Papież, następca Chrystusa czy poganin i Antychryst?

Rzymski sukkub

Sukkub demon o wyglądzie pięknej kobiety, którego celem jest skuszenie do współżycia seksualnego. Sukkuby zbierały nasienie od uwiedzionych mężczyzn, przekazywały je inkubom, które nim zapładniały kobiety. W mitologii dzieci powstałe w taki sposób miały być szczególnie podatne na wpływ szatana.

Czym jest kościół watykański? To piękna kobieta kusząca do duchowego nierządu wszystkich władców świata. To duchowy sukkub pełen wszelkiej nieczystości, plugastwa i doktrynalnego odstępstwa. To twór powstały na kanwie Imperium Rzymskiego, od którego skopiował świecki sposób zarządzania strukturami i wyboru hierarchów. Tak jak w Rzymie Imperator uznawany był za boga, tak i papież. Kto współżyje z papiestwem płodzi duchowe bękarty.

(więcej…)

Poznaj zdrajców wiary

2 Kor. 6:14 Nie wprzęgajcie się w nierówne jarzmo z niewierzącymi. Cóż bowiem wspólnego ma sprawiedliwość z niesprawiedliwością? Albo jaka jest wspólnota między światłem a ciemnością?

Zbawienie po katolicku

Każdy, kto mieni się być protestantem a brata się z odstępczym systemem Watykanu jest zdrajcą wiary raz przekazanej świętym i apostatą, który zapiera się spuścizny reformacji. Sola Scriptura, Sola Gratia, Sola Fide, Solus Christus, Soli Deo Gloria. Pięć prostych zasad przekazanych nam przez Ojców Apostolskich i Ojców Kościoła zostało przywróconych przez Lutra i Kalwina. Tylko Pismo jest źródłem doktryny, tylko z łaski przez wiarę jesteśmy zbawieni, tylko Chrystus jest zbawicielem a chwała należy sie tylko Bogu. Tradycja, pozabiblijne objawienia, kult obrazów, Maryi i Świętych, wszystko to, co propaguje Rzym, nie ma miejsca w prawowiernym kościele.

(więcej…)

Liga Biblijna i kurs „Filip”

Blibijny pogląd na ekumenię

Ekumenia to duchowa, ponaddoktrynalna jedność w obrębie:

 1. chrześćijaństwa biblijnego (np. Baptyści i Prezbiterianie)
 2. chrześcijaństwa nominalnego (np. protestanci i katolicy)
 3. religii jako takich (np. muzułmanie i chrześcijanie)

O ile peirwsza grupa dotyczy braci w wierze o tyle pozostałe będą stanowić wspólnotę światła i ciemności, prawdy i kłamstwa, życia i śmierci, Kościoła Chrystusa i kościoła antychrysta. Tak rozumiana ekumenia to duchowe wszeteczeństwo sprzeczne z intencją Bożą dla kościoła, który ma być czystą dziewicą, gotową na przyjście oblubieńca. Grzech cudzołóstwa to przestępstwo przeciw prawu Bożemu i przeciw człowieczeństwu.

(więcej…)

Watykański uzurpator

Przywłaszczając sobie imiona Boga

Papież nazywany jest „Ojcem Świętym” (patrz encyklika papieża Leona XIII). Jest również nazywany„naszym Najświętszym Panem”, papież Pius X (patrz przysięga kardynałów).

Słowo Boże mówi, że Ojciec Święty to jedno z imion Boga oraz że Pan jest jeden

Jan 17:11  Ojcze święty, zachowaj w twoim imieniu tych, których mi dałeś, aby byli jedno jak i my
.
Efez. 4:5 Jeden jest Pan

(więcej…)

Herezja Lokalnego Kościoła

„Prawdopodobnie najgorszą rzeczą jaką można zrobić w świetle faktu, że czasami doktryna wprowadza podziały, to odrzucić doktrynę. To tak, jakby powiedzieć: prawda Boża się nie liczy i broń Boże abyśmy mieli kiedykolwiek posiadać doktrynę w kościele ponieważ jeśli ktoś się przez nią zdenerwuje lub zostanie przez nią urażony, będziemy mieli podział w kościele. Kościół, który nigdy się nie troszczy o doktrynę jest martwym kościołem.” – R.C. Sproul

Kościół a bramy piekieł

Świat będący pod panowaniem uzurpatora czyli szatana jest wrogiem wszystkiego co zwiąane ze świętym Bogiem a Kościół będący oblubienicą Chrystusa jest szczególnie przez przeciwnika znienawidzony. Dopóki istnieje Kościół na ziemi, dopóty będzie on zaangażowany w bezpardonową walkę. Będzie narażony na ataki doktrynalne, fałszywych nauczycieli, fałszywych przywódców, odszczepieństwa oraz prześladowania niejednokrotnie prowadzące do eksterminacji całych populacji chrześcijańskich, jak ma to miejsce chociażby w krajach muzułmańskich. Ale nie tylko to. Jezus przepowiedział, że chrześcijanie będą zabijani przez odstępcze religie, które w swoim mniemaniu służą Bogu Jahwe.

Oto bramy piekieł

Źródło prześladowań
Obj. 12:17
 i (smok – szatan) odszedł, aby walczyć z resztą jej potomstwa, z tymi, którzy zachowują przykazania Boga i mają świadectwo Jezusa Chrystusa
.
Herezje
2 Piotra 2:1 wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy potajemnie wprowadzą herezje zatracenia
.
Więzienie za wiarę
Obj. 2:10
Oto diabeł wtrąci niektórych z was do więzienia, abyście byli doświadczeni, i będziecie znosić ucisk
.
Morderstwa na tle religijnym
Obj. 2:13 Znam twoje uczynki i wiem, gdzie mieszkasz – tam, gdzie jest tron szatana – a trzymasz się mojego imienia i nie wyparłeś się mojej wiary nawet w dniach, gdy Antypas, mój wierny świadek, został zabity u was, tam, gdzie mieszka szatan.
.
2 Kor. 4:11 Zawsze bowiem my, którzy żyjemy, jesteśmy wydawani na śmierć z powodu Jezusa, 
.
Jan 16:2 owszem, nadchodzi godzina, że każdy, kto was zabije, będzie sądził, że pełni służbę dla Boga.

(więcej…)

Duchowy nierząd ekumenizmu

Główny zwodziciel

Joe Łosiak – syn polskiego imigranta, obywatel USA, zaangażowany w działalność ekumeniczną tak z Rzymskimi Katolikami jak i charyzmatykami. Głosiciel ewangelii sukcesu i innego Chrystusa. Członek Campus Crusade for Christ.

W roku 1968 zacząłem współpracować na wyższej uczelni z Ruchem Campus Crusade for Christ jako lider studencki. Był to okres kiedy chciałem nauczyć się jak najlepiej i najskuteczniej dotrzeć do ludzi, a następnie przyprowadzić ich do Chrystusa. To zapewniał mi Ruch, poza tym atmosfera jaka tu panowała bardzo mi odpowiadała – czułem się jak w domu.- źródło

(więcej…)

Sto lat! – działania demona zielonoświątkowstwa

„Cóż zatem? Czy mamy uzna Stolicę Apostolską, w której widzimy tylko okropne odszczepieństwo? Czy będzie zastępcą Chrystusa ten, który przez swoje wściekłe próby prześladowania Ewangelii jawnie ogłasza się Antychrystem?” – Jan Kalwin, Instytuty Księga IV r. 7 sekcja 24

Dziel i rządź

Błogosławiona Elena Guerra (założycielka Zakonu Oblatek Ducha Świętego) i papież Leon XIII rozpoczęli finałowe dzieło zniszczenia protestantyzmu. Elena napisała 13 listów do papieża w latach 1895-1903. W 1897 roku, po jej piątym liście, Leon XIII odpowiedział swoją encykliką Divinum illud munus, ważnym traktatem o Duchu Świętym, w którym światło rzuca się na dzieła, jakie czynił w Apostołach i w ludzkości oraz w jaki sposób wylewa swoje dary. Ostatnim oficjalnym aktem Papieża w odpowiedzi na ciągłe podżegiwanie Eleny był List Ad fovendum in Christiano populo, skierowany do biskupów całego świata w 1902 roku. Tym samym zachęcał ich do odnowienia swojej wiary, ufając Duchowi Świętemu.

Światowy ruch wyznawców ducha zielonoświątkowstwa, który obecnie obejmuje około 700 milionów ludzi na całym świecie, z których szacuje się, że 160 milionów to katolicy, ma swoje źródło w wydarzeniach z 1 stycznia 1901 roku, kiedy młoda dziewczyna zaczęła mówić niezrozumiałym bełkotem po modlitwie i wzywaniu „Ducha Świętego” przez Charlesa Parhama, praktykującego homoseksualistę i zarazem metodystycznego ewangelistę, który odrzucał naukę o wiecznym piekle, odrzucał istnienie Trójjedynego Boga oraz nauczał zbawienia z uczynków (metodystyczna wersja herezji perfekcjonizmu). Miało to miejsce w Topeka, Kansas; stamtąd ruch rósł i stopniowo rozprzestrzenił się do kościołów w tradycji protestanckiej i prawosławnej, a na koniec na kościół rzymskokatolicki.

Kościół katolicki miał swoją własną rolę do odegrania w dniu 1 stycznia 1901 roku. Tego ranka, w Rzymie, zanim młoda Agnes Ozman zaczęła mówić niezrozumiałym bełkotem w Topeka, papież Leon XIII wprowadził nowy wiek, uroczyście wzywając do zesłania „Ducha Świętego” na całe chrześcijaństwo.

Ekumeniczne skutki działań przyzwanego przez papieża demona ducha zwiedzenia nie trzeba było czekać długo. Starczył niecały wiek aby ortodoksyjny protestantyzm przestał istnieć.

(więcej…)

Decyzja odejścia z K5N

„Prawdopodobnie najgorszą rzeczą jaką można zrobić w świetle faktu, że czasami doktryna wprowadza podziały, to odrzucić doktrynę. To tak, jakby powiedzieć: prawda Boża się nie liczy i broń Boże abyśmy mieli kiedykolwiek posiadać doktrynę w kościele ponieważ jeśli ktoś się przez nią zdenerwuje lub zostanie przez nią urażony, będziemy mieli podział w kościele. Kościół, który nigdy się nie troszczy o doktrynę jest martwym kościołem.” – R.C. Sproul

Odpowiedź brata Rodryga na personalne ataki i żądania usunięcia listu skierowanego do rady kościoła K5N Piotra Zaremby.

Rodryg Florysiak, 9 sierpnia 2016

Pragnę poinformować, że niemerytoryczne argumenty i argumenty ad hominem (inaczej ataki na mnie) będę usuwał.

Listu nie wycofam ani nie usunę. Każde słowo w nim zawarte jest prawdą. Presja niektórych z Was tylko mobilizuje mnie do jeszcze twardszego trzymania się Pana i Jego Słowa. Pozdrawiam.

Jestem gotów spotkać się osobiście i w sposób godny Chrystusa przedyskutować to, co opisałem w naszej decyzji dotyczącej opuszczenia K5N z każdym / każdą siostrą / bratem. Jedyny warunek to odwoływanie się WYŁĄCZNIE do FAKTÓW i SŁOWA BOŻEGO..
(więcej…)

Niebo, Hilsong i herezja

1 Tym. 3:15 A gdybym się opóźniał, piszę, abyś wiedział, jak należy postępować w domu Bożym, który jest kościołem Boga żywego, filarem i podporą prawdy.

Wstęp

W roku 2017 łańcuch kościelnych konferencji trwał z pełnym rozmachem a z nim przychodzi bogactwo bezbożnych sojuszów. Nic więc dziwnego, że Hillsong i Jesus Culture w tym roku przewodzić w odstępstwie. Trzymając się nawoływania Pawła z Listu do Rzymian, wypadało by pastorzy i Chrześcijanie zdawali sobie sprawę z różnych taktyk których ruchy głównego nurtu używają by przyciągnąć młodych ludzi do swoich bluźnierczych ‚nabożeństw’.

(więcej…)

Zbawienie z szerszej łaski – John MacArthur o poglądach Billy Grahama

Jan 14:6 Jezus mu odpowiedział: Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze mnie.

Wiara Watykanu

Kilka tygodni temu zacytowałem wypowiedź papieża w L.A. Times z dziewiątego grudnia aby pokazać, że Kościół katolicki w to wierzy. Papież Jan Paweł II powiedział w tym tygodniu, że wszyscy, którzy żyją sprawiedliwym życiem, zostaną zbawieni, nawet jeśli nie uwierzą w Jezusa Chrystusa i w Kościół rzymskokatolicki.

Papież kontynuował, mówiąc:

„Ewangelia uczy nas, że ci, którzy żyją zgodnie z Błogosławieństwami, są ubogimi w duchu, są czystego serca, ci, którzy z miłością niosą cierpienia życia, wejdą do Królestwa Bożego”

Papież przyjmuje inkluzywny pogląd na zbawienie.

(więcej…)

Skutki liberalnej myśli teologicznej

Upadek cywilizacji

Patrząc na współczesny świat Zachodniej Cywilizacji (USA, Kanada, Europa, Australia) widzimy totalny chaos moralny. Przejawy tego zepsucia widzimy w:

 • legalizacji aborcji
 • eutanazji
 • statystykach wzrostu rozwodów
 • ślubach gejowsko-lesbisjkich
 • łatwym dostępie do pornografii
 • niżu demograficznym
 • wzroście przestępczości
 • politycznej poprawności (cenzurze)
 • lewicowo-postmodernistycznym myśleniu
 • napływie islamu
 • ateizacji społeczeństw
 • pustoszeniu kościołów
 • podważaniu historycznośći Biblii

Wszystkie wymienione powyżej grzechy wchodzą masowo do zborów i kościołów chrześcijańskich wszystkich denominacji a nie jedynie w prawie cywilnym i karnym państw Cywilzacji Zachodniej.
.

(więcej…)

Derek Prince, fałszywy nauczyciel w owczej skórze

Życiorys

Derek Prince (1915-2003), był dobrze znanym nauczycielem Biblijnym, autorem i fundatorem Międzynarodowej Służby Dereka Prince. Urodzony w brytyjskiej rodzinie w Indiach posiadał imponujący życiorys oraz władczą osobowość. Był wysoce inteligentnym i wykształconym w Eton College oraz Cambridge badaczem Greki i Łaciny, posiadał Stowarzyszenie Starożytnej i Współczesnej Filozofii w Królewskim Collegu. Studiował także Hebrajski i Aramejski na Uniwersytecie w Cambridge oraz Hebrajskim Uniwersytecie w Jeruzalem. Jego codzienne audycje radiowe w Derek Prince Legacy Radio ciągle są nadawane na całym świecie a jego nauki regularnie nadawane w odszczepieńczych stacjach takich jak TBN i Revelation TV.

(więcej…)