Doktryna spiracji, czyli procesja Ducha Świętego

Znaczenie terminu

Termin spiracja” oznacza  tchnąć  i został wprowadzony przez Kościół łaciński dla określenia sposobu procesji Ducha Święteg, kiedy nasz Pan przekazał Ducha Świętego swoim uczniom, Jan 20:22 tchnął na nich i powiedział: Weźcie Ducha Świętego.

W dalszej części artykułu zostaną przedstawione argumenty o spiracji Ducha Świętego tak od Ojca jak i od Syna. Tym samym potwierdzone zostaną

 • Boskość i wieczność Ducha Świętego
 • Boskość i wieczność Syna
 • Odrębność osób Ojca, Syna i Ducha Świętego
 • Trynitarne zrozumienie istoty Boga

(więcej…)

Nasz Pocieszyciel, nasz Bóg, nasz Duch Święty

1 Kor. 2:9 Ale głosimy, jak jest napisane: Czego oko nie widziało ani ucho nie słyszało, ani nie wstąpiło do serca człowieka, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują.

Herezje o Duchu Świętym

Bóg przygotował dla wszystkich prawdziwie wierzących mądrość, którą ci z radością przyjmują i chwytając się jej jak pochodni, biegną wytrwale do celu, którym jest zbawienie. Biegną do swojego Boga, objawionego w Piśmie (które nie może być naruszone, Jan 10:35) jako Jeden Bóg lecz trzy Osoby.

Tej objawionej przez Ducha a spisanej w Biblii mądrości nie są w stanie przyjąć idący na zatracenie. Dlatego też wiele mitów i herezji powstało w odniesieniu do Osoby Ducha Świętego. Niektórzy nauczają, że Duch został stworzony, inni że jest tylko jedną z części składowych Boga, czyli Bogiem niepełnym, inni jeszcze, że bezosobową mocą, jeszcze inni, że jedną z możliwych form Boga. A wszystkie one powstają w upadłych umysłach nienarodzonych z góry ludzi, którzy czytając Słowo Boże na siłę starają się Boga w jakiś sposób zrozumieć na zasadzie analogii, przyrównując Stwórcę do stworzenia.

Zwróćmy uwagę na główne aberacje doktryny w odniesieniu do naszego wspaniałego Boga Ducha Świętego

(więcej…)

Ograniczone odkupienie: Bóg Duch, Sprawca naszego zbawienia

Biblia mówi o trzech rzeczach, w których Duch Święty pracuje razem z Ojcem i Synem w dziele naszego odkupienia. Te działania wskazują na to, że i On jest sprawcą naszego zbawienia.

Po pierwsze

Ludzkie ciało, które przyjął Syn, kiedy został człowiekiem zostało w ciele Marii stworzone przez Ducha Świętego

Mat. 1:18 A z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak: Gdy Maria, jego matka, została zaślubiona Józefowi, zanim się zeszli, okazało się, że jest brzemienna z Ducha Świętego.

(więcej…)

Modlitwa w Duchu a zielonoświąkowy bełkot

Stanowisko zielonoświątkowców

Według „teologii” wyznawców ducha zielonoświąkowstwa biblijna fraza „modlić się w Duchu Świętym” oznacza mówienie „na językach” czyli w rzeczywistości mówienie przez nikogo niezrozumiałym bełkotem. Zatem za każdym razem gdy w Piśmie znajdziemy referencję do modlitwy w Duchu, zielonoświąkowiec wczyta tutaj swoje osobiste doświadczenie i powie, że taki fragment dotyczy pentekostalnych glossolaliów. Za chwilę wykazany zostanie absurd takiej interpretacji.

(więcej…)

Modlitwa do Boga-Syna i Boga-Ducha Świętego

 

Świadkowie Jezusa

Rolą Boga-Ducha Świętego jest prowadzenie wybranych do Chrystusa. Duch Święty, podobnie jak Bóg-Ojciec i Bóg-Syn, eksponują Chrystusa (Ojciec Świadczy o Chrystusie, Duch świadczy o Chrystusie, Syn świadczy o sobie). Idąc w ślady swojego Wielkiego Boga, kościół, małżonka Chrystusa, również jest świadkiem Chrystusa. Obserwując świat duchowy, jesli chodzi o świadczenie, zauważamy pozycjonalną podrzędną względem Boga-Syna rolę: 

 • Boga Ojca
 • Boga Ducha Świętego
 • Kościoła
 • Proroków Starego Testamentu
 • Pisma Świętego
 • Aniołów
 • Upadłych aniołów
 • Wszelkiego stworzenia, w tym upadłej ludzkości

(więcej…)

Bóg  Duch Święty: Jego pełnia

Definicja pełni Ducha Świętego

W przeciwieństwie do dzieł Ducha Świętego dokonywanych w procesie zbawienia,takich jak: regeneracja, zamieszkanie, zapieczętowanie i chrzest, pełnia albo inaczej napełnienie Duchem związane jest z doświadczeniami chrześcijanina w jego duchowej mocy oraz w posłudze (w służbie Bogu, zborowi i braciom w wierze). Dzieła Ducha związane ze zbawieniem mają miejsce tylko jeden raz w życiu wierzącego, i raz na zawsze. Natomiast bycie napełnionym Duchem jest powtarzalnym doświadczeniem, które często wspomniane jest w Biblii. 

W ograniczonym zakresie możemy zaobserwować pełnię Ducha w niektórych osobach przed dniem Pięćdziesiątnicy,w którym nastąpiło Jego zesłanie

(więcej…)

Osobowość Ducha Świętego, część 2

Osobowość Ducha Świętego

Gdybyśmy zostali poproszeni o przedstawienie w zrozumialej formie, co stanowi (zgodnie z naszym poglądem Pisma), błogosławieństwo ludu Pańskiego na ziemi, po tym, jak dzieło Jego łaski zaczęło się w ich duszach, nie zawahalibyśmy się powiedzieć, że musi całkowicie składać się z osobistej wiedzy i duchowej bliskości z chwalebną Trójcą ich Osobach w Bóstwie – ponieważ tak jak Kościół jest wybrany, aby być wiecznie świętym i wiecznie szczęśliwym w nieprzerwanej duchowej bliskości chwały z Bogiem, jak to życie się zakończy, oczekiwanie na nie teraz przez wiarę musi stanowić najczystsze źródło teraźniejszej radości.

Ale tej jedności z Bogiem w Trójcy Jego Osób nie można czerpać bez wyraźnego zrozumienia. Musimy wiedzieć pod Boskim nauczaniem Boga w Trójcy Jego Osób i musimy również z tego samego źródła poznać szczególne i osobiste akty łaski, dzięki którym każda chwalebna Osoba w Bóstwie pozwala się poznać Swojemu ludowi, zanim będziemy mogli osobiście cieszyć się duchową bliskością z każdym z osobna i ze wszystkimi.

(więcej…)

Bóg Duch Święty: w Nim zanurzenie

Znaczenie zanurzenia w Duchu Świętym

Prawdopodobnie żadna inna doktryna dotycząca Ducha Świętego nie stała się przyczyną tylu kontrowersji i dyskusji teologicznych co zanurzenie w Duchu Świętym. W dużej części wynika to z faktu, że następuje on równocześnie z innymi dziełami Ducha, takimi jak regeneracja, zamieszkanie i opieczętowanie.

W niektórych przypadkach zanurzenie i napełnienie Duchem Świętym następują w tym samym momencie. Doprowadziło to niektórych ekspozytorów biblijnych do nazwania obu wydarzeń synonimami. Problem w interpretacji możemy rozwiązać dokładnie analizując wszystko to, co Pismo mówi w odniesieniu do zanurzenia w Duchu Świętym. Biblia w jedenastu miejscach odnosi się do zanurzenia w Duchu Świętym, w Nowym Testamencie.

(więcej…)

Znaczenie Ducha Świętego, część 1

Zwieńczenie dzieła

Język Samuela Chadwicka nie był za silny, kiedy powiedział:

„Dar Ducha jest ukoronowaniem miłosierdzia Bożego w Chrystusie Jezusie. To właśnie dlatego była cała reszta. Wcielenie i Ukrzyżowanie, Zmartwychwstanie i Wniebowstąpienie to wszystko było przygotowaniem do zesłania Ducha Świętego. Bez daru Ducha Świętego cała reszta byłaby bezużyteczna. Wielką rzeczą w Chrześcijaństwie jest dar Ducha Świętego. Niezbędnym, żywotnym, centralnym elementem życia duszy i pracą Kościoła jest Osoba Ducha ” (Joyfull News, 1911).

Bardzo ważne pełne szacunku i modlitwy znaczenie studiowania tego przedmiotu powinno być oczywiste dla każdego prawdziwego dziecka Bożego. Powtarzające się odniesienia do Ducha przez Chrystusa w Swoim ostatecznym wykładzie (Jan 14 do 16) od razu na to wskazują. Ta szczególna praca, którą Mu powierzono jest jasnym dostarczeniem dowodu. Nikt nie przekazuje komukolwiek duchowego dobra, jak tylko poprzez Ducha; jakkolwiek w Swojej łasce Bóg w nas działa, to przez Ducha. Jedynym grzechem dla którego nie ma przebaczenia, to ten, który został popełniony przeciwko Duchowi.

(więcej…)

Wolna wola wiatru

Jan 3:1-10 1 A był pewien człowiek z faryzeuszy, imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. 2 Przyszedł on do Jezusa w nocy i powiedział: Mistrzu, wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel. Nikt bowiem nie mógłby czynić tych cudów, które ty czynisz, gdyby Bóg z nim nie był. 3 Odpowiedział mu Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Jeśli się ktoś nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć królestwa Bożego. 4 Nikodem zapytał go: Jakże może się człowiek narodzić, będąc stary? Czy może powtórnie wejść do łona swojej matki i narodzić się? 5 Jezus odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego. 6 Co się narodziło z ciała, jest ciałem, a co się narodziło z Ducha, jest duchem. 7 Nie dziw się, że ci powiedziałem: Musicie się na nowo narodzić.
.
8 Wiatr wieje, gdzie chce, i słyszysz jego głos, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd zmierza. Tak jest z każdym, kto się narodził z Ducha.
.
9 Nikodem go zapytał: Jakże się to może stać? 10 Odpowiedział mu Jezus: Ty jesteś nauczycielem w Izraelu, a tego nie wiesz?

Dokąd wieje wiatr?

Skupię się na jednym wersecie, a mianowicie na wersecie 8, aby mówić o wolnej woli wiatru, lub inaczej mówiąc, wolnej woli Ducha Świętego, który sprawia, że następuje nowe narodzenie. Istnienie wolnej woli Boga przy naszym nawróceniu jest bardzo dobrą wiadomością, Ma olbrzymi wpływ na nasze życie.

(Wers 8) „Wiatr wieje, gdzie chce, i słyszysz jego głos, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd zmierza. Tak jest z każdym, kto się narodził z Ducha.”

Przyjrzyjmy się bliżej kontekstowi tego wersetu, zawierającemu się w sześciu zwięzłych punktach:

(więcej…)

Bóg Duch Święty: Jego zamieszkanie i opieczętowanie

Charakterystyka obecnej epoki

Mimo iż Duch Boży przebywał z ludźmi w Starym Testamencie,stanowiąc źródło ich nowego życia i przyczyniał się do ich duchowego zwycięstwa, to jednak nie ma żadnych dowodów na to, żeby wszyscy wierzący ze Starego Testamentu posiadali Ducha mieszkającego w nich. Dlatego też Stary Testament zachowuje milczenie jeśli chodzi o tę doktrynę, ponadto nauka Jezusa Chrystusa wskazuje różnicę pomiędzy wierzącymi ze Starego i Nowego Testamentu gdy mówi: „…z wami przebywa i w was będzie.” (Jana 14:17) Dzisiejsza epoka charakteryzuje się tym właśnie, że Duch Święty zamieszkuje w każdym wierzącym. Powtórzy się to w czasie Milenium, ale nie ma miejsca w żadnym innym okresie czasu.

(więcej…)

Bóg Duch Święty: Regeneracja

Czym jest regeneracja?

παλινγενεσίᾳ paliggenesia – stan lub akt ponownych narodzin / duchowa odnowa, regeneracja. 

Ponieważ życie chrześcijanina w wierze zaczyna się od momentu nowego narodzenia, regeneracja jest jedną z fundamentalnych doktryn dotyczących zbawienia. Dokładna definicja tego dzieła Ducha Świętego i jego zrozumienie odnośnie całego życia chrześcijanina jest ważnym czynnikiem umożliwiającym efektywną ewangelizację a następnie osiągnięcie dojrzałości duchowej.

Definicja regeneracji

Słowo regeneracja występuje w Biblii tylko dwa razy. W Ewangelii Mateusza użyte jest w odniesieniu do renowacji wszystkiego na ziemi w czasie Królestwa Milenijnego i nie ma to nic wspólnego z kwestią zbawienia chrześcijanina.

Mat. 19:28 A Jezus im powiedział: Zaprawdę powiadam wam, że przy odrodzeniu παλινγενεσίᾳ paliggenesia, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na tronie swojej chwały, i wy, którzy poszliście za mną, zasiądziecie na dwunastu tronach, sądząc dwanaście pokoleń Izraela

Natomiast w Liście do Tytusa czytamy następującą deklarację: 

Tyt. 3:5 Nie z uczynków sprawiedliwości, które my spełniliśmy, ale według swego miłosierdzia zbawił nas przez obmycie odrodzenia (παλινγενεσίας palingenesias) i odnowienie Ducha Świętego

Na bazie tego tekstu słowo regeneracja zostało wybrane przez teologów dla wyrażenia pojęcia nowego życia, nowego narodzenia, duchowego zmartwychwstania, nowego stworzenia i ogólnie rzecz biorąc w odniesieniu do nowego, nadprzyrodzonego życia które otrzymują wierzący jako Boże dzieci. Prawidłowo rozumiejąc, oznacza źródło życia wiecznego, które zostaje udzielone wierzącemu w Chrystusa w momencie gdy w Niego uwierzy. Jest to natychmiastowe przejścieze stanu duchowej śmierci do stanu duchowego życia..
(więcej…)

Bóg Duch Święty: Jego zesłanie

Wstęp

Na zesłanie Ducha Świętego w dniu święta Pięćdziesiątnicy należy spojrzeć z perspektywy Jego działania w poprzednich epokach. W Starym Testamencie Duch Święty przebywał na tym świecie jako wszechobecny Bóg; mimo tego mówi się, że przyszedł na ziemię w dzień Pięćdziesiątnicy. W naszych czasach, w epoce Kościoła, mówimy, że przebywa On na świecie, ale odejdzie z tego świata w takim samym sensie, w jakim tu przybył w dniu święta Pięćdziesiątnicy. Nastąpi to w momencie pochwycenia Kościoła. Aby tę prawdę zrozumieć, należy wziąć pod uwagę wiele aspektów charakteryzujących relacje Ducha Świętego ze światem.

(więcej…)

Bóg Duch Święty: Jego osobowość i istota

Znaczenie osobowości Ducha Świętego

W nauczaniu fundamentalnych prawd dotyczących Ducha Świętego powinno się położyć nacisk na kwestię jego osobowości. Jest to związane z tym, że Duch nie mówi sam od siebie; mówi to, co usłyszy

Jana 16:13 Lecz gdy przyjdzie on, Duch prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę. Nie będzie bowiem mówił sam od siebie, ale będzie mówił to, co usłyszy, i oznajmi wam przyszłe rzeczy

 

Dzieje 13:2 A gdy jawnie pełnili służbę Panu i pościli, p1 mowiedział im Duch Święty: Odłączcie mi Barnabę i Saula do dzieła, do którego ich powołałem

i przyszedł aby uwielbić Chrystusa

Jana 16:14 On mnie uwielbi, bo weźmie z mojego i wam oznajmi

W przeciwieństwie do tego, Pismo przedstawia Ojca i Syna jako mówiących od siebie samych i z autorytetem podkreślonym użyciem zaimka osobowego „Ja”, a także jako znajdujących się w stałej współpracy, kontakcie, łączności i wzajemnej zgodności. Pismo jest absolutnie jasne kiedy mówi, że Duch Święty jest Osobą, tak samo jak Bóg Ojciec i Bóg Syn i, jak widzimy badając doktrynę Trójcy Świętej, te trzy Osoby są jednym Bogiem.

(więcej…)

Chrzest w Duchu Świętym a zbawienie

Hebr. 6:1-2 1 Dlatego zostawmy podstawowe nauki o Chrystusie i przejdźmy do tego, co doskonałe, nie zakładając ponownie fundamentu, którym jest pokuta od martwych uczynków i wiara w Boga; 2 Nauka o chrztach i nakładaniu rąk, o zmartwychwstaniu umarłych i sądzie wiecznym.

Zielonoświątkowa interpretacja

Oto jak w typowy sposób tekst Hebrajczyków interpretuje wpływowy i charyzmatyczny pastor zielonoświątkowy:

„Spójrzmy na list do Hebrajczyków, rozdział 6, wersety 1, aż do momentu, gdy dowiemy się, że istnieje sześć podstawowych doktryn Chrystusowych, o których powiedział autor Listu do Hebrajczyków. Musiał to powtórzyć wierzącym, ponieważ oni odsunęli się od doktryny upamiętania z martwych uczynków  i wiary w Boga. Mamy tu więc doktrynę chrztów (liczba mnoga) podaje również doktrynę nakładania rąk, doktrynę zmartwychwstania i doktrynę wiecznego sądu. Są to doktryny Chrystusa, fundamentalne doktryny, o których wszyscy wierzący powinni wiedzieć, a jedną z fundamentalnych doktryn jest doktryna chrztu, w liczbie mnogiej jest więcej niż jeden chrzest w Biblii. Jest doktryna kładzenia rąk, istnieje cała nauka o tym, że nie jest to tylko coś, co obserwujemy w ewangelii, to znaczy być praktykowane, więc to, co proponuję wam.” – Ante Pavkovic źródło od 21:33 do 22:39
.

Postulaty zielonoświątkowców

 1. Zanurzenie (chrzest) w Duchu to nie zbawienie
  .
 2. Istnieją różne chrzty, przy czym drugi chrzest to wydarzenie postzbawienne i jest nim chrzest w Duchu Świętym
  .
 3. Istnieje nakładanie rąk rozumiane jako udzielenie chrztu w Duchu Świętym
  .
 4. Powyższe dotrkyny są fundamentalne i powinny być praktykowane w kościele po wsze czasy

(więcej…)

Bóg Duch Święty

Bóg Duch Święty

Nauczamy że Duch Święty jest boską Osobą, wieczną, nie mającą początku, posiadającą wszystkie atrybuty osobowości i bóstwa, włączając w to

Intelekt

1 Kor. 2:10-13 10 Nam zaś Bóg objawił to przez swojego Ducha. Duch bowiem bada wszystko, nawet głębokości Boga. 11 Bo kto z ludzi wie, co jest w człowieku oprócz ducha ludzkiego, który w nim jest? Tak samo i tego, co jest w Bogu, nikt nie zna, oprócz Ducha Bożego. 12 My zaś nie przyjęliśmy ducha świata, lecz Ducha, który jest z Boga, żebyśmy wiedzieli, które rzeczy są nam od Boga darowane. 13 A o tym też mówimy nie słowami, których naucza ludzka mądrość, lecz których naucza Duch Święty, stosując do duchowych spraw to, co duchowe. 

(więcej…)

Egzegeza 1 Rozdziału Ewangelii Mateusza

Ewangelia

Najpierw wyjaśnijmy sobie słowo – „Ewangelia”. Słowo to znaczy dosłownie – „Dobra Nowina”.

Używano tego słowa szczególnie w wojskowych określeniach. „Dobra Nowina” czyli „Zwycięstwo”. Używano tego słowa na określenie wielkiego ważnego zwycięstwa (militarnego, królewskiego). Słowo to ma bardzo wzniosłe konotacje.

(więcej…)

Polemika z modalizmem

Modalizm

To herezja, która rozwinęła się pod koniec II wieku. Oparta była na koncepcji patrypasjanistycznej. Naucza, że Bóg to jedna osoba, czasem przybierająca postać Ojca, czasem Syna, a czasem Ducha Świętego. Pogląd ten został zapoczątkowany przez Sabeliusza. Tłumaczył on jedność Boga za pomocą analogii słońca, tj. ciała, które emanuje światłem i ciepłem. Istotą Bóstwa jest Ojciec, natomiast Syn i Duch Święty są sposobami jego samowyrażania się. Jedynym Bogiem jest Ojciec, który narodził się jako Syn, a następnie pojawił się jako Duch Święty

Zatem według tej herezji Syn Boży był swoim Ojcem a obecnie jest Duchem Świętym. To jedna osoba. Koniec kropka.

(więcej…)

Namaszczenie Ducha Świętego

Pochodzi od Boga

2 Kor. 1:21 Tym zaś, który utwierdza nas razem z wami w Chrystusie, i który nas namaścił, jest Bóg;

.

Które Chrystus miał otrzymać:

– zapowiedziane

Izaj. 61:1 Duch Panującego Pana jest nademną; przeto mię pomazał Pan, abym opowiadał Ewangeliję cichym, posłał mię, abym związał rany tych, którzy są skruszonego serca, abym zwiastował pojmanym wyzwolenie, a więźniom otworzenie ciemnicy
.
Dan. 9:24 Siedmdziesiąt tego dni zamierzono ludowi twemu i miastu twemu świętemu na zniesienie przestępstwa, i na zagładzenie grzechów i na oczyszczenie nieprawości, i na przywiedzienie sprawiedliwości wiecznej, i na zapieczętowanie widzenia i proroctwa, a na pomazanie Świętego świętych

. (więcej…)

Duch Święty jest w pełni Bogiem

Duch Święty to nie bezosobowa moc Boża, energia czy też przejaw działania Boga. Duch Święty jest Bożą osobą. Oto Biblijne argumenty:

Wieczność

Jan 15:26 Gdy jednak przyjdzie Pocieszyciel, którego ja wam poślę od Ojca, Duch prawdy, który wychodzi od Ojca, on będzie świadczył o mnie.

Pochodzenie Ducha Świętego jest wieczne. Tak jak promienie światła wychodzą ze słońca, tak Duch Święty pochodzi od Ojca, a ponieważ pochodzenie jest od całej wieczności, Ojciec nie jest w czasie przed Duchem –  Obaj są współwieczni.

Hebr. 9:14To o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha wiecznego (αἰωνίου aiōniou) ofiarował Bogu samego siebie bez skazy, oczyści wasze sumienie z martwych uczynków, by służyć Bogu żywemu?

αἰώνιος aionos – wiekuisty, wieczny, bez początku i bez końca, który zawsze był, jest i będzie

Współwieczność Ducha i Ojca jest dowodem na Boską naturę Ducha. Niewyobrażalnym jest, aby określenie współwieczny mogło zostać użyte w stosunku do kogokolwiek (czy też czegkokolwiek) innego niż Bóg. Nie ma współwiecznych aniołów, nie ma współwiecznych ludzi, nie ma współwiecznego stworzenia.

(więcej…)