Stare Przymierze a Osoba Chrystusa

Szabat szalom!

Nakaz zachowywania sabatu znajdziemy tylko w Starym PrzymierzuNowe Przymierze nie nakazuje zachowywania sabatu. Wybór jaki jest postawiony przed każdym człowiekiem jest następujący:

  • podporządkować się kodeksowi Prawa (Stare Przymierze)
  • podporządkować się Osobie Chrystusa (Nowe Przymierze).

Gal 2:19-20 19 Bo ja przez prawo umarłem dla prawa, abym żył dla Boga. 20 Z Chrystusem jestem ukrzyżowany: żyję, ale już nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. A to, że teraz żyję w ciele, żyję w wierze Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał za mnie samego siebie.

 

(więcej…)

Wyznawcy Ellen White

Adwentyzm to kult

Moje stanowisko względem Adwentystów Dnia Siódmego jest niezmienne od wielu lat. Uważam, że można wśród nich znaleźć braci w Chrystusie, którzy wyznają rozmytą, lecz jeszcze wystarczającą do zbawienia ewangelię. I znam osobiście kilku takich braci. Mam przyjemność spotykać się z adwentystami co roku goszcząć u siebie przybyszy z Afryki, sprzedających książki adwenteystyczne, starających się w ten sposób zarobić na życie. Wielu z nich nie je mięsa, wszyscy czczą (nabożnie) sobotę. Niektórzy z nich uzależniają zbawienie od tych czynności…

W Internecie jest skan książki „Niewinne kłamstwo” napisanej przez byłego współpracownika Ellen White. Wykazuje kłamstwa, manipulacje i plagiaty tej bajkopisarki. W głównej siedzibie Adwentystów w USA są „głęboko schowane” niektóre jej dzieła będące jawną niezaprzeczalną porażką. Także nie jest prawdą, że wszystkie jej pisma są dostępne. Mam jej książkę wydaną w 1945 roku „Doświadczenia i widzenia, oraz dary Ducha”. Od tego czasu nigdy nie była wznowiona. Sztandarowe jej dzieło „Wielki Bój” kilkakrotnie po jej śmierci było przeredagowywane. Osobiście znam wielu adwentystów – ludzi prawych, szlachetnych i bogobojnych. Co nie zmienia faktu, że treść ich wiary zdecydowanie odbiega od prawd Bożego Słowa, w którego nieomylność wierzą. – Igor Leszczyński

Poniżej lista kultycznych wierzeń Adwentystów Dnia Siódmego (w skrócie ADS)

(więcej…)

Intruz sobotni

Sabat jako ilustracja

Mojżesz w Prawie przedstawił wspaniałą ilustrację: kto nie wejdze do odpocznienia, ten z pewnością umrze.

2 Mojż. 35:2 Sześć dni będziesz wykonywał pracę, ale dzień siódmy będzie dla was świętym szabatem odpoczynku dla Pana; ktokolwiek zaś pracowałby w tym dniu, ma być ukarany śmiercią.

Czwarte przykazanie było obrazem dzieła zbawienia dokonanego przez Chrystusa. Zbawieni wchodzą do nowego odpocznienia, którym jest Jezus. Innymi słowy, zbawienie jest z łaski, nie z uczynków. I tego właśnie symbolem był ustanowiony przez Boga sabat. Niewierzący nie wchodzą to tego odpowcznienia, tym samym zobowiązani zostają do zapracowania na swoje zbawienie, co jest niemożliwe.

Hebr. 4:9-11 9 A tak zostaje jeszcze odpoczynek dla ludu Bożego. 10 Kto bowiem wszedł do jego odpoczynku, on także odpoczął od swoich czynów, tak jak Bóg od swoich. 11 Pragnijmy więc wejść do owego odpoczynku, aby nikt nie wpadł w ten sam przykład niewiary.

Hebr. 3:11 .. nie wejdą do mojego odpoczynku. (więcej…)

Chrystus Panem Zakonu

Chrystus całkowicie usunął Stare Prawo poprzez swoją śmierć. A ponieważ wszyscy wierzący umarli wraz z Chrystusem, umarli wraz z Nim dla Starego Prawa. Ani jedna jota Starego Prawa Chrześcijan nie  obowiązuje. Jest to logiczna konsekwencja dzieła Chrystusa, który wypełniając wszystkie nakazy Starego Przymierza poprzez swoją śmierć krzyżową ustanowił Nowe Przymierze a zatem i nowe warunki relacji Bóg-człowiek.

(więcej…)

Zrozumienie sabatu

Mat. 2:23-28

23 A gdy Jezus szedł w szabat przez zboża, jego uczniowie zaczęli po drodze zrywać kłosy.

24 Wtedy faryzeusze mówili do niego: Spójrz, czemu oni robią w szabat to, czego nie wolno robić?

25 A on im odpowiedział: Nigdy nie czytaliście, co zrobił Dawid, gdy znalazł się w potrzebie i był głodny, on i ci, którzy z nim byli?

26 Jak wszedł do domu Bożego za Abiatara, najwyższego kapłana, i jadł chleby pokładne, których nie wolno było jeść nikomu oprócz kapłanów, i dał również tym, którzy z nim byli?

27 Powiedział im także: Szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu.

28 Dlatego Syn Człowieczy jest też Panem szabatu.

Pan sabatu

W drugim rozdziale Ewangelii Marka według standardów Żydów Jezus naruszył szabat. A kiedy się z Nim skonfrontowali, rzekł dwie rzeczy. Po pierwsze powiedział:

Szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu.

To oznaczało, że szabat nie miał być ciężarem, do którego ludzie musieli się dostosować, ale szabat miał być przyjemnością, którą ludzie mogli się cieszyć. Żydzi zamienili go w ciężar niemal nie do zniesienia.

Druga rzecz, którą powiedział, była jeszcze bardziej szokująca:

„Syn Człowieczy jest Panem szabatu”

Tym samym ogłosił swoją władzę nad szabatem.

(więcej…)

Birkat HaMinim judaizujący przyjaciele, Birkat HaMinim!

 

Wszyscy nasi judaizujący przyjaciele zakochani w tradycji żydowskiej wiary, w sabatach, jarmułkach, świecznikach siedmioramiennych i koszernym jedzeniu powinni na pamięć uczyć się dwunastej modlitwy z kanonu Shemoneh Esrei, czyli błogosławieństwa Birkat HaMinim.

„Błogosławieństwo” to zostało ustanowione przez Radę Yavneh w krótkim czasie po zburzeniu Świątyni Jerozolimskiej, co miało miejsce w 70 roku. Modlitwa ta była odpowiedzią na powstałe niedawno chrześcijaństwo.

Krótko mówiąc, „błogosławieństwo” było używane przez rabinów jako test: chrześcijanin mógł swobodnie recytować pozostałe 18 błogosławieństw Amidah, lecz jeśli był prawdziwie wierzący, nie mógł wyrecytować dwunastej modlitwy przeklinającej naśladowców Chrystusa. Osoby nierecytujące Birkat HaMinim oskarżano o herezję i poddawano procedurze cherem (ekskomunikacji).

(więcej…)