Maryja – rzymsko-katolicka bogini

1 Sam. 15:23 Bunt bowiem jest jak grzech czarów, a upór jest jak nieprawość i oddawanie czci obrazom.

Boska cześć Maryi

Katolicy twierdzą uparcie, że Maryja jest pośredniczką do Boga, współodkupicielką i nieskalaną grzechem istotą, która została wzięta do nieba żywcem, i której Bóg nakazuje oddawanie boskiej czci.

Ale ktoś zaraz powie, że katolicy rzymscy i prawosławni twierdzą, że nie oddają rzekomo boskiej czci Maryi. Jest to bzdura, ponieważ mamy dowód w postaci książki pt. ”Traktat o prawdziwym nabożeństwie do najświętszej Maryi Panny” autorstwa Ludwika Maria Gringona de Montforta. Książka ta ma reimprimatur i nihil obstat (czyli zezwolenie i akceptację władzy Rzymu na jej wydanie), która na stronie 206 zawiera taki oto straszny tekst:

(więcej…)

Bramy piekieł

Mat. 16:18 Ja ci też mówię, że ty jesteś Piotr (petros – kamyk, r. męski), a na tej skale (petra, r. żeński) zbuduję mój kościół, a bramy piekła go nie przemogą.

„Około trzydziestu czterech razy w Starym Testamencie Bóg jest nazwany Skałą (Opoką) lub Skałą Izraela. Biblia wyraźnie naucza, że gdy Jezus założył kościół, On miał być jego jedyną Głową, Duch Święty miał być Jego Zastępcą i Przewodnikiem kościoła, a Biblia (nie tradycja, nie nowe objawienia) jedynym autorytetem w sprawach wiary i moralności. Wszyscy prawdziwi chrześcijanie tworzą prawdziwy koścół (ci, w których zamieszkuje Duch Święty, którzy wierzą w naukę Chrystusa i są Mu posłuszni”Dr Bartholomew F. Brewer 

Oto prawdziwy powód, dla którego bramy piekieł kościoła nie przemogą. Ponieważ kościół zbudowany jest na skale, którą jest Chrystus a nie człowiek zwany papieżem.

(więcej…)

Reformacja przeciw papiestwu

2 Kor. 6:14-15 14 Nie wprzęgajcie się w nierówne jarzmo z niewierzącymi. Cóż bowiem wspólnego ma sprawiedliwość z niesprawiedliwością? Albo jaka jest wspólnota między światłem a ciemnością? 15 Albo jaka zgoda Chrystusa z Belialem, albo co za dział wierzącego z niewierzącym?

Z obrzydzeniem powinniśmy traktować wszystkich ludzi mieniących się chrześcijanami a jednak zachęcających do bratania się z rzymskim katolicyzmem. Praktyki ekumeniczne to próba połączenia w jedno świętej prawdy i diabelskiego fałszu, dobra ze złem, światła z ciemnością, Chrystusa z pontifem-antychrystem.

Trudno powiedzieć, kto jest gorszy. Rzymski katolik, który otwarcie głosi naukę o zbawieniu z uczynków czy też człowiek mieniący się bratem a zachęcający do wspólnoty wiary z rzymskimi katolikami. Kto jest gorszy, chory na śmiertelną i zakaźną chorobę, który powinien poddać się leczeniu a nie chce, czy też „domownik wiary”, wpuszczający zakaźnie chorego do domostwa twierdząc przy tym, że jego choroba to tak naprawdę inna forma zdrowia? (więcej…)

Jan Kalwin: Papież to Antychryst

Kalwin o Papieżu

„Niektórzy uznają nas za rozdrażnionych oszczerców gdy nazywamy Rzymskiego Pontifa Antychrystem. Ale ci, którzy tak sądzą nie dostrzegają, że zarzucają brak opanowania Apostołowi Pawłowi, po którym my powtarzamy jego własne słowa. Ale żeby nikt nie twierdził, że słowa Pawła mają inne znaczenie a są użyte przez nas przeciw Pontifowi, w skrócie wykażę, że mogą one dotyczyć wyłącznie papiestwa. Paweł mówi, że Antychryst usiądzie w świątyni Boga (więcej…)

Bóg pod stopami agentów Watykanu

Katolicy o Bogu Pisma

Pan kardynał Stefan Wyszyński w swojej wypowiedzi do nowomianowanych księży powiedział, – cytat:

„Otrzymaliście w tej chwili straszliwa władzę. To jest władza nie tylko nad szatanami, nie tylko nad znakami sakramentalnymi, ale przede wszystkim – nad samym Bogiem! Jesteście przecież „spirituales imperatores”, a jako tacy, macie władzę rozkazywać nawet samemu Bogu. On tego zapragnął, On tego od was chciał! Będziecie MU rozkazywać, gdy na wasze słowa zstępować będzie na ołtarze- Bóg żywy, choć zakryty, lecz prawdziwy”.

Słowa te są zapisane w „Katolickim katechizmie dla dorosłych” Poznań 1987, str. 361; Henri de Lubac, Katolicyzm, Inst.Wyd. „Znak” 1988 str. 70-71 i Stefan Wyszyński „Ku Kapłaństwu”. Ateneum Kapłańskie Wrzesień1960, str. 165.

(więcej…)

Tertulian a interpretacja skały z Mat. 16:18

Ja ci też mówię, że ty jesteś Piotr, a na tej skale zbuduję mój kościół, a bramy piekła go nie przemogą. Mat. 16:18

Życiorys

Tertulian (A.D. 155/160—240/250)  urodził się w Kartaginie w Północnej Afryce, zajmował się prawem przed nawróceniem na Chrześcijaństwo w 193 r. n.e. Jako chrześcijanin był płodnym pisarzem, został nazwany „Ojcem łacińskiego chrześcijaństwa”. Był laikiem i jego pisma były powszechnie czytane. Miał wielki wpływ na Ojców Kościoła w kolejnych pokoleniach, szczególnie na Cypriana. Był pierwszym z zachodnich Ojców który napisał komentarz do Mateusza 16 rozdziału. (więcej…)

Maryja i kult obrazów

Co do kultu obrazów to starożytny Kościół zgodnie z nauką  Biblii Starego i Nowego Testamentu sprzeciwiał się jakimkolwiek  obrazom np. synod w Elwira (tereny dzisiejszej Hiszpanii) z 306  roku w kanonie 36 stwierdza wyraźnie:

„Uznano, że w kościołach nie powinno być obrazów, ażeby na ścianach nie malowano tego co się czci oraz adoruje.”

(więcej…)

Do kogo się modlić

Ojciec

Według Pisma Świętego mamy modlić się do Ojca, zgodnie ze słowami psalmisty:

Psalm 5:2 Słuchaj pilnie głosu mego wołania, mój Królu i mój Boże, bo się do ciebie modlę.

Uwielbienie przynależne jest tylko Bogu

Psalmy 34:3 Uwielbiajcie PANA ze mną i wspólnie wywyższajmy jego imię..

(więcej…)

Po co i dla kogo sakramenty święte?

Wiara rzymskich katolików

To, co byto widzialne w naszym Zbawicielu, przeszło do Jego misteriów (Papież Leon Wielki) Po co sakramenty? Pośrednio odpowiedzi na to pytanie Katechizm Kościoła Katolickiego udziela już przy omawianiu tajemnic Wcielenia, do której sakramenty w szczególny sposób nawiązują (KKK 456-460). Bezpośrednio odpowiada na nie, ukazując Misterium Paschalne w sakramentach (KKK 1113-1134).

„Syn Boży dla nas i dla naszego zbawienia zstąpili z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi dziewicy i stał się człowiekiem” (KKK 456).

Według katolików motywy, dla których Syn Boży stał się człowiekiem, są również racją istnienia sakramentów. Celem sakramentów jest uświęcenie człowieka, budowanie mistycznego Ciała Chrystusa, a wreszcie oddawanie czci Bogu. Jako znaki, mają one także pouczać. Sakramenty wiarę nie tylko zakładają, lecz za pomocą słów i rzeczy dają jej wzrost, umacniają ją i wyrażają. Sakramenty godnie celebrowane w wierze udzielają łaski, którą oznaczają. Są one skuteczne, ponieważ działa w nich sam Chrystus. (więcej…)

Euzebiusz a interpretacja skały z Mat. 16:18

Ja ci też mówię, że ty jesteś Piotr, a na tej skale zbuduję mój kościół, a bramy piekła go nie przemogą. Mat. 16:18

Życiorys

Euzebiusz urodzł się w Cezarei Palestyńskiej około roku 263. Przyjął imię Euzebiusz Pamfiliusz po swoim mentorze i nauczycielu Panfiliuszu. Został ustanowiony biskupem Cezarei w 313 AD i był uczestnikiem Soboru Niceańskiego. Znany jest jako ojciec historii eklezjalnej ze względu na swoją pracę dotyczącą historii Kościoła.
.

Skała według Euzebiusza

Bardzo jasno wyraził swoje poglądy o znaczeniu skały z Mateusza 16. (więcej…)

Sola Scriptura

Fundament wiary

Na fundamencie Sola Scriptura spoczywają trzy masywne filary, które kształtują ewangelię i ją podtrzymują w jej najprostszych i podstawowych twierdzeniach. Sola GratiaSola FideSolus Christus, zbawienie jest tylko dzięki łasce, tylko przez wiarę w Chrystusa jedynie.

Rzym pragnął dodać dobre uczynki, członkostwo kościelne, obecność, chrzest, małżeństwo, ostatnie namaszczenie, odpusty, Marię, skarbiec kościoła, itd., itd… Byli wsparciem dla swojej wywrotki, do której dodawali i dodawali i dodawali różnego rodzaju śmieci.

Reformatorzy, ponieważ powrócili do Bożego Słowa, tylko Pisma, sprzeciwili się temu. Jedyną prawdziwą ewangelią jest ta tylko dzięki łasce, tylko przez wiarę jedynie w Chrystusa. I jeśli to znajduje się na swoim miejscu, jeśli fundament jest na swoim miejscu i jeśli te trzy niewzruszone filary są  na miejscu, wtedy dach i iglicę stanowią Soli Deo Gloria – chwała tylko Bogu.

(więcej…)

Cyprian a interpretacja skały z Mat. 16:18

Ja ci też mówię, że ty jesteś Piotr, a na tej skale zbuduję mój kościół, a bramy piekła go nie przemogą. Mat. 16:18

Życiorys

CYPRIAN (a.d. 200–210—ca. 258) był biskupem w Kartaginie, w Północnej Afryce w połowie III wieku. Był jednym z  najbardziej wpływowych teologów i biskupów Kościoła swego czasu i oddał swe życie jako męczennik za wiarę. Był pod wielkim wpływem pism Tertuliana, Północno-Afrykańśkiego ojca kościoła, który był jego poprzednikiem.
.

Katolicki autorytet

Cyprian jest często cytowany przez Rzymsko Katolickich apologetów jako świadek papieskiego prymatu. W swojej rozprawie „O Jedności Kościoła” Cyprian daje następującą interpretację skały z Mateusza 16: (więcej…)

Augustyn a interpretacja skały z Mat. 16:18

Ja ci też mówię, że ty jesteś Piotr, a na tej skale zbuduję mój kościół, a bramy piekła go nie przemogą. Mat. 16:18

Życiorys

Augustyn przez wielu jest uważany za najważniejszego teologa w pierwszych 1 200 latach historii Kościoła. Żaden nny ojciec nie miał tak daleko idącego wpływu na teologię Kościoła jak Augustyn, którego autorytet w epoce atrystycznej i średniowieczu jest niezrównany. Od końca czwartego wieku aż do swojej śmierci w roku 430 był iskupem Hipponny w Północnej Afryce. William Jurgens tak komentuje jego doniosłość: (więcej…)

Nie czyń sobie obrazu rytego

Nie czyń sobie obrazu rytego, ani żadnego podobieństwa rzeczy tych, które są na niebie wzgórę, i które na ziemi nisko, i które są w wodach pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał, ani im będziesz służył; bom Ja Pan Bóg twój, Bóg zawistny w miłości, nawiedzający nieprawości ojców nad syny w trzeciem i w czwartem pokoleniu tych, którzy mię nienawidzą; 2 Mojż. 20:4-5

Dekalog a fałszywy kult

Pierwsze przykazanie ustanawia obiekt religijnej czci. Jest nim Bóg Jedyny
.
2 Mojż. 20:3 Nie będziesz miał bogów innych przede mną.
 .
Drugie przykazanie naucza o sposobie oddawania religijnej czci Jedynemu prawdziwemu Bogu. Oczywistym jest fakt, że zakaz czynienia figurek, obrazów i innych podobizn dotyczy Boga. A raczej ludzkiego wyobrażenia wyglądu Boga. Ci, którzy Boga nienawidzą oddają cześć wyobrażeniu Boga a nie Bogu. Bóg jest Duchem i nikt nie wie jaką ma postać.

(więcej…)