Przyczyny Reformacji oraz zmiany, które ona wniosła

Wstęp

W październiku 2016 roku rozpoczęły się obchody związane z 500 leciem Reformacji. W zrozumieniu protestanckim spowodowała ona oczyszczenie Kościoła z wielu błędnych nauk i powrót do Biblii, natomiast w zrozumieniu katolickim, spowodowała rozłam.

W zrozumieniu protestanckim główna postać Reformacji, Marcin Luter, był osobą przez którą Bóg skierował Kościół na nowo do źródła poznania Boga czyli do Pisma Świętego, natomiast w zrozumieniu katolickim, był on heretykiem inspirowanym przez diabła, przez którego została rozbita jedność Kościoła.

Taki właśnie wizerunek Lutra w umysłach katolików starają się ukształtować współcześni apologeci katolicyzmu, wśród których prym wiedzie profesor KUL, ks. dr Taduesz Guz. Jego wykłady na temat Lutra i protestantyzmu (dostępne w internecie) dążą do tego, aby coraz większa liczba katolików traktowała protestantyzm jako część kościoła, która odeszła od prawdziwej wiary i z tego powodu nie powinna być uważana za kościół, gdyż nie jest w jedności z biskupem Rzymu, czyli papieżem.

Czym była więc Reformacja i co ją spowodowało? Zanim przyjrzymy się czynnikom, które doprowadziły do Reformacji, powinniśmy przyjrzeć się sytuacji w jakiej znajdował się Kościół średniowieczny, czego nauczał i co praktykował.

(więcej…)

Skutki liberalnej myśli teologicznej

Upadek cywilizacji

Patrząc na współczesny świat Zachodniej Cywilizacji (USA, Kanada, Europa, Australia) widzimy totalny chaos moralny. Przejawy tego zepsucia widzimy w:

 • legalizacji aborcji
 • eutanazji
 • statystykach wzrostu rozwodów
 • ślubach gejowsko-lesbisjkich
 • łatwym dostępie do pornografii
 • niżu demograficznym
 • wzroście przestępczości
 • politycznej poprawności (cenzurze)
 • lewicowo-postmodernistycznym myśleniu
 • napływie islamu
 • ateizacji społeczeństw
 • pustoszeniu kościołów
 • podważaniu historycznośći Biblii

Wszystkie wymienione powyżej grzechy wchodzą masowo do zborów i kościołów chrześcijańskich wszystkich denominacji a nie jedynie w prawie cywilnym i karnym państw Cywilzacji Zachodniej.
.

(więcej…)

Czy Luter przybił tezy do drzwi kościołów w Wittenberdze?

Przez kilka stuleci przybicie tez do drzwi kościoła w Wittenberdze przez Marcina Lutra w dniu 31 października 1517 roku było traktowane jako fakt, który dał początek Reformacji. Jednakże w 1961 roku katolicki badacz Reformacji i życia Marcina Lutra, Erwin Iserloh, wysunął hipotezę, że przybicie tez jest fikcją historyczną. Na jej poparcie użył zasadniczo dwóch argumentów.

(więcej…)

Reformacja przeciw papiestwu

2 Kor. 6:14-15 14 Nie wprzęgajcie się w nierówne jarzmo z niewierzącymi. Cóż bowiem wspólnego ma sprawiedliwość z niesprawiedliwością? Albo jaka jest wspólnota między światłem a ciemnością? 15 Albo jaka zgoda Chrystusa z Belialem, albo co za dział wierzącego z niewierzącym?

Z obrzydzeniem powinniśmy traktować wszystkich ludzi mieniących się chrześcijanami a jednak zachęcających do bratania się z rzymskim katolicyzmem. Praktyki ekumeniczne to próba połączenia w jedno świętej prawdy i diabelskiego fałszu, dobra ze złem, światła z ciemnością, Chrystusa z pontifem-antychrystem.

Trudno powiedzieć, kto jest gorszy. Rzymski katolik, który otwarcie głosi naukę o zbawieniu z uczynków czy też człowiek mieniący się bratem a zachęcający do wspólnoty wiary z rzymskimi katolikami. Kto jest gorszy, chory na śmiertelną i zakaźną chorobę, który powinien poddać się leczeniu a nie chce, czy też „domownik wiary”, wpuszczający zakaźnie chorego do domostwa twierdząc przy tym, że jego choroba to tak naprawdę inna forma zdrowia? (więcej…)

Demony wyganiać będą, część 1

Jednym z problemów jaki mają ludzie wychodzący z ruchu charyzmatycznego jest zagadnienie opętania demonicznego. Często ludzie będący zaangażowani w ruch zielonoświątkowy doświadczali, w ich rozumieniu, prawdziwych manifestacji demonicznych. Czy po wyjściu z ruchu zielonoświątkowego powinniśmy po prostu ignorować ten temat?

(więcej…)

Arminianizm – korzeń chrześcijańskiego liberalizmu

Arminianizm jest „naturalny” w pewnym sensie, w którym reprezentuje charakterystyczne wypaczenie nauczania Biblii przez upadły umysł człowieka.” – J.I. Packer

Czym jest Arminianizm?

Remonstrancja czyli teologia utworzona przez Arminiusza oparta została o pięć Artykułów:

 • Artykuł I stwierdzia, że wybranie do zbawienia jest zależne od wiary w Chrystusa (wiara poprzedza wybranie) oraz że Bóg wybiera do zbawienia tych, o których Bóg wiedział, że będą mieli wiarę w Niego
  .
 • Artykuł II stwierdza o nieograniczonym odkupieniu, to jest że Chrystus umarł za wszsytkich ludzi na całym świecie jacy kiedykolwiek życli bez wyjątku, w tym wszystkich idących do piekła na zatracenie wieczne
  .
 • Artykuł III potwierdza całkowitą deprawację człowieka tzn. że człowiek nie może zbawić samego siebie
  .
 • Artykuł IV uznaje, że człowiek jest suwerenem nad Bogiem ponieważ wola człowieka nie może być przez Boga naruszona, i człowiek sam musi bez niczyjej pomocy zdecydować, czy chce być zbawiony
  .
 • Artykuł V stwierdza, że zbawienie jest zależne od człowieka i może być utracone
  .

Synod w Dort

Obradował w 1618 roku przez sześć miesięcy po rozpatrzeniu spisanego protestu i wysłuchaniu argumentów uznał nauki Arminiusza i jego naśladowców jako niezgodne z Biblią i wyznaniem Kościoła Holandii.  A tak naprawdę posunęli się nawet do tego, że nazwali Remonstrancję i jej doktryny jako formę pelagiańskiej herezji. Współcześni arminianie z tym się nie zgadzają twierdząc, że jest to zarówno niesprawiedliwe jak i krzywdzące.
. (więcej…)

John Knox: Pozwólmy jej nauczyć się pływać

Szkocki reformator John Knox nie zawsze cieszył się wielką popularnością w kronikach historycznych. Był on, w końcu, tym który wywołał spore poruszenie swym silnie polemicznym dziełem przeciwko Marii Tudor, zatytułowanym „Pierwszy ryk trąby przeciwko okropnym rządom kobiet”[1]. Praca ta, z pewnością, nie przyniosła mu uznania ze strony samej królowej ani jej następczyni Elżbiety I ani ze strony wielu przyjaciół jak i nieprzyjaciół, których posiadał. Prawdę mówiąc, nie było to najmądrzejsze posunięcie z jego strony, ponieważ wielce obraziło ono królową Elżbietę, co przeszkodziło w rozpowszechnieniu Protestantyzmu na terach Anglii.

(więcej…)

Irenaeus i Tertulian a montanizm

Współcześni wyznawcy ruchu zielonoświątkowego odnajdują korzenie swoich wierzeń w montanizmie, ruchu jaki powstał pod koniec II wieku, zatem we wczesnym okresie chrześcijańskim. Wiele ze współczesnych wierzeń i praktyk obecnych u zielonoświątkowców, jak mówienie niezrozumiałym bełkotem (rzekomy dar języków), publiczne ogłaszanie prywatnych fantazji (rzekomy dar prorokowania)nieskuteczne uzdrawianie, jest niemalże identyczna z tym, w co wierzyli montaniści. W tym artykule przyjrzymy się uważnie zarówno motntanizmowi jak i reakcji wczesnego kościoła na to zwiedzenie.

(więcej…)

Purytanie

 

Reformatorzy

Prosto z Reformacji XVI wieku wybrzmiał odgłos trąby, który zdobył serce Bożych ludzi. Ten odgłos trąby był wezwaniem do działania, znanym nam jako Sola Scriptura, co po łacinie oznacza “jedynie Pismo”. Służyło ono jako fundament dla czterech innych Sola: Sola Gratia, Sola Fide, Solus Christus oraz Soli Deo Gloria. Pięć z nich łączą się tak naprawdę w jedno prawdziwe stwierdzenie, w jedną deklarację prawdy na temat zbawiającej ewangelii Jezusa Chrystusa. Pomyślcie o tym w następujący sposób: wyobraźcie sobie wspaniałą starożytną świątynię, w której fundamentem, na którym wszystko spoczywa, jest sola scriptura, wszystko to, w co wierzymy, wszystko to, czego przestrzegamy, wszystko, co jest drogie naszym duszom spoczywa na mocnym fundamencie Sola Scriptura.

Rzym powiedział, że przestrzegamy Pisma, ale jest to Pismo i… Pismo i kościelne tradycje, Pismo i kościelna hierarchia, Pismo i rada kościoła, Pismo i autorytet papieża.

Reformatorzy powracając do Biblii powiedzieli: „Nie, jest tylko Sola Scriptura”. (więcej…)

„Deklaracja Berlińska” z 1909 roku w dosłownym brzmieniu

Wstęp

Niniejszym pragniemy przedstawić dokument będący ważną oceną ruchu zielonoświątkowego i charyzmatycznego: Tak zwana „Deklaracja Berlińska“, utworzona w 1909 roku przez niemieckich braci z kręgów pozostających wiernymi Biblii, będąca przestrogą przed wtedy jeszcze młodym ruchem zielonoświątkowym.

Obecnie pod adresem tej deklaracji kierowane są obraźliwe oszczerstwa; wielu zielonoświątkowców i charyzmatyków twierdzi z całą powagą, że była ona przyczyną II wojny światowej oraz dojścia do władzy Hitlera. (więcej…)

Herezja zielonoświątkowa a gnostycki ezoteryzm

Zielonoświątkowcy znani są z konferencji i szkół, na których można nauczyć się prorokowania, mówienia mistyczną mową czyli językami i interpretowania proroctw. Oczywiście za odpowiednią opłatą.

Czy faktycznie praktyki neomontanistów (szeroko pojęty ruch zielonoświątkowy) mają biblijny charatker? Spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie odwołując się do definicji, jakie daje nam ruch pentekostalny (więcej…)

Czasy pogan

„I padną od ostrza miecza, i zostaną uprowadzeni do niewoli u wszystkich narodów, a Jerozolima będzie zdeptana przez pogan, aż się dopełnią czasy pogan.” Łuk. 21:24

Pan Jezus w tym wersecie używa dla wielu tajemniczego terminu „czasy pogan”. W tym artykule postaram się zdefiniować, co to jest i jak długo będzie trwało. (więcej…)

Modlitewni entuzjaści

Zagadka: jaki to „kościół”?

Ludzie tam wierzą, że:

 • tylko nieustanna modlitwa usuwa grzech
 • wierzący posiadają demony
 • demon może zostać czasowo usunięty z wierzącego poprzez nieustanną modlitwę
 • demony są dziedziczne, przechodzą na ludzi z pokolenia na pokolenie
 • każdy człowiek ma demona od urodzenia
 • dobre uczynki nie są owocem zbawiającej wiary
 • nazywają się duchowymi, pozostali chrześcijanie wg nich nie mają Ducha
 • mają wizje i objawienia Ojca, Syna i Ducha Świętego
 • przepowiadają przyszłość, która nie nadchodzi
 • twierdzą, że posiadają zdolność widzenia mocy Ducha
 • skaczą i wykonują dziwaczne gesty aby pozbyć się demonów
 • szybko usuwają ze swoich szeregów osoby, które ich krytykują
 • kierują się uczuciami
 • łatwo odpadają od wiary

(więcej…)