Twój Kościół jest chrześcijański, czy chrześcijańsko – podobny?

Niewielka róznica

Trzy małe litery, a robią tak wielką różnicę. Chrześcijański – „s, k, oraz i ” odróżnia chrześcijana od tego, który przypomina chrześcijana i wyznacza różnicę między dobrem a złem, życiem czy śmiercią, niebem i piekłem. Nie ma nic lepszego dla duchowej pomyślności niż bycie w chrześcijańskim kościele. Nie ma nic gorszego dla waszego duchowego dobrostanu, niż bycie w kościele przypominającym chrześcijański. Oto kilka cech każdego z nich.

(więcej…)

Biblijna podstawa nadzorowania, wykład 1

Struktura i jej znaczenie

Struktura zarządzania kościołem jest bardzo istotna. Struktura organizacji determinuje w jaki sposób ludzie będą mysleć i działać w tej organizacji. Jeśli kościół posiada Biblijną strukturę, widoczne w nim będą owoce Bożego porządku, właściwa współpraca wszystkich członków. Jeśli zaś będzie to ludzka forma organizacji właściwe życie i rozwój żywego organizmu jakim jest lokalna społeczność może ulec deformacji a nawet zahamowaniu.

Struktura ma znaczenie: Jeśli struktura jest ważna dla organizacji świeckich, tym bardziej powinna być istotna dla chrześcijan.

„Niektóre z najgorszych spustoszeń zadanych wierze chrześcijańskiej były bezpośrednim rezultatem niebiblijnych form kościelnej struktury. Zaledwie kilka stuleci po śmierci Apostołów, na przykład, kościoły Chrystusa zaczęły asymilować zarówno Rzymskie jak i Żydowskie koncepcje statusu, władzy i kapłaństwa… Pod imieniem Chrystusa pojawiła się pracowicie wykształtowana instytucja która skorumpowała prostą, rodzinną sturkturę kościołów apostolskich, ograbiła Bożych ludzi z ich wysokiej pozycji w służbie w Chrystusie i zastąpiła wszechwładzę Chrystusa nad Jego ludem wszechwładzą instytucjanolnego kościoła.” Alexander Strauch

(więcej…)

Ludzcy nauczyciele

Mat. 23:8-10 8 Ale wy nie nazywajcie się Rabbi. Jeden bowiem jest wasz Mistrz (καθηγητης kathēgētēs), Chrystus, a wy wszyscy jesteście braćmi. 9 I nikogo na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem. Jeden bowiem jest wasz Ojciec, który jest w niebie. 10 Niech też was nie nazywają mistrzami, gdyż jeden jest wasz Mistrz, Chrystus.

Pułapka

Głównym celem przeciwnika Boga jest odcięcie ludzi od objawienia spisanego Słowa Bożego. Pomimo, że każdy grzesznik ma dostęp do zewnętrznego objawienia (świat naturalny, będący Bożym stworzeniem) oraz jest w nim obecne wewnętrzne objawienie (sumienie oskarżające z powodu grzechu), nie jest możliwe, aby upadły człowiek dzieki obu powyższym mógł przyjść do Boga.

Rzym. 1:19-20 (zewnętrzne objawienie) 19 Ponieważ to, co można wiedzieć o Bogu, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. 20 To bowiem, co niewidzialne, to znaczy jego wieczna moc i bóstwo, są widzialne od stworzenia świata przez to, co stworzone, po to, aby oni byli bez wymówki.

Rzym. 2:15 (wewnętrzne objawienie) Oni to ukazują działanie prawa wpisanego w ich serca, za poświadczeniem ich sumienia i myśli wzajemnie się oskarżających lub też usprawiedliwiających);

Rzym. 3:11-12 (niemożność przyjścia do Boga) 10 Jak jest napisane: Nie ma sprawiedliwego, ani jednego; 11 Nie ma rozumnego i nie ma nikogo, kto by szukał Boga. 12 Wszyscy zboczyli z drogi, razem stali się nieużyteczni, nie ma nikogo, kto by czynił dobro, nie ma ani jednego.

Aby pojednać się z Bogiem, potrzebne jest specjalne objawienie. Mowa o ewangelii Jezusa Chrystusa, jedynej obiektywnej objawionej prawdzie dostępnej wyłącznie w spisanym Słowie Bożym.

Rzym. 10:14 Jakże więc będą wzywać tego, w którego nie uwierzyli? A jak uwierzą w tego, o którym nie słyszeli? A jak usłyszą bez kaznodziei?

Rzym. 10:17 Wiara więc jest ze słuchania, a słuchanie – przez słowo Boże.

Środkiem pozyskania wiary nie są rzekome

  • sny
  • wizje
  • prywatne objawienia
  • głosy w głowie

Dlatego też obecnie, gdy Pismo Święte jest tak powszechnie i łatwo dostępne, głównym celem działania przeciwnika będzie zaciemnienie prawdziwego znaczenia tekstów Pisma.

(więcej…)

Niebo, Hilsong i herezja

1 Tym. 3:15 A gdybym się opóźniał, piszę, abyś wiedział, jak należy postępować w domu Bożym, który jest kościołem Boga żywego, filarem i podporą prawdy.

Wstęp

W roku 2017 łańcuch kościelnych konferencji trwał z pełnym rozmachem a z nim przychodzi bogactwo bezbożnych sojuszów. Nic więc dziwnego, że Hillsong i Jesus Culture w tym roku przewodzić w odstępstwie. Trzymając się nawoływania Pawła z Listu do Rzymian, wypadało by pastorzy i Chrześcijanie zdawali sobie sprawę z różnych taktyk których ruchy głównego nurtu używają by przyciągnąć młodych ludzi do swoich bluźnierczych ‚nabożeństw’.

(więcej…)

Słabi Pasterze i Najemnicy

Jan 10:11-13 11 Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz oddaje swoje życie za owce. 12 Lecz najemnik, który nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk porywa i rozprasza owce. 13 Najemnik ucieka, bo jest najemnikiem i nie troszczy się o owce.
.
Izaj. 56:10 Jego stróżowie są ślepi wszyscy, nic nie wiedzą, wszyscy są niemymi psami, nie mogą szczekać; są ospali, leżą, kochają drzemać.

.

Quo vadis ecclesia?

Dzisiejszy kościół jest zdezorientowany, a to zamieszanie jest przenikliwe i dogłębne. Może być wiele powodów, dla których tak się dzieje, ale prawdą jest, że w tym pokoleniu zwątpienie, podział i słabość cechują kościół, nawet kościół ewangelicki. Odpowiedzialność za większość tego, co złe, spoczywa na tych, którzy zostali wyznaczeni przez Boga, aby być Jego rzecznikami w kościele.

Zbyt często pastorzy zapominają, że tematyka ich pracy jest przede wszystkim duchowa. Ich pierwszą troską musi być zadowolenie Boga i pomoc w zbawieniu Jego ludu.

(więcej…)

Chrzest w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego

Mat. 28:19 Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego;

Czas zakończyć spekulacje. Tak Pismo Święte jak i historia wczesnego Kościoła są jednoznaczne w temacie. Chrzest należy czynić w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. I nie jest to jedno imię, jak starają się przekonywać środowiska związane przez nauki Branhama. W czasie chrztu wodnego należy dosłownie cytować formułę „w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego”.

(więcej…)

Głoszenie jest niebezpieczną rzeczą, wywiad z Paulem Washerem

Tabletalk: Proszę, opisz swoją 10-letnią służbę jako misjonarz w Peru.

Paul Washer: Moja praca w Peru koncentrowała się na zakładaniu zborów w stolicy Peru (Limie) i na nauczaniu pastorów z wiejskich obszarów w północnym łańcuchu górskim Sierra i w dżunglach. Rozpocząłem zaraz po ukończeniu szkoły biblijnej, w wieku 26 lat. Dlatego też, moje 10 lat w Peru było naznaczonych tym co Bóg uczynił we mnie, jak również tym co czynił On przeze mnie. Właśnie w tych latach które mnie kształtowały, zacząłem kwestionować ówczesne metody ewangelizacji i prowadzenia misji, badałem Pismo i historię kościoła w celu znalezienia odpowiedzi. Zacząłem czytać pisma reformatorów, Purytan i wczesnych ewangelicznych Chrześcijan. Nauczyłem się że moc Wielkiego Posłannictwa nie spoczywa w pomysłowych metodologiach, ale w głoszeniu wspaniałych doktryn Chrześcijańskiej wiary w mocy Ducha Świętego. Orężem w naszej walce jest wstawiennicza modlitwa, głoszenie Słowa, i ofiarna miłość.

(więcej…)

Czym jest Eucharystia

1 Kor. 11:17-34 17 Mówiąc to, nie chwalę was, że się zbieracie nie ku lepszemu, ale ku gorszemu. 18 Najpierw bowiem słyszę, że gdy się zbieracie jako kościół, są wśród was podziały, i po części temu wierzę. 19 Bo muszą być między wami herezje, aby się okazało, którzy są wypróbowani wśród was. 20 Gdy więc się zbieracie, nie jest to spożywanie wieczerzy Pańskiej. 21 Każdy bowiem najpierw je własną wieczerzę i jeden jest głodny, a drugi pijany. 22 Czyż nie macie domów, aby jeść i pić? Albo czy gardzicie kościołem Bożym i zawstydzacie tych, którzy nic nie mają? Co mam wam powiedzieć? Czy mam was pochwalić? Za to was nie chwalę. 23 Ja bowiem otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której został wydany, wziął chleb; 24 A gdy złożył dziękczynienie, połamał i powiedział: Bierzcie i jedzcie, to jest moje ciało, które za was jest łamane. Czyńcie to na moją pamiątkę. 25 Podobnie po wieczerzy wziął też kielich, mówiąc: Ten kielich to nowy testament w mojej krwi. Czyńcie to, ilekroć będziecie pić, na moją pamiątkę. 26 Ilekroć bowiem będziecie jedli ten chleb i pili ten kielich, śmierć Pana zwiastujecie, aż przyjdzie. 27 Dlatego też kto je ten chleb albo pije ten kielich Pański niegodnie, będzie winny ciała i krwi Pana. 28 Niech więc człowiek bada samego siebie i tak niech je z tego chleba, i niech pije z tego kielicha. 29 Kto bowiem je i pije niegodnie, sąd własny je i pije, nie rozróżniając ciała Pańskiego. 30 Dlatego jest wśród was wielu słabych i chorych, a niemało też zasnęło. 31 Bo gdybyśmy sami siebie sądzili, nie bylibyśmy sądzeni. 32 Lecz gdy jesteśmy sądzeni, przez Pana jesteśmy karceni, abyśmy nie byli potępieni wraz ze światem. 33 Tak więc, moi bracia, gdy się zbieracie, aby jeść, czekajcie jedni na drugich. 34 A jeśli ktoś jest głodny, niech zje w domu, żebyście się nie zbierali ku sądowi. Co do pozostałych spraw, zarządzę, gdy przyjdę.

Zarys nauczania

Wierzymy, że Wieczerza Pańska jest obrzędem Pana, w którym zgromadzeni wierzący jedzą chleb, oznaczający ciało Chrystusa dane dla Jego ludu i pijących kielich Pański, oznaczający Nowe Przymierze we Krwi Chrystusa. Robimy to na pamiątkę Pana, a tym samym ogłaszamy Jego śmierć, aż przyjdzie. Ci, którzy jedzą i piją w godny sposób, uczestniczą w ciele i krwi Chrystusa, nie fizycznie, ale duchowo, przez to, że przez wiarę karmią się korzyściami, które uzyskał przez Jego śmierć, a tym samym wzrastają w łasce.

Spróbuję pokazać biblijny fundament dla zrozumienia Wieczerzy Pańskiej z sześcioma nagłówkami:

  1. historyczne pochodzenie;
  2. wierzących uczestników;
  3. działanie fizyczne;
  4. działanie umysłu;
  5. działanie duchowe;
  6. świętej powagi.

(więcej…)

Kościół zbudowany na Jezusie

Jezus to Petra – potężna skała będąca akrogoniaios– kamieniem węgielnym, który jest częścią themelios – fundamentu. Na Nim jest zbudowany kościół, nie na petrosie – kamyku przydrożnym

Efez. 2:19-20 19 A więc nie jesteście już więcej obcymi i przybyszami, ale współobywatelami z świętymi i domownikami Boga; 20 Zbudowani na fundamencie (θεμελί themelio) apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym (κρογωνιαίου  akrogōniaioujest sam Jezus Chrystus;

1 Kor. 3:11 Nikt bowiem nie może położyć innego fundamentu (θεμέλιον themelion) niż ten, który jest położony, którym jest Jezus Chrystus.

Mat. 16:16-19 16 Szymon Piotr odpowiedział: Ty jesteś Chrystusem, Synem Boga żywego. 17 Wtedy Jezus powiedział do niego: Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza, bo nie objawiły ci tego ciało i krew, ale mój Ojciec, który jest w niebie. 18 Ja ci też mówię, że ty jesteś Piotr (πέτρος petros  – rzeczownik rodzaju męskiego: kamień, mały kamyk, ), a na tej (ταύτῃ taute – zaimek wskazujący rodzaju żeńskiego, który nie odnosi się do petros, który jest rodzaju męskiego lecz do petra) skale (πετρα petra – rzeczownik rodzaju żeńskiego: potężnej opoce, skale) zbuduję mój kościół, a bramy piekła go nie przemogą. 19 I tobie dam klucze królestwa niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane i w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie.

1 Piotra 2:5 I wy sami, jak żywe kamienie (λίθοι lithoi), jesteście budowani w duchowy dom, stanowicie święte kapłaństwo, aby składać duchowe ofiary, przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa.

πετρα petra – potężna opoka, rodzaj żeński
κρογωνιαος akrogoniaios – kamień węgielny, pod skrajnym kątem lub narożu pochodna słów ἄκρον akron i γωνία gónia
κρον akron – największy, ekstremalny, najdalszy koniec
γωνία gónia – kąt, róg, sekretne miejsce

θεμέλιος themelios –fundament, należący do fundamentu, pochodna słowa τίθημι tithemi
τίθημι tithemi – kładę, umiejscawiam, położyć, wpasować, ustanowić, wyznaczyć, przeznaczyć
πέτρος petros – kamień, mały kamyk, rodzaj męski
λιθος lithos – kamień

(więcej…)

Dziwna praktyka, czyli moc pieczarki

Mat. 23:8 Ale wy nie nazywajcie się Rabbi. Jeden bowiem jest wasz Mistrz, Chrystus, a wy wszyscy jesteście braćmi.

Tytułomania

Dziwi przemożna chęć wyróżniania się pastorów od pozostałych owiec Pana Jezusa. Wyniosłe tytuły jak ojciec, wielebny, naczelny prezbiter, arcybiskup czy arcyapostoł zdają się nadawać majestatu i powagi przewodnikowi. A gdy dodać do tego szczególne szaty i koloratkę, z pewnością będziemy mieć do czynienia z wielkim mężem Bożym.

Pewien pastor (noszący czarne szaty i koloratkę, a jakże) spytany czemu wyróżnia się ubiorem odpowiedział: żeby moi wierni wiedzieli kto tu jest pastorem. Zatem bez koloratki i bez czarnych szat zborownicy nie mieliby pojęcia, kto jest ich nauczycielem Słowa…

(więcej…)

Zasady nauczania ekspozycyjnego

Strategiczne miejsce w Kościele

Myślę że mogę powiedzieć wam bez wahania, że najbardziej strategiczny wpływ w Kościele ma kazalnica. Tam gdzie podąża kazalnica tam też zmierza kościół. Tak więc zabezpieczenie kazalnicy jest zabezpieczeniem najsilniejszego wpływu, z tych które istnieją w życiu Kościoła. Kościół z kolei posiada oddziaływanie na świat, kulturę i społeczeństwo, i na wszystkio inne. Więc myślę, że kazalnica jest tym pojedynczym, najbardziej strategicznym miejscem w całym świecie.

Dopóki głoszenie nie będzie tym czym powinno być, uwielbienie będzie zawsze czymś mniejszym od tego czym powinno być, ewangelizacja, społeczność, dążenie do świętości, służba, wszystkie te rzeczy będą czymś mniejszym niż powinny być – wtedy gdy Kościół jest słaby.

(więcej…)

Nagi Dawid tańczy

Ruch bez granic

Ruch zielonoświątkowy nie zna granic. Obecnie na świecie jest 600 milionów wyznawców charyzmatów skupionych w ponad 20 tysiącach denominacji uznających chrzest Duchem Świętym jako przeżycie mające miejsce jakiś czas po zbawieniu, który przejawia się mówieniem niezrozumiałym bełkotem, czy też omylnymi i błędnymi proroctwami. Rzekoma moc, cuda i znaki stanowią trzon nauki skierowanej na zaspokojenie najważniejszych potrzeb człowieka: zdrowia, szczęścia i pomyślności w życiu doczesnym. Nic dziwnego, że ruch ten tak bardzo nęci, kusi i przyciąga do siebie ogromne rzesze. Rzesze, które prawdopodobnie nigdy nie usłyszą nauki o wchodzeniu przez ciasną bramę, upamiętaniu, odwróceniu się od martwych uczynków i porządliwości tego świata, umartwianiu ciała i uświęceniu.

Świat wkroczył do kościoła Pana Jezusa. A nienarodzeni z góry członkowie zborów mają cielesne potrzeby. I te potrzeby zostają zaspokojone, wystarczy wspomnieć „chrześcijańskie” koncerty rockowe i metalowe, czy też „chrześćijańskie” dyskoteki. Jedyne co łączy te rzeczy z chrześćcijaństwem to użycie słowa „chrześcijański”.

(więcej…)

Czy pragmatyzm jest poważnym zagrożeniem?

.

Pragmatyzm – system filozoficzny, którego podstawowym elementem jest pragmatyczna teoria prawdy, uzależniająca prawdziwość tez od praktycznych skutków, przyjmująca praktyczność za kryterium prawdy. Pragmatyzm przyjmuje wynikające z przyjmowania tez skutki i ich użyteczność za kryterium prawdy.

Jestem przekonany, iż pragmatyzm stwarza dokładnie to samo subtelne zagrożenie dla kościoła w naszym wieku, które reprezentował modernizm prawie wiek temu. Modernizm był ruchem który obejmował większy krytycyzm i liberalną teologię jednocześnie zaprzeczając prawie wszystkim nadprzyrodzonym aspektom Chrześcijaństwa. Lecz modernizm nie wypłynął najpierw jako jawny atak na doktrynę ortodoksyjną.
.

(więcej…)

Wieczerza Pańska

Czym jest Wieczerza Pańska? Kto może ją spożywać? Pod jaką formą ją spożywać? Jak często i kiedy? Czy można uczestniczyć w obrzędach popularnych religii takich jak katolicka Eucharystia? Czy można zabronić spożywania Wieczerzy Pańskiej? Co grozi za niegodne spożywanie Wieczerzy?

Zanim odpowiemy na te pytania, postaramy się wyjaśnić czym Wieczerza Pańska nie jest.

(więcej…)

Jaki jest związek pomiędzy Anabaptystami a Baptystami?

Okiem reformowanego Baptysty

Pædobaptyści (chrzcący dzieci) powiedzą Ci, że Baptyści są Anabatystami i sprawę utrudni to, że niektórzy arminianistyczni Baptyści wyznający despensacjonalizm mają swoje korzenie u Anabaptystów. Patrząc na to powierzchownie łatwo można pomyśleć, że oba kościoły są jednym i tym samym – ale proste spojrzenie na historię i doktrynę ujawni, że jest inaczej.

(więcej…)

Zanim opuścisz zbór

1 Tym. 3:15A gdybym się opóźniał, piszę, abyś wiedział, jak należy postępować w domu Bożym, który jest kościołem Boga żywego, filarem i podporą prawdy.

Kościołowi jako zbiorowości ludzi wierzących zostało powierzone zadanie utrzymywania w czystości i głoszenia objawionej w spisanym Słowie Bożym prawdy. Źródłem prawdy jest Pismo Święte, kościół ma za zadanie tą prawdę propagować. Jest to wysiłek zbiorowy, nadzorowany przez działanie Ducha Świętego. Wnioskujemy przez to, że nikt z wierzących nie został powołany do życia w duchowej samotności, lecz do wspólnoty ludzi walczących o wiarę raz przekazaną świętym.

Judy 1:3 Umiłowani, podejmując usilne starania, aby pisać wam o wspólnym zbawieniu, uznałem za konieczne napisać do was i zachęcić do walki o wiarę raz przekazaną świętym.

(więcej…)

Sposób wybierania starszych

Dzieje 2:28 Uważajcie na samych siebie i na całe stado, w którym was Duch Święty ustanowił (ἔθετο etheto) biskupami, abyście paśli kościół Boga, który on nabył własną krwią.

O ustanawianiu

Nowy Testament jasno wskazuje, że starsi byli w wyjątkowy sposób oddzielani lub wyznaczani na urząd. Terminem normalnie używanym w stosunku do wyznaczania starszych w Nowym Testamencie to καθίστημι kathistēmi, które oznacza „ustanowić”. Koncepcja ustanawiania oznacza oficjalne uznanie przywództwa przez kościół i publiczne ogłoszenie oddzielenia mężczyzn do specjalnej służby.

W 1 Liście do Tymoteusza Paweł mówi

1 Tym. 4:14 Nie zaniedbuj daru, który jest w tobie, który został ci dany przez proroctwo wraz z nałożeniem rąk starszych.

(więcej…)

Dyscyplina kościelna

Zgorszenie

Nic tak nie gorszy dzisiejszych, przewrażliwionych chrześcijan jak kościelna dyscyplina. Współczesne dogmaty ucywilizowania i tolerancji trzymają kościelną dyscyplinę przed drzwiami wielu kongregacji, pozwalając tym samym na wzrost kultury niepochamowajen cielesności, nieupamiętanego grzechu i fałszywego wyznania wiary.

Niezależnie od tego jak bardzo kościół jest liberalny, zawsze istnieje próg graniczny, gdzie wzrost grzechu nie może być więcej tolerowany. Jest nieuniknionym, że przyjdzie czas rozliczenia z grzechem poprzez konfrontację. I jeśli winna strona odmawia upamiętania, ostatecznym rezultatem może być wykluczenie z kościoła. Jest to szczególnie prawdziwe gdy grzech danej osoby ma możliwość ranienia i szkodzenia innym lub gdy zniewaga sprowadza publiczną hańbę na imię Jezusa.

(więcej…)

Pluralizm starszych

Według Biblii, centralnym punktem całego przywódctwa kościoła jest urząd starszego brata. W Biblii urząd starszego w zborze zajmuje zawsze kilku braci, jest to grupa a nie pojedynczy człowiek. Starszy jest jednym z wielu ludzi, którzy są wykwalifikowanymi pasterzami i nadzorują wspólnie lokalne ciało wierzących.

Słowo przetłumaczone jako„starszy” używane jest prawie dwadzieścia razy w Dziejach Apostolskich i Listach w odniesieniu do tej wyjątkowej grupy liderów, którzy są odpowiedzialni za nadzorowanie lud Bożego. (więcej…)