Biblijna podstawa nadzorowania, wykład 2

Zadania urzędu pastora

Dlaczego starszy powinien spełniać jakiekolwiek inne zadania poza obowiązkiem nauczania, głoszenia i modlitwy skoro jest napisane:

Dzieje 6:44 My zaś oddamy się modlitwie i posłudze słowa.

Otóż każdy starszy jest w pełni odpowiedzialny za wszystko co się dzieje w jego lokalnym zborze. Zobaczmy jakie wymagania na urząd starszego zostały przedstawione w Piśmie

(więcej…)

Przystąpienie i członkowstwo w Kościele

Boży lud

Od obietnic udzielonych Abrahamowi (1 Mojż. 12:1-3) do ostatecznego wypełnienia tych samych obietnic, które zostały przedstawione w nowym Jeruzalem, zstępującym z nieba (Obj. 21) , Pismo Święte jest jasne – Bóg zbawia dla siebie lud.

Zwróćcie uwagę, powiedziałem ludziom, a nie osobom. Mówiąc to w ten sposób, nie zamierzam sugerować, że zbawienie nie jest sprawą osobistą lub że Bóg nie interesuje się jednostkami.  Interesuje się (Rzym.10: 9-10) . Nie, wybrałem ludzi ponad osoby, aby podkreślić nacisk Pisma Świętego – że chrześcijańska tożsamość jest z konieczności wspólna

1 Piotra 2:9 Lecz wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do swej cudownej światłości;

(więcej…)

Czy naprawdę możesz poznać drzewo po jego owocach?

O konieczności osądzania

Co wywołało ten krótki artykuł o słusznym osądzaniu? Jest to proste pytanie, ale ma najgłębsze konsekwencje. Czy naprawdę możesz rozpoznać drzewo po jego owocu – czy też Chrystus kłamał? Chcę, aby było to tak proste, jak to tylko możliwe, a także krótkie (ludzie lubią, gdy jest „krótko”). W środku kazania o bezprawiu (ludzie nieprawi to ci, którzy nienawidzą Boga i odrzucają Jego święte przykazania, czasami zwani Antynomianami) Chrystus powiedział

Mat. 7:16-20 16 Po ich owocach poznacie ich. Czy zbierają winogrona z cierni albo z ostu figi? 17 Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce. 18 Nie może dobre drzewo wydawać złych owoców ani złe drzewo wydawać dobrych owoców. 19 Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, zostaje wycięte i wrzucone w ogień. 20 Tak więc po ich owocach poznacie ich.

To są głębokie stwierdzenia. Naciskają one chrześcijan, aby radzili sobie z rzeczywistością osądzania rzeczy jako dobre lub złe, niegodziwe lub sprawiedliwe. Jak chrześcijanie postrzegają ludzi? Jak postrzegają fałszywych nauczycieli lub obłudnych członków kościoła, tak jak w tym kontekście?

(więcej…)

Ostatnia niedziela w twoim kościele

Sprawa wielkiej wagi

Kwestia przynależności do lokalnej wspólnoty wierzących jest bardzo ważna dla ludzi narodzonych na nowo. Popularnie się mówi, ze ktoś jest członkiem takiego czy innego zboru. Nie chodzi tu, czy ktoś formalnie jest zapisany na liście, ale czy naprawdę uczestniczy w życiu duchowym i społecznym lokalnej wspólnoty ludzi wierzących.
W Liście do Hebrajczyków mamy następujące napomnienie:
Hebr. 10:25 ‚...nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju…” 

Znając negatywną formę napomnienia, można bez trudu odczytać co oznacza ten przekaz w formie pozytywnej:

”Zachęcam wszystkich do uczestniczenia we wspólnych naszych spotkaniach”

(więcej…)

Cztery kroki dyscypliny kościelnej

Mat. 18:15-20 15 Jeśli twój brat zgrzeszy przeciwko tobie, idź, strofuj go sam na sam. Jeśli cię usłucha, pozyskałeś twego brata. 16 Jeśli zaś cię nie usłucha, weź ze sobą jeszcze jednego albo dwóch, aby na zeznaniu dwóch albo trzech świadków oparte było każde słowo. 17 Jeśli ich nie usłucha, powiedz kościołowi. A jeśli kościoła nie usłucha, niech będzie dla ciebie jak poganin i celnik. 18 Zaprawdę powiadam wam: Cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane i w niebie. A cokolwiek rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. 19 Mówię wam też: Jeśli dwaj z was na ziemi będą zgodnie prosić o cokolwiek, otrzymają to od mego Ojca, który jest w niebie. 20 Gdzie bowiem dwaj albo trzej są zgromadzeni w moje imię, tam jestem pośród nich.

Gdy grzech wchodzi na scenę

Czasami chrześcijanin odejdzie od wspólnoty innych wierzących i zostanie uwikłany w grzech przez ignorancję lub umyślne nieposłuszeństwo. Wówczas niezbędnym jest aby Kościół, a szczególnie jego pasterze aktywnie starali się doprowadzić do pokuty i odnowy tego chrześcijanina. Jako pasterze trzody starsi kochają owce i są również odpowiedzialni przed Bogiem za ich dobro duchowe, w tym za wędrówkę owiec. Tak, jak w przypowieści Jezusa w Ewangelii Łukasza, kiedy wędrujący chrześcijanin prawdziwie żałuje jest to czas radości, zarówno w niebie, jak i w kościele.

(więcej…)

Ochrona i odwoływanie pastorów

Biblijna struktura zarządzania kościołem

Każdy lokalny zbór zrządzany jest przez pluralizm przywódców (ἡγέομαι hegomai, od tego słowa bierze swoje źródło ἡγεμών hegemon (por. Hebr. 13:7, 17, 24), którzy w Piśmie nazwani są także:

Powyższe trzy terminy nie określają trzech różnych urzędów w zborze lecz stanowią opis jednego i tego samego urzędu. Każdy starszy to pasterz i biskup. Jeden zbór posiada wielu przywódców, którzy są odpowiedzialni za naukę Słowa, dyscyplinę oraz zarządzają nim kolegialnie, jednak nie na zasadzie większości głosów (jak w demokracji) lecz poprzez aklamację, czyli pełną duchową zgodność.

(więcej…)

Jezus bez religii, czyli religia bez Jezusa

Chrystusowe Prawo

Chrześcijań nie obowiązuje Prawo czyli Zakon lecz Prawo Wolności. Chrześcijanie nie są ani antynomianami (bez prawa) ani legalistami (pod Zakonem). Prawo Chrystusa jest jakościowo odmienne od Zakonu Starego Przymierza (stawia wyższy standard moralny – np. w Mat. 5:19-44 –  przy jednoczesnym odrzuceniu nauki o szabasach, porach, pokarmach, napojach, – Kol. 2:16-17 -, ceremoniach, karach – Hebr. 10:9). Nośnikiem Nowego Prawa Wolności również nie jest tablica kamienna (zewnętrzny nakaz) lecz serca zbawionych.

2 Kor. 3:3 Gdyż wiadomo, że jesteście listem Chrystusowym sporządzonym przez nasze posługiwanie, napisanym nie atramentem, lecz Duchem Boga żywego, nie na tablicach kamiennych, lecz na żywych tablicach serc.
.
1 Kor. 9:21 Dla tych, którzy są bez prawa, jakbym był bez prawa – nie będąc bez prawa Bogu, lecz będąc pod prawem Chrystusowi – aby pozyskać tych, którzy są bez prawa.
.
Gal. 6:2 Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełniajcie prawo Chrystusa.

Mimo tej jasnej nauki niektórzy religijni fanatycy posuwają się tak daleko w swoim antynomianizmie (życie poza prawem Chrystusowi) że odrzucają religię Chrystusową w całości utrzymując, że ich dotyczy tylko wolność w Chrystusie. Oto co negują:

 • Struktury zarządzania zborem (pluralizm biskupów, diakonat)
 • Liturgię rozumianą jako porządek nabożeństwa
 • Biblijną formę praktyki rytuałów (chrzest i wieczerza)

W ten sposób odrzucają Chrystusa, który wszytko powyższe ustanowił.

(więcej…)

Ile pogaństwa ma być w chrześcijaństwie?

1 Kor. 1:23 My zaś głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który dla Żydów wprawdzie jest zgorszeniem, a dla Greków głupstwem;

Hurtowe „chrześcijaństwo”

Niektórzy wierzą, że skuteczność głoszenia Słowa Bożego mierzona jest liczbą nowych członków zboru. Im więcej osób zapisze się do kościoła, tym ewangelizacja lepsza. A ponieważ ewangelia dla większości słuchaczy jest zgorszeniem i głupstwem, aby zachęcić odbiorcę do kościelnictwa, trzeba w jakiś sposób dobrą nowinę głoszącą upamiętanie i gotowość na śmierć za wiarę jakoś ładnie schować lub nawet pozbyć się jej.

Do tego celu nadają się doskonale:

 • kawa i ciastka zamiast modlitwy
 • kluby dyskusyjne zamiast studium Pisma
 • książki promujące religijne kursy zamiast komentarzy Słowa
 • wieczorki taneczne zamiast postu
 • konferencje zamiast misji krzewienia Słowa

Jednak jeśli już ktoś upiera się głosić Chrystusa, ewangelia będzie dostosowana do lokalnej kultury.

 • Chińczyk pozna pięć ewangelii, bo wierzy, że liczba pięć ma szczególne znaczenie, jej bóg nie będzie suwerenem świata lecz raczej poprzez rodzaj życzliwej propozycji podpowie jak żyć
  .
 • Hindus będzie praktykował swoje chrześcijaństwo tak jak wcześniej dharmę, jako drogę do osiągnięcia ziemskiej doskonałości
  .
 • Miekszańcy Afryki usłyszą o bogu, który pragnie sukcesu zawodowego, zdrowia i szczęścia swych dzieci
  .
 • Europejczycy i Amerykanie dowiedzą się o mistycznym bogu udzielającym mocy cudów i znaków, który przymyka oko na ich przewinienia

Jest to niebiblijne podejście ilościowe produkujące nominalnych uczestników wspólnego zgromadzenia, a ponieważ głoszona jest fałszywa nowina, nie ma tu miejsca na narodzenie z góry. Ławki zborów będą zapełniane zwiedzionymi pseudoewangelią i martwymi duchowo neofitami.

(więcej…)

Podstawowa doktryna biblijna

“Kościół przez wieki, ukonstytuowany Duchem Świetym, dostarcza wiarygodności; oferuje pole, na którym możemy sformułować nasze interpretacje. Taka wiarygodność chroni przed niezależnością i indywidualistyczną interpretacją.”—Craig Blomberg

Pozycja porusza następujące tematy

 • Autorytet Pisma
 • Sola Scriptura
 • Przekazywanie Pism
 • Kanonizacja Pisma
 • Tłumaczenia Biblii
 • Natchnienie
 • Nieomylność
 • Historyczno-gramatyczna hermeneutyka

Pobierz
Doktryna podstawowa PowerPoint
Doktryna podstawowa pdf

Tumaczył Robert Jarosz

 

Kiedy nie spożywać komunii?

Ta pierwsza niedziela

Kiedy dorastałem, nie lubiłem chodzić do kościoła. Dla młodego chłopca z wioski kościół był nudny, kazania długie, wypełniony był starszymi ludźmi śpiewającymi stare piosenki. Wolałem grać lub oglądać piłkę nożną. Była jednak jedna niedziela każdego miesiąca,na którą z niecierpliwością oczekiwałem – ta pierwsza niedziela.

Pierwsza niedziela była niedzielą Wieczerzy Pańskiej. Starsze panie z kościoła ubierały się na biało. Pastor nosił swoją białą szatę. Ołtarz, zwykle bez nakrycia był przyozdobiony białym obrusem pod którym znajdował się chleb i wino. Byłem pod wrażeniem ceremonii i dbałości z jaką przygotowywano stół do Wieczerzy Pańskiej. Widać było ostrożność w rozprowadzaniu elementów. Diakoni nosili białe rękawiczki, a tace przekazywano między sobą z uwagą i czcią. Naprawdę cieszyłem się na myśl o celebracji Wieczerzy Pańskiej. Niestety przy całej ostrożności skierowanej na elementy komunii, podobnej ostrożności nie podjęli uczestnicy,Ci, którzy otrzymywali komunię.

(więcej…)

Chrzest dzieci

Czym jest chrzest wodny?

Chrzest jest widzialnym znakiem łaski zbawienia, która stała się udziałem człowieka w chwili, gdy uwierzył w Chrystusa. Podczas chrztu osoba publicznie wyznaje swoją wiarę. Poprzez  zanurzenie w wodzie i wynurzenie z niej człowiek wierzący manifestuje, że duchowo umarł razem z Chrystusem oraz zmartwychwstał razem z Nim i że odtąd chce iść za Nim jako za swoim Jedynym Panem, Jedynym Zbawicielem i Jedynym Pośrednikiem.

(więcej…)

Pięć okropnych cech Anty-Starszego

Tyt. 1:5-9 5 Zostawiłem cię na Krecie w tym celu, abyś uporządkował to, co tam jeszcze zostało do zrobienia, i ustanowił w każdym mieście starszych, jak ci nakazałem; 6 Jeśli ktoś jest nienaganny, mąż jednej żony, mający dzieci wierne, nieobwiniane o hulaszcze życie lub niekarność. 7 Biskup bowiem, jako szafarz Boży, ma być nienaganny, niesamowolny, nieskory do gniewu, nieoddający się piciu wina, nieskłonny do bicia, niegoniący za brudnym zyskiem; 8 Lecz gościnny, miłujący dobro, roztropny, sprawiedliwy, święty, powściągliwy; 9 Trzymający się wiernego słowa, zgodnego z nauką, aby też mógł przez zdrową naukę napominać i przekonywać tych, którzy się sprzeciwiają.

Gdy przewodzi dyktator

Jest to tragiczne, ale niezaprzeczalne: jest wiele osób na stanowiskach przywódczych w kościele, którzy nie powinni przewodzić. Jest wielu pastorów,którzy nie powinni być duchownymi, wielu starszych, którzy nigdy nie powinni sprawować obowiązku starszego.

To nie jest nowy problem. Na kartach Nowego Testamentu zarówno Paweł, jak i Piotr trudzą się, aby opisać człowieka,który kwalifikuje się do urzędu starszego.Warto zauważyć,że prawie wszystkie te kwalifikacje są związane z charakterem. Tam,gdzie my jesteśmy przyciągani do zewnętrznych umiejętności Bóg bardziej troszczy się o wewnętrzny charakter. Są miliony ludzi,którzy są wspaniałymi nauczycielami, wspaniałymi przywódcami i wspaniałymi C.E.O., ale wciąż zupełnie nie dopasowani do przewodzenia w kościele. Boże standardy są całkowicie inne.

(więcej…)

Kościół

Kościół powszechny

Nauczamy że, wszyscy ci, którzy położyli swoją wiarę w Jezusie Chrystusie są natychmiastowo umieszczani przez Ducha Świętego w jednym wspólnym duchowym Ciele, kościele

1 Kor. 12:12-1312 Jak bowiem ciało jest jedno, a członków ma wiele i wszystkie członki jednego ciała, choć jest ich wiele, są jednym ciałem, tak i Chrystus. 13 Bo wszyscy przez jednego Ducha zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało, czy to Żydzi, czy Grecy, czy niewolnicy, czy wolni, i wszyscy zostaliśmy napojeni w jednego Ducha


(więcej…)

Twój Kościół jest chrześcijański, czy chrześcijańsko – podobny?

Niewielka róznica

Trzy małe litery, a robią tak wielką różnicę. Chrześcijański – „s, k, oraz i ” odróżnia chrześcijana od tego, który przypomina chrześcijana i wyznacza różnicę między dobrem a złem, życiem czy śmiercią, niebem i piekłem. Nie ma nic lepszego dla duchowej pomyślności niż bycie w chrześcijańskim kościele. Nie ma nic gorszego dla waszego duchowego dobrostanu, niż bycie w kościele przypominającym chrześcijański. Oto kilka cech każdego z nich.

(więcej…)

Biblijna podstawa nadzorowania, wykład 1

Struktura i jej znaczenie

Struktura zarządzania kościołem jest bardzo istotna. Struktura organizacji determinuje w jaki sposób ludzie będą mysleć i działać w tej organizacji. Jeśli kościół posiada Biblijną strukturę, widoczne w nim będą owoce Bożego porządku, właściwa współpraca wszystkich członków. Jeśli zaś będzie to ludzka forma organizacji właściwe życie i rozwój żywego organizmu jakim jest lokalna społeczność może ulec deformacji a nawet zahamowaniu.

Struktura ma znaczenie: Jeśli struktura jest ważna dla organizacji świeckich, tym bardziej powinna być istotna dla chrześcijan.

„Niektóre z najgorszych spustoszeń zadanych wierze chrześcijańskiej były bezpośrednim rezultatem niebiblijnych form kościelnej struktury. Zaledwie kilka stuleci po śmierci Apostołów, na przykład, kościoły Chrystusa zaczęły asymilować zarówno Rzymskie jak i Żydowskie koncepcje statusu, władzy i kapłaństwa… Pod imieniem Chrystusa pojawiła się pracowicie wykształtowana instytucja która skorumpowała prostą, rodzinną sturkturę kościołów apostolskich, ograbiła Bożych ludzi z ich wysokiej pozycji w służbie w Chrystusie i zastąpiła wszechwładzę Chrystusa nad Jego ludem wszechwładzą instytucjanolnego kościoła.” Alexander Strauch

(więcej…)

Ludzcy nauczyciele

Mat. 23:8-10 8 Ale wy nie nazywajcie się Rabbi. Jeden bowiem jest wasz Mistrz (καθηγητης kathēgētēs), Chrystus, a wy wszyscy jesteście braćmi. 9 I nikogo na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem. Jeden bowiem jest wasz Ojciec, który jest w niebie. 10 Niech też was nie nazywają mistrzami, gdyż jeden jest wasz Mistrz, Chrystus.

Pułapka

Głównym celem przeciwnika Boga jest odcięcie ludzi od objawienia spisanego Słowa Bożego. Pomimo, że każdy grzesznik ma dostęp do zewnętrznego objawienia (świat naturalny, będący Bożym stworzeniem) oraz jest w nim obecne wewnętrzne objawienie (sumienie oskarżające z powodu grzechu), nie jest możliwe, aby upadły człowiek dzieki obu powyższym mógł przyjść do Boga.

Rzym. 1:19-20 (zewnętrzne objawienie) 19 Ponieważ to, co można wiedzieć o Bogu, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. 20 To bowiem, co niewidzialne, to znaczy jego wieczna moc i bóstwo, są widzialne od stworzenia świata przez to, co stworzone, po to, aby oni byli bez wymówki.

Rzym. 2:15 (wewnętrzne objawienie) Oni to ukazują działanie prawa wpisanego w ich serca, za poświadczeniem ich sumienia i myśli wzajemnie się oskarżających lub też usprawiedliwiających);

Rzym. 3:11-12 (niemożność przyjścia do Boga) 10 Jak jest napisane: Nie ma sprawiedliwego, ani jednego; 11 Nie ma rozumnego i nie ma nikogo, kto by szukał Boga. 12 Wszyscy zboczyli z drogi, razem stali się nieużyteczni, nie ma nikogo, kto by czynił dobro, nie ma ani jednego.

Aby pojednać się z Bogiem, potrzebne jest specjalne objawienie. Mowa o ewangelii Jezusa Chrystusa, jedynej obiektywnej objawionej prawdzie dostępnej wyłącznie w spisanym Słowie Bożym.

Rzym. 10:14 Jakże więc będą wzywać tego, w którego nie uwierzyli? A jak uwierzą w tego, o którym nie słyszeli? A jak usłyszą bez kaznodziei?

Rzym. 10:17 Wiara więc jest ze słuchania, a słuchanie – przez słowo Boże.

Środkiem pozyskania wiary nie są rzekome

 • sny
 • wizje
 • prywatne objawienia
 • głosy w głowie

Dlatego też obecnie, gdy Pismo Święte jest tak powszechnie i łatwo dostępne, głównym celem działania przeciwnika będzie zaciemnienie prawdziwego znaczenia tekstów Pisma.

(więcej…)

Niebo, Hilsong i herezja

1 Tym. 3:15 A gdybym się opóźniał, piszę, abyś wiedział, jak należy postępować w domu Bożym, który jest kościołem Boga żywego, filarem i podporą prawdy.

Wstęp

W roku 2017 łańcuch kościelnych konferencji trwał z pełnym rozmachem a z nim przychodzi bogactwo bezbożnych sojuszów. Nic więc dziwnego, że Hillsong i Jesus Culture w tym roku przewodzić w odstępstwie. Trzymając się nawoływania Pawła z Listu do Rzymian, wypadało by pastorzy i Chrześcijanie zdawali sobie sprawę z różnych taktyk których ruchy głównego nurtu używają by przyciągnąć młodych ludzi do swoich bluźnierczych ‚nabożeństw’.

(więcej…)

Słabi Pasterze i Najemnicy

Jan 10:11-13 11 Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz oddaje swoje życie za owce. 12 Lecz najemnik, który nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk porywa i rozprasza owce. 13 Najemnik ucieka, bo jest najemnikiem i nie troszczy się o owce.
.
Izaj. 56:10 Jego stróżowie są ślepi wszyscy, nic nie wiedzą, wszyscy są niemymi psami, nie mogą szczekać; są ospali, leżą, kochają drzemać.

.

Quo vadis ecclesia?

Dzisiejszy kościół jest zdezorientowany, a to zamieszanie jest przenikliwe i dogłębne. Może być wiele powodów, dla których tak się dzieje, ale prawdą jest, że w tym pokoleniu zwątpienie, podział i słabość cechują kościół, nawet kościół ewangelicki. Odpowiedzialność za większość tego, co złe, spoczywa na tych, którzy zostali wyznaczeni przez Boga, aby być Jego rzecznikami w kościele.

Zbyt często pastorzy zapominają, że tematyka ich pracy jest przede wszystkim duchowa. Ich pierwszą troską musi być zadowolenie Boga i pomoc w zbawieniu Jego ludu.

(więcej…)

Chrzest w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego

Mat. 28:19 Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego;

Czas zakończyć spekulacje. Tak Pismo Święte jak i historia wczesnego Kościoła są jednoznaczne w temacie. Chrzest należy czynić w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. I nie jest to jedno imię, jak starają się przekonywać środowiska związane przez nauki Branhama. W czasie chrztu wodnego należy dosłownie cytować formułę „w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego”.

(więcej…)

Głoszenie jest niebezpieczną rzeczą, wywiad z Paulem Washerem

Tabletalk: Proszę, opisz swoją 10-letnią służbę jako misjonarz w Peru.

Paul Washer: Moja praca w Peru koncentrowała się na zakładaniu zborów w stolicy Peru (Limie) i na nauczaniu pastorów z wiejskich obszarów w północnym łańcuchu górskim Sierra i w dżunglach. Rozpocząłem zaraz po ukończeniu szkoły biblijnej, w wieku 26 lat. Dlatego też, moje 10 lat w Peru było naznaczonych tym co Bóg uczynił we mnie, jak również tym co czynił On przeze mnie. Właśnie w tych latach które mnie kształtowały, zacząłem kwestionować ówczesne metody ewangelizacji i prowadzenia misji, badałem Pismo i historię kościoła w celu znalezienia odpowiedzi. Zacząłem czytać pisma reformatorów, Purytan i wczesnych ewangelicznych Chrześcijan. Nauczyłem się że moc Wielkiego Posłannictwa nie spoczywa w pomysłowych metodologiach, ale w głoszeniu wspaniałych doktryn Chrześcijańskiej wiary w mocy Ducha Świętego. Orężem w naszej walce jest wstawiennicza modlitwa, głoszenie Słowa, i ofiarna miłość.

(więcej…)