Mieć Boga

Biblia naucza, że w człowieku wierzącym, w chrześcijaninie będzie mieszkał Bóg.

2 Kor. 6:16 A co za porozumienie między świątynią Boga a bożkami? Wy bowiem jesteście świątynią Boga żywego, tak jak mówi Bóg: Będę w nich mieszkał i będę się przechadzał w nich, i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem.

(więcej…)

Duch Święty

Dzieje 1:4 „A spożywając z nimi posiłek, nakazał im: Nie oddalajcie się z  Jerozolimy, lecz oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode  mnie.”

Obietnica

Chociaż uczniowie byli nauczeni przez  Chrystusa i wiedzieli o tym, że powstał On z martwych, to nadal nie byli  gotowi wyjść na zewnątrz i wygrywać ludzi dla Pana. Chrystus powiedział  im żeby poszli i nauczali wszystkie narody (Mat 28:20),  ale w Dziejach 1:4 dodał On, że nie powinni oni opuszczać Jerozolimy.  Powiedział im, „oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode  mnie.” O tej samej rzeczy powiedział Jezus

Łuk. 24:49 „A oto Ja  zsyłam na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż  zostaniecie przyobleczeni mocą z wysokości.

Czym była  „obietnica Ojca” o której On im powiedział? Był to dar Ducha Świętego.  Jezus powiedział Apostołom, że otrzymają oni Ducha Świętego po tym jak  ich opuścił

(więcej…)

Boże łaskawe zaopatrzenie okrywające naszą grzeszną hańbę

1 Mojż. 3:1-21

1 A wąż był chytrzejszy nad wszystkie zwierzęta polne, które był uczynił Pan Bóg; ten rzekł do niewiasty: Także to,  że wam Bóg rzekł: Nie będziecie jedli z każdego drzewa sadu tego?

2 I rzekła niewiasta do węża: Z owocu drzewa sadu tego pożywamy;  3 Ale z owocu drzewa, które jest w pośród sadu, rzekł Bóg: Nie będziecie jedli z niego, ani się go dotykać będziecie,
byście snać nie pomarli. 

4 I rzekł wąż do niewiasty: Żadnym sposobem śmiercią nie pomrzecie;

5 Ale wie Bóg, że któregokolwiek dnia z niego jeść będziecie, otworzą się oczy wasze; a będziecie jako bogowie, znający dobre i złe.

6 Widząc tedy niewiasta, iż dobre było drzewo ku jedzeniu; a iż było wdzięczne na wejrzeniu, a pożądliwe drzewo dla nabycia umiejętności, wzięła z owocu jego, i jadła; dała też i mężowi swemu, który z nią był; i on też jadł. 

7 Zatem otworzyły się oczy obojga, i poznali, że byli nagimi; i spletli liście figowe, a poczynili sobie zasłony.

8 A wtem usłyszeli głos Pana Boga chodzącego po sadzie z wiatrem dniowym; i skrył się Adam, i żona jego od oblicza Pana Boga między drzewa sadu.

9 I zawołał Pan Bóg Adama, i rzekł mu: Gdzieżeś?

10 Który odpowiedział: Głos twój usłyszałem w sadzie, i zlękłem się dla tego, żem nagi, i skryłem się.

11 I rzekł Bóg: Któż ci pokazał, żeś jest nagim? izaliś nie jadł z drzewa onego, z któregom zakazał tobie, abyś nie jadł?

12 Tedy rzekł Adam: Niewiasta, którąś mi dał, aby była ze mną, ona mi dała z tego drzewa, i jadłem.

13 I rzekł Pan Bóg do niewiasty: Cóżeś to uczyniła? i rzekła niewiasta: Wąż mię zwiódł, i jadłam.

14 Tedy rzekł Pan Bóg do węża: Iżeś to uczynił, przeklętym będziesz nad wszystkie zwierzęta, i nad wszystkie bestyje polne; na brzuchu twoim czołgać się będziesz, a proch żreć będziesz po wszystkie dni żywota twego.

15 Nieprzyjaźń też położę między tobą i niewiastą, i między nasieniem twoim, i między nasieniem jej; to potrze tobie głowę, a ty mu potrzesz piętę.

16 A do niewiasty rzekł: Obficie rozmnożę boleści twoje, i poczęcia twoje; w boleści rodzić będziesz dzieci, a wola twa poddana będzie mężowi twemu, a on nad tobą panować będzie.

17 Zaś rzekł do Adama: Iżeś usłuchał głosu żony twojej, a jadłeś z drzewa tego, o któremem ci przykazał, mówiąc: Nie będziesz jadł z niego; przeklęta będzie ziemia dla ciebie, w pracy z niej pożywać będziesz po wszystkie dni żywota twego.

18 A ona ciernie i oset rodzić będzie tobie; i będziesz pożywał ziela polnego.

19 W pocie oblicza twego będziesz pożywał chleba, aż się nawrócisz do ziemi, gdyżeś z niej wzięty; boś proch, i w proch się obrócisz.

20 I nazwał Adam imię żony swej Ewa, iż ona była matką wszystkich żywiących.

21 I uczynił Pan Bóg Adamowi, i żonie jego odzienie skórzane, i oblókł je

 


Dwa oblicza świata

Żyjemy w bardzo pomieszanym świecie. W świecie w którym jest straszna przemoc, okropne okrucieństwo,  nienawiść i śmierć na każdym rogu, gdzie są ludzie którzy cierpią, chorują, są pogrążeni w smutku bądź bólu. Jednak w tym samym czasie podziwiamy świat gdzie jest tyle piękna, który jest tak zawiły i złożony, w którym jest wiele dowodów na Bożą moc w projekcie, w stworzeniu. Mamy więc poczucie dwóch stron świata w którym żyjemy. Tej okropnej, i tej która jest wybitnie wspaniała i piękna. I oczywiście tylko Biblia pomaga nam zrozumieć dlaczego rzeczy są takie jakie są.

Ten rozdział mówi nam dlaczego harmonia, która przepełniała wszystko kiedy Bóg stworzył wszechświat jest teraz tak rozbieżna. Dlaczego jest tak, że wszystko jest dotknięte tym co jest dowodem na zło, kiedy początkowo wszystko było dowodem na dobro. Biblia nam mówi, że powodem tego wszystkiego jest grzech, Pyszne nieposłuszeństwo człowieka przeciw Bogu. Nasza arogancja w dążeniu by być takimi jakim jest Bóg i brak chęci by być posłusznym Bogu. Te nieposłuszeństwo i pycha Adama i Ewy została tak utrwalona przez wieki, iż dzisiaj wciąż widzimy tę samą pyszną arogancję ludzkiego serca.
.

(więcej…)

Niepełne uzdrowienia

Pozycja ruchu zielonoświątkowego

Kłamstwo powtórzone tysiąc razy staje się prawdą. – Joseph Goebbels

I tak nauczyciele skupieni w ruchu zielonoświątkowym wmawiają, że posiadają apostolskie dary Ducha Świętego, w tym uzdrawianie przez nakładanie rąk. W ich mniemaniu dar uzdrawiania przez nażenie rąk ma następujące cechy:

 • efekt jest niepewny, chory nie musi zostać uzdrowiony
  .
 • uzdrowienie może nastąpić wiele lat po nałożeniu rąk
  .
 • może czasowo poradzić sobie z symptomami chorób funkcjonalnych takich jak bolące ramię, migrena, ból dolnej partii pleców, kłucie w piersiach, ból żołądka
  .
 • nie potrafi sobie poradzić z chorobami organicznymi jak odcięte kończyny, wrodzone zniekształcenia, skaleczenia, nowotwory i inne widoczne choroby
  ..
 • poważne choroby rzekomo leczone, jednak jedynym tego dowodem są zasłyszane opowieści o tego typu przypadkach jakie wydarzyły się w odległych i niedostępnych miejscach
  .
 • jest zależny od wiary uzdrawianej osoby i jeśli nieudany, winą obarcza się chorego

(więcej…)

Jego wiara w nas

Efez. 3:12 W nim mamy śmiałość i przystęp z ufnością przez wiarę jego.

W jedenastym rodziale Listu do Hebrajczyków czytamy, że wiara jest podstawą tego, czego się spodziewamy, i dowodem tego, czego nie widzimy. Według drugiego rozdziału Listu do Efezjan wiara jest Bożym darem łaski; oznacza to, że ma ona swoje pochodzenie w Bogu a nie w człowieku. Zgodnie z piątym rozdziałem Listu do Galacjan wiara jest owocem Ducha. Widzimy zatem, że Ojciec i Duch Święty, dwie Boże Osoby mają czynny udział w dyspozycji wiary.

Jaki udział ma Syn, czyli trzecia Osoba Boża? Fragment z listu do Efezjan wskazuje, że wiara jaka jest w osobach zbawionych ma swoje źródło właśnie w Chrystusie. Jest to, mówiąc dosłownie, doskonała, w pełni wystarczająca wiara w Syna, udzielona przez Ducha Świętego z woli Ojca każdemu odkupionemu człowiekowi.

(więcej…)

Proroctwo Daniela o 70 Tygodniach

Dan. 9:24-27

24 Siedemdziesiąt tygodni wyznaczono nad twoim ludem i twoim świętym miastem na zakończenie przestępstwa, na zgładzenie grzechów i na przebłaganie za nieprawość, na wprowadzenie wiecznej sprawiedliwości, na opieczętowanie widzenia i proroctwa oraz na namaszczenie Najświętszego.
.
25 Dlatego wiedz i zrozum, że od wyjścia nakazu o przywróceniu i odbudowaniu Jerozolimy aż do Księcia Mesjasza będzie siedem tygodni i sześćdziesiąt dwa tygodnie. Zostaną odbudowane ulica i mur, ale w czasach trudnych.
.
26 A po tych sześćdziesięciu dwóch tygodniach zostanie zabity Mesjasz, lecz nie za siebie. A lud księcia, który przyjdzie, zniszczy miasto i świątynię i jego koniec nastąpi wśród powodzi; i do końca wojny są postanowione spustoszenia.
.
27 Utrwali przymierze z wieloma przez jeden tydzień. A w połowie tego tygodnia sprawi, że ustanie ofiara spalana i ofiara z pokarmów, a przez mnóstwo obrzydliwości uczyni spustoszenie aż do końca, i wyleje się to, co postanowione, na tego, który ma być spustoszony.

To proroctwo jest często albo pomijane, albo powstają wokół niego wielkie spory, jednak warto chociaż na podstawowym poziomie zrozumieć, o czym jest w nim mowa. Jest to proroctwo ukazujące w panoramie plan Boży dla Izraela i daje mocny argument za pochwyceniem Kościoła przed uciskiem.

(więcej…)

Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam na wieki

Hebr. 13:8 Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki.

Pozycja ruchu zielonoświątkowego

Dla gorliwych charyzmatyków cytat z Hebrajczyków jest poświadczeniem, że mówienie obcymi językami, uzdrawianie chorych, prorokowanie, wypędzanie demonów i inne znaki i cuda są i dziś obecne w kościele, bo Jezus dzisiejszy jest taki sam jak wczorajszy a przecież Jezus uzdrawiał, wypędzał demony, i skoro udzielał tych darów Apostołom to udziela ich i dzisiaj.

Jednak świadectwo Pisma obala powyższą naukę

(więcej…)

Zwolennicy-uzurpatorzy nie mogli wypędzać demonów

Istnieje w Słowie Bożym przypadek, gdzie ludzie podążający za Jezusem, będący jego zwolennikami znającymi ewangelię zapragnęli czynić te same cuda co Jezus. Nie posiadając żadnego autorytetu narazili drogę Pańską na pośmiewisko. W rozważaniach zostały wzięte pod uwagę wszystkie świadectwa tego wydarzenia, które zostały uporządkowane chronologicznie na podstawie ewangelii synoptycznych: (Mat. 17:14-21, Marek 9:14-29, Łuk. 9:37-43)


Marek 9 14 A przyszedłszy do uczniów (μαθητς mathetas), zobaczył wielki tłum wokół nich oraz uczonych w Piśmie, którzy rozprawiali z nimi.

 • Mowa nie o Apostołach, lecz zwolennikach podążających za Jezusem (μαθητής mathetes– zwolennik, naśladowca, uczeń).
  .
 • Ci prowadzą zażartą dyskusję z faryzeuszami dotyczącą spraw wiary, nieudane wypędzenie nieczystego ducha jest tematem sporu Zgromadzeni wokół zwykli ludzie słyszą całą rozmowę i mają przed oczami dowód porażki w postaci ciągle opętanego chłopca, Marek 9:16-17Łuk. 9:39

(więcej…)

Jego rany uzdrowiły nas

Akcentując dar uzdrawiania, charyzmatycy uzasadniają często swoje przekonania tekstem

1 Piotra 2:24  On nasze grzechy na swoim ciele poniósł na drzewo, abyśmy obumarłszy grzechom, żyli dla sprawiedliwości; przez jego rany zostaliście uzdrowieni.

(więcej…)

Żołnierze szlachetni

Prawo do obrony

Czy wierzący w Chrystusa ma prawo do obrony swojego życia, rodziny, kraju?

We współczesnym chrześcijaństwie panuje powszechne przekonanie, iż Jezus zakazał wszelkiego rodzaju walk, używania broni oraz udziału w wojnie. Jako argument służą słowa, które wypowiedział:

Mat. 26:52 Wtedy Jezus powiedział do niego: Schowaj miecz na swoje miejsce. Wszyscy bowiem, którzy za miecz chwytają, od miecza zginą.
.
Mat. 5:39 Lecz ja wam mówię: Nie sprzeciwiajcie się złemu, ale jeśli ktoś uderzy cię w prawy policzek, nadstaw mu i drugi.

Z tego powodu wielu chrześcijan rezygnuje ze służby wojskowej, zdając się na całkowitą bierność wobec ewentualnej napaści na kraj. Wynika też z tego konsekwentnie, iż gdyby padli ofiara przemocy, nie robiliby nic aby obronić siebie, żonę oraz własne dzieci przed brutalnym napastnikiem, który mógłby robić z nimi co mu się podoba.

Czy tego naucza Biblia? Czy Jezus rzeczywiście nauczał bierności wobec zła i przemocy?

(więcej…)

Ekstazy proroków Starego Testamentu

Antyintelektualizm w natarciu

…z twojej wypowiedzi wynika, że nie czytasz uważnie Biblii…

To, lub bardzo podobne sformułowanie, usłyszymy z ust wyznawców ruchu zielonoświątkowego podczas dyskusji o darach Ducha Świętego kiedy tylko wskażemy, że niektóre z darów a dokładniej mówiąc cuda i znaki, spełniły swoje zadanie w kościele apostolskim i zostały przez Boga wstrzymane.

Zaraz potem neomontanista przytoczy kilka cytatów na potwierdzenie słuszności głoszonych przez siebie kontynualistycznych nauk. Cytatów całkowicie oderwanych z kontekstu nie tylko najbliższego otoczenia danego fragmentu ale i całokształu nauki Słowa Bożego. Następnie fragmenty te zostają dopasowane do przeżyć jakich doświadcza zielonoświątkowiec. Zjawisko to nazywa się eisegezą i jest wczytywaniem doktryny do tekstu.

Rozważmy jeden z takich cytatów (więcej…)

Psalm 5: Pod obstrzałem

Historia opowiedziana przez czterech pastorów z tej samej społeczności, którzy wyruszyli razem w rejs.

Pewnej nocy przy ognisku na jakieś wyspie jeden z pastorów zasugerował: „Jesteśmy daleko od domu i od członków naszego kościoła. Co wy na to, żebyśmy otworzyli nasze serca, a każdy z nas powie jaki ma ukryty grzech?”

Pozostali zgodzili się pierwszy więc zaczął: „Nikt w moim kościele o tym nie wie, ale mój sekret to hazard”

Inny pastor mówił: „Moim sekretem jest niekontrolowany temperament. Raz na jakiś czas złoszczę się i krzyczę na moją żonę”.

Trzeci kaznodzieja przełknął i powiedział: „Nigdy o tym nikomu nie mówiłem. Mam schowaną butelkę rumu w piwnicy. I kiedy mam kłopoty z moimi diakonami, schodzę na dół wy wypić kieliszek”.

Wszyscy czekali na czwartego pastora, który miał lekki uśmiech na twarzy. Wreszcie powiedział: „Bracia, mój sekretny grzech to plotkowanie. Nie mogę się doczekać powrotu do domu i rozmowy z członkami kościoła”.

(więcej…)

Czy Apostoł Paweł miał demona?

Nauka zielonoświątkowa

Twierdzenie, że Apostoł Paweł miał demona jest sztandarowym argumentem ludzi skupionych w kręgach zielonoświątkowych i charyzmatycznych mającym potwierdzać ich praktyki rzekomego „wypędzania demonów” z osób wierzących. Według neomontanistów Paweł sam o sobie pisze, iż miał demona.

Jest to arcyciekawe stwierdzenie, biorąc pod uwagę fakt, że nigdy wcześniej w historii kościoła chrześcijańskiego nikt nie sugerował aby chrześcijanin mógł być opętany czy mieć w sobie diabła.

(więcej…)

Intruz sobotni

Sabat jako ilustracja

Mojżesz w Prawie przedstawił wspaniałą ilustrację: kto nie wejdze do odpocznienia, ten z pewnością umrze.

2 Mojż. 35:2 Sześć dni będziesz wykonywał pracę, ale dzień siódmy będzie dla was świętym szabatem odpoczynku dla Pana; ktokolwiek zaś pracowałby w tym dniu, ma być ukarany śmiercią.

Czwarte przykazanie było obrazem dzieła zbawienia dokonanego przez Chrystusa. Zbawieni wchodzą do nowego odpocznienia, którym jest Jezus. Innymi słowy, zbawienie jest z łaski, nie z uczynków. I tego właśnie symbolem był ustanowiony przez Boga sabat. Niewierzący nie wchodzą to tego odpowcznienia, tym samym zobowiązani zostają do zapracowania na swoje zbawienie, co jest niemożliwe.

Hebr. 4:9-11 9 A tak zostaje jeszcze odpoczynek dla ludu Bożego. 10 Kto bowiem wszedł do jego odpoczynku, on także odpoczął od swoich czynów, tak jak Bóg od swoich. 11 Pragnijmy więc wejść do owego odpoczynku, aby nikt nie wpadł w ten sam przykład niewiary.

Hebr. 3:11 .. nie wejdą do mojego odpoczynku. (więcej…)

Aby wszyscy ludzie zostali zbawieni

1 Tym. 2:1-7
1 Zachęcam więc przede wszystkim, aby zanoszone były prośby, modlitwy, wstawiennictwa i dziękczynienia za wszystkich ludzi;

.
2 Za królów i za wszystkich sprawujących władzę, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne, z całą pobożnością i uczciwością.
.
3 Jest to bowiem rzecz dobra i miła w oczach Boga, naszego Zbawiciela;
..
4 Który chce, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy.
.
5 Jeden bowiem jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus;
.
6 Który wydał samego siebie na okup za wszystkich, na świadectwo we właściwym czasie.
.
7 Ze względu na nie zostałem ustanowiony kaznodzieją i apostołem – mówię prawdę w Chrystusie, nie kłamię – nauczycielem pogan w wierze i prawdzie.

Intencja arminian

Muszę powiedzieć kilka słów o tym jak arminianie podchodzili do tego tekstu zanim udostępniłem swoją egzegezę. Obok 2 Piotra 3:9, 1 Tymoteusza 2:4, jest zdecydowanie najczęściej cytowanym wersetem, którego używają arminianie przeciwko kalwinistom. Ukryta intencja arminian cytowaniem, „Który chce, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni”, jest taka żeby stłumić jakąkolwiek myśl, że Bóg ma wybrane osoby które będą zbawione, i żeby zaprzeczyć szczególnej intencji w odkupieniu, jak również żeby zanegować jakąkolwiek myśl, że Bóg ma nadzwyczajną zbawczą miłość dla swoich dzieci. (więcej…)

Czy Ananiasz ochrzcił Saula Duchem Świętym?

Współczesny neomontanizm czyli szeroko pojęty ruch zielonoświątkowy głosi doktrynę, że każdy charyzmatyk może nałożyć ręce na wierzącego i „ochrzcić go Duchem”. Jako jeden z przykładów takiej praktyki podają spotkanie Saula z Ananiaszem, który był szeregowym członkiem kościoła a jednak ochrzcił w Duchu samego Apostoła.

Będziemy niczym szlachetni berejczycy i u udamy się do Słowa Bożego w celu zbadania, czy tak rzeczywiście sprawy się miały. (więcej…)

Plan ponownego narodzenia

Chciałbym was poprosić o otworzenie Słowa Bożego na 3 rozdziale ewangelii Jana. Będziemy kontynuować przyglądanie się tej bardzo ważnej części Pisma Świętego o nowych narodzinach. Naszym nauczycielem jest nikt inny jak sam Pan Jezus Chrystus, Syn Boga. To oczywiście jest dla większości z nas bardzo znana część Pisma Świętego.

Terminologia „narodził się na nowo” jest częścią ewangelickiego lingwistyka od bardzo bardzo dawna. Ale pomimo faktu, że jest to znajoma terminologia, dla większości chrześcijan jest to niezrozumiałe, co znaczy „nowe narodzenie”. To nie jest niejasne ani trudne do zrozumienia, wszystko to wiąże się z analogią bycia narodzonym lub narodzenia.

(więcej…)

Choruje kto między wami?

Jakub 5:13-16

13 Cierpi ktoś wśród was? Niech się modli. Raduje się ktoś? Niech śpiewa.
.
14 Choruje (ἀσθενεῖ asthenei) ktoś wśród was? Niech przywoła starszych kościoła i niech się modlą nad nim, namaszczając (ἀλείψαντες aleipsantes) go olejem w imię Pana.
.
15 A modlitwa wiary uzdrowi (σώσει sosei) chorego (κάμνοντα kamnonta) i Pan go podźwignie (ἐγερεῖ egerei). Jeśli zaś popełnił grzechy, będą mu przebaczone.
.
16 Wyznawajcie sobie nawzajem upadki i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni (ἰαθῆτε iathete). Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego.

Powyższy framgent  często brany jest dosłownie nie tylko przez charyzmatyków ale i przez chrześcijan podążających za Zdrową Nauką. I tak, kiedy ktoś zachoruje, przywołuje starszych, ci literalnie namaszczają chorą osobę oliwą a potem się modlą o uzdrowienie (czasem z nałożeniem rąk). Uzdrowienie nie przychodzi, chory wmawia sobie, że wina leży po jego stronie a jest nią brak wiary.
.

Definicje językowe

σθενέω astheneo – być słabym moralnie (też chorym)
λείφω aleipso – namaścić
σζω sozo – zbawi, uleczy, zachowa, uratuje
κάμνω kamno – zmęczonego aż do stopnia choroby, wypalonego z powodu nadmiernej pracy
γείρω egeiró – podniesie, poddźwignie, obudzi (brak znaczenia zbliżonego do uzdrowienia)
άομαι iaomai – uzdrowić duchowo (też fizycznie)

(więcej…)

Błędy Ducha Świętego

Kto aresztował Pawła? Czy byli to Żydzi, tak jak przepowiedział to prorok Agabus, czy też Rzymianie? Czy prorok Nowego Przymierza mógł się pomylić? Jak to się ma do Bożej suwerenności i nieomylności? Jak rozpoznać prawdziwych proroków? Czy Bóg grozi karą za przywłaszczenie sobie urzędu proroka? (więcej…)