał zajmować się problemem Rzymskiego Katolicyzmu. Spójrzmy prawdzie w oczy, w moim kraju miałbym o wiele więcej otwartych drzwi, gdybym nie mówił co mówię i nie robił co robię w związku z Rzymskim Katolicyzmem. Tu się pojawia problem. List do Galacjan ciągle jest w Nowym Testamencie. Jeśli nie byłoby w Nowym Testamencie listu do Galacjan, być może mógłbym jakoś uciec od tego problemu…Galacjanie dodali jedną rzecz do ewangelii na co Paweł im powiedział: jesteście anathema czyli przeklęci.
.
Kiedy patrzę na to co Rzym dodał do Ewangelii. Nie tylko jeżeli chodzi o mszę, ale także czyściec, odpusty. A rzymsko katoliccy  księża, kiedy są wyświęcani, są nazywani alter Christus (Drugi Chrystus). A ich sakramentale prawo do przebaczania grzechów i udzielania sakramentu pokuty, i ich kontrola nad kanałami łaski przez sakramenty i cała reszta tych rzeczy…Kiedy patrzę na to, to myślę, że ludzie w Galacji nigdy nawet nie śnili dodawać do Ewangelii tyle co Rzym dodał do Ewangelii. Więc jeżeli dodanie jednej rzeczy do Ewangelii spowodowało Bożą anatemę, to co dopiero dwóch tuzinów rzeczy.
.
James White, Sola Scriptura, Ewangelia i Kościół Rzymskokatolicki

(więcej…)

Czym jest ewangelia?

Prosta a jednak niezgłębiona

Dziewiętnastowieczny teolog z Princeton Charles Hodge powiedział:

„Ewangelia jest tak prosta, że małe dzieci mogą ją zrozumieć i jest tak głęboka, że studia najmądrzejszych teologów nigdy nie wyczerpią jej bogactw.”

Ewangelia jest absolutnie fundamentalna dla wszystkiego w co wierzymy i znajduje się w samym sercu tego kim jesteśmy jako chrześcijanie. Jednak wielu wyznających chrześcijan zmaga się z odpowiedzią na proste pytanie: czym jest ewangelia? Kiedy nauczam jestem zdumiony tym jak wielu moich uczniów nie jest w stanie dostarczyć dokładnego biblijnego wyjaśnienia tego, czym jest ewangelia, a co więcej, czym ewangelia nie jest. Jeśli nie wiemy, czym jest ewangelia jesteśmy ludźmi godnymi politowania. Jeśli bowiem nie potrafimy wyjaśnić ewangelii, nie możemy głosić ewangelii i tym samym nie możemy ewangelizować tak, aby grzesznicy mogli zostać zbawieni, a my sami w rzeczywistości możemy zbawieni nie być.

(więcej…)

Rzeczywistość piekła

Łuk. 16:19-31 Był pewien bogaty człowiek, który ubierał się w purpurę i bisior i wystawnie ucztował każdego dnia. Był też pewien żebrak, imieniem Łazarz, który leżał u jego wrót owrzodziały; Pragnął on nasycić się okruchami, które spadały ze stołu bogacza. Nadto i psy przychodziły i lizały jego wrzody. I umarł żebrak, i został zaniesiony przez aniołów na łono Abrahama. Umarł też bogacz i został pogrzebany. A będąc w piekle i cierpiąc męki, podniósł oczy i ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. Wtedy zawołał: Ojcze Abrahamie, zmiłuj się nade mną i poślij Łazarza, aby umoczył koniec swego palca w wodzie i ochłodził mi język, bo cierpię męki w tym płomieniu. I powiedział Abraham: Synu, wspomnij, że za życia odebrałeś swoje dobro, podobnie jak Łazarz zło. A teraz on doznaje pociechy, a ty cierpisz męki. I oprócz tego wszystkiego między nami a wami jest utwierdzona wielka przepaść, aby ci, którzy stąd chcą przejść do was, nie mogli, ani stamtąd przejść do nas. A on powiedział: Proszę cię więc, ojcze, abyś posłał go do domu mego ojca. Mam bowiem pięciu braci – niech im da świadectwo, żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki. Lecz Abraham mu odpowiedział: Mają Mojżesza i Proroków, niech ich słuchają. A on odpowiedział: Nie, ojcze Abrahamie, lecz jeśli ktoś z umarłych przyjdzie do nich, będą pokutować. I powiedział do niego: Jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają, to choćby ktoś zmartwychwstał, nie uwierzą

Właściwa interpretacja historii bogacza i Łazarza

Jezus nie mówił na próżno. Podkreślał kontekst, zachowywał formę wypowiedzi, zawsze mówił jasno, zwięźle i wyraziście. Jego wypowiedzi nie zawierały nieścisłości, nie zależało mu na tym, aby się przypodobać swoim słuchaczom, nie używał dyplomacji, sztuczek dialektycznych, niepotrzebnych metafor. Powtórzmy jeszcze raz:

Jezus nigdy nie mówił na próżno!

(więcej…)

Zbawieni od czego? część 5 – praktyczne wnioski

Wstęp

Wcześniej zajmowaliśmy się tym, dlaczego tortury jeziora ognistego są konieczne, albo dlaczego musi być takie miejsce jak jezioro ogniste. Teraz zobaczymy, dlaczego cierpienie bezbożnych w jeziorze ognia i siarki musi nie tylko istnieć, ale również musi być nieskończenie długotrwałe. Dlaczego jest konieczne aby tortury w jeziorze ognia trwały na zawsze? Jest wiele ważnych powodów i wiele poprawnych odpowiedzi na to pytanie. Jeśli Bóg pozwoli zajmiemy się krótko kilkoma z nich. Pierwszy powód został wspomniany w cytacie z przemyśleń Christophera Love. Bóg który jest Autorem wyroku potępiającego jest Wiecznym i Sprawiedliwym Bogiem.

Zasadniczo, wiecznotrwałość tortur w jeziorze ognistym opiera się na naturze Boga.

(więcej…)