Do czego dążą aktywiści LGBT?

Umyślna ślepota pastorów?

Izaj. 56:10 Jego stróżowie są ślepi wszyscy, nic nie wiedzą, wszyscy są niemymi psami, nie mogą szczekać; są ospali, leżą, kochają drzemać.

Po podpisaniu przez prezydenta Warszawy Deklaracji LGBT+, we wszystkich mediach rozpoczęła się burzliwa dyskusja na temat tej Deklaracji i ruchu LGBT.

Dziwi mnie to, że są pastorzy, którzy nie potrafią zauważyć, że aktywiści LGBT dążą do narzucenia społeczeństwu postaw, które są w jawnym buncie wobec Boga i porządku społecznego i moralnego, który ustanowił.

(więcej…)

Umierające ziarno i obfity plon

Jan 12:24 Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeśli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, samo zostaje. Jeśli jednak obumrze, wydaje obfity plon.

Najbliższy kontekst

Jest to wstęp do przemowy Jezusa o Jego własnej śmierci. Jednakże chwilę przed tą wypowiedzią Chrystus rozprawiał o pełnym poddaniu świętych Mesjaszowi.

Pełen kontekst
.
20 A wśród tych, którzy przychodzili do Jerozolimy, żeby oddać cześć Bogu w święto, byli pewni Grecy.

21 Oni to przyszli do Filipa, który był z Betsaidy w Galilei, i prosili go: Panie, chcemy zobaczyć Jezusa.

22 Filip przyszedł i powiedział Andrzejowi, a z kolei Andrzej i Filip powiedzieli Jezusowi.

23 A Jezus im odpowiedział: Nadeszła godzina, aby Syn Człowieczy został uwielbiony.

24 Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeśli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, samo zostaje. Jeśli jednak obumrze, wydaje obfity plon.

25 Kto miłuje swoje życie, utraci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne.

26 Jeśli ktoś mi służy, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś będzie mi służył, uczci go mój Ojciec.

(więcej…)

Czym jest podstęp i oszustwo?

W świetle współczesnej antychrześcijańskiej praktyki rozmaitych grup należących do zielonoświątkowych odszczepień, gdzie heretycy zwalczają prawowiernych chrześcijan w myśl zasady „cel uświęca środki” warto rozważyć co Biblia mówi w kwestii moralności uczniów Chrystusa. Poniższy artykuł ukaże jak przez Boga postrzegany jest podstęp i oszustwo.

Definicja

Podstęp to umyślne wprowadzanie w błąd innego. To nie mówić prawdy, całej prawdy i tylko prawdy. Często definiuje się go za pomocą wielu innych słów, takich jak

 • przebranie
 • błąd
 • fałsz
 • przebiegłość
 • obłuda
 • krzywoprzysięstwo

Widzimy to w społeczeństwie począwszy od osób, które kłamią o swoich podatkach aż do korporacji, które stosują zwodnicze schematy i praktyki marketingowe i zatajają prawdę przed własnymi pracownikami. Podczas gdy prawda jest sługą sprawiedliwości, ilekroć pojawi się oszustwo lub błędne przedstawienie prawdy, porządek moralny społeczeństwa zostaje zachwiany. Oszustwo jest grzechem.

(więcej…)

Dlaczego nagość Noego doprowadziła do klątwy Chama?

Czystość stworzenia i upadek

W momencie stworzenia Adam i Ewa żyli w stanie naturalnym bez ubrania a nagość oznaczała stan niewinności.

1 Mojż. 2:25 I oboje, Adam i jego żona, byli nadzy, a nie wstydzili się.

Jednak po upadku całej ludzkości w Adamie (1 Mojż. 3; 1-7, Rzym. 5:12-19) nagość została uznana za źródło wstydu. Uważano nagość za tak niegodziwą, że sam Bóg zapewnił nakrycie dla pierwszej pary ludzi

1 Mojż. 3:7; 10-11 7 I otworzyły się im obojgu oczy i poznali, że są nadzy. Spletli więc liście figowe i zrobili sobie przepaski… 10 On odpowiedział: Usłyszałem twój głos w ogrodzie i zląkłem się, gdyż jestem nagi, i ukryłem się. 11 Bóg zapytał: Kto ci powiedział, że jesteś nagi? Czy zjadłeś z drzewa, z którego zakazałem ci jeść?
.
1 Mojż. 3:21 I PAN Bóg sporządził dla Adama i jego żony odzienie ze skór i przyodział ich

(więcej…)

Czy naprawdę możesz poznać drzewo po jego owocach?

O konieczności osądzania

Co wywołało ten krótki artykuł o słusznym osądzaniu? Jest to proste pytanie, ale ma najgłębsze konsekwencje. Czy naprawdę możesz rozpoznać drzewo po jego owocu – czy też Chrystus kłamał? Chcę, aby było to tak proste, jak to tylko możliwe, a także krótkie (ludzie lubią, gdy jest „krótko”). W środku kazania o bezprawiu (ludzie nieprawi to ci, którzy nienawidzą Boga i odrzucają Jego święte przykazania, czasami zwani Antynomianami) Chrystus powiedział

Mat. 7:16-20 16 Po ich owocach poznacie ich. Czy zbierają winogrona z cierni albo z ostu figi? 17 Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce. 18 Nie może dobre drzewo wydawać złych owoców ani złe drzewo wydawać dobrych owoców. 19 Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, zostaje wycięte i wrzucone w ogień. 20 Tak więc po ich owocach poznacie ich.

To są głębokie stwierdzenia. Naciskają one chrześcijan, aby radzili sobie z rzeczywistością osądzania rzeczy jako dobre lub złe, niegodziwe lub sprawiedliwe. Jak chrześcijanie postrzegają ludzi? Jak postrzegają fałszywych nauczycieli lub obłudnych członków kościoła, tak jak w tym kontekście?

(więcej…)

Posłuszeństwo Bogu ― formalizm czy legalizm?

Propaganda tego świata

Łuk. 6:1-5 I stało się w pewien sabat, że przechodził przez zboża, a uczniowie Jego rwali kłosy i wykruszając je rękami, jedli. Wtedy niektórzy z faryzeuszów rzekli: Czemu czynicie to, czego nie wolno czynić w sabat ? A odpowiadając Jezus rzekł do nich: Czy nie czytaliście o tym, co czynił Dawid, gdy był głodny, on sam i ci, co z nim byli? Jak wszedł do domu Bożego i wziął chleby pokładne, których wszak nie wolno jeść nikomu, jak tylko kapłanom, i jadł, dał tym, którzy z nim byli? I rzekł im: Syn Człowieczy jest Panem sabatu

W tym powyższym fragmencie odnajdujemy 4 aspekty nauczania Pana Jezusa. Osobiście dostrzegam tutaj – następującą naukę Słowa Bożego:

1. bliskość uczniów z Panem Jezusem (wspólny trud i niewygody / relacja Mistrz – uczeń);

2. religijność mająca postać formalizmu, opartego nie na dogłębnej znajomości Słowa Bożego przez nauczających, tylko ważność zewnętrznych form (rytuały) – faryzeusze;

3. powoływanie się na mądrość Słowa Bożego – Pan Jezus mówi o Dawidzie (1 Ks. Samuela 21:1-6);

4. Boskość Pana Jezusa – Pan sabatu / żaden Żyd nie powiedziałby tak o sobie (nawet prorok Boży).

W rozważaniach postaram się pokrótce ująć te cztery zagadnienia, z naciskiem na formalizm, jako zło niszczące właściwe relacje z Bogiem, mające także wpływ na pozostałe trzy punkty.

(więcej…)

Miłość braterska w działaniu – egzegeza listu do Filemona

Okoliczności powstania Listu

Dzisiaj chciałbym zacząć krótką rozprawkę na temat Listu Św. Pawła do Filemona. List ten został napisany między 60-62 r naszej ery kiedy Paweł był w więzieniu. Od  Filemona uciekł niewolnik o imieniu Onezym, który przypadkowo trafił do Rzymu. Paweł go napotkał na swojej drodze i dowiedział się czyim był niewolnikiem. Przy okazji Paweł spowodował, za sprawą Ducha Świętego, że Onezym się nawrócił.

Teraz chciałbym po kolei omówić poszczególne wersety tego listu.

(więcej…)

Ostatnia niedziela w twoim kościele

Sprawa wielkiej wagi

Kwestia przynależności do lokalnej wspólnoty wierzących jest bardzo ważna dla ludzi narodzonych na nowo. Popularnie się mówi, ze ktoś jest członkiem takiego czy innego zboru. Nie chodzi tu, czy ktoś formalnie jest zapisany na liście, ale czy naprawdę uczestniczy w życiu duchowym i społecznym lokalnej wspólnoty ludzi wierzących.
W Liście do Hebrajczyków mamy następujące napomnienie:
Hebr. 10:25 ‚...nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju…” 

Znając negatywną formę napomnienia, można bez trudu odczytać co oznacza ten przekaz w formie pozytywnej:

”Zachęcam wszystkich do uczestniczenia we wspólnych naszych spotkaniach”

(więcej…)

Czy Stary Testament naucza nienawidzić swoich wrogów?

Spójność nauki

Nie, Stary Testament nigdy nie naucza nienawidzić naszych wrogów, zresztą tak samo jak Nowy Testament. W całym Piśmie Świętym nakazano nam traktować nawet tych, którzy nas nienawidzą z godnością i współczuciem, jako mężczyzn i kobiety stworzonych na obraz Boga.

Niektórzy krytycy twierdzą jednak, że stwarza to problem z nauczaniem Jezusa, które wydaje się (jak oni twierdzą) wskazywać, że Stary Testament nauczał nienawiści wobec wrogów i że Jezus zastąpił to ściślejszą etyką miłości nawet do swoich wrogów. Podczas Jego słynnego „Kazania na Górze” Jezus wypowiada mocne słowa:

Mat. 5:43-44 43 Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował swego bliźniego, a swego nieprzyjaciela będziesz nienawidził. 44 Lecz ja wam mówię: Miłujcie waszych nieprzyjaciół, błogosławcie tym, którzy was przeklinają, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą i módlcie się za tych, którzy wam wyrządzają zło i prześladują was;

(więcej…)

Ile pogaństwa ma być w chrześcijaństwie?

1 Kor. 1:23 My zaś głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który dla Żydów wprawdzie jest zgorszeniem, a dla Greków głupstwem;

Hurtowe „chrześcijaństwo”

Niektórzy wierzą, że skuteczność głoszenia Słowa Bożego mierzona jest liczbą nowych członków zboru. Im więcej osób zapisze się do kościoła, tym ewangelizacja lepsza. A ponieważ ewangelia dla większości słuchaczy jest zgorszeniem i głupstwem, aby zachęcić odbiorcę do kościelnictwa, trzeba w jakiś sposób dobrą nowinę głoszącą upamiętanie i gotowość na śmierć za wiarę jakoś ładnie schować lub nawet pozbyć się jej.

Do tego celu nadają się doskonale:

 • kawa i ciastka zamiast modlitwy
 • kluby dyskusyjne zamiast studium Pisma
 • książki promujące religijne kursy zamiast komentarzy Słowa
 • wieczorki taneczne zamiast postu
 • konferencje zamiast misji krzewienia Słowa

Jednak jeśli już ktoś upiera się głosić Chrystusa, ewangelia będzie dostosowana do lokalnej kultury.

 • Chińczyk pozna pięć ewangelii, bo wierzy, że liczba pięć ma szczególne znaczenie, jej bóg nie będzie suwerenem świata lecz raczej poprzez rodzaj życzliwej propozycji podpowie jak żyć
  .
 • Hindus będzie praktykował swoje chrześcijaństwo tak jak wcześniej dharmę, jako drogę do osiągnięcia ziemskiej doskonałości
  .
 • Miekszańcy Afryki usłyszą o bogu, który pragnie sukcesu zawodowego, zdrowia i szczęścia swych dzieci
  .
 • Europejczycy i Amerykanie dowiedzą się o mistycznym bogu udzielającym mocy cudów i znaków, który przymyka oko na ich przewinienia

Jest to niebiblijne podejście ilościowe produkujące nominalnych uczestników wspólnego zgromadzenia, a ponieważ głoszona jest fałszywa nowina, nie ma tu miejsca na narodzenie z góry. Ławki zborów będą zapełniane zwiedzionymi pseudoewangelią i martwymi duchowo neofitami.

(więcej…)

Odnośnie zapłodnienia in vitro i surogatek

Biblijne założenia

Oto lista wstępnych wniosków pastorów naszego zboru, do których doszliśmy po rozmowach z ewangelicznymi doktorami. Wszystkie konkluzje odzwierciedlają następujące biblijne założenia:

Bóg otwiera i zamyka łono kobiety zgodnie z Jego suwerenną wolą

1 Mojż. 29:31 A widząc Pan, że nienawidził Liję, otworzył łono jej; a Rachel niepłodna była.
.
1 Mojż. 30:22 Wspomniał też Bóg, na Rachelę, i wysłuchał ją Bóg, a otworzył jej łono
.
1 Sam. 1:5-6 5 Ale Annie dał jednę część wyborną; bo Annę miłował, chociaż był Pan łono jej zamknął. 6 I draźniła ją bardzo przeciwnica jej, aby ją tylko rozgniewała, dla tego, iż zamknął był Pan łono jej.
.
Psalm 127:3 Oto dzieci są dziedzictwem od PANA, a owoc łona nagrodą

Można zaakceptować używanie przez chrześcijan istniejących medycznych technologii tak długo, jak konkretne metody nie naruszają jasnego nauczania Pisma (Rzymian 14)

(więcej…)

Kara śmierci dla morderców

Jak najbardziej w mocy

Kara śmierci jest jak najbardziej karą biblijną. Różnica między Starym a Nowym Testamentem jest taka, że w tym pierwszym mieliśmy do czynienia z teokracją, gdzie cały naród Izrael był zarządzany przez kastę kapłańską i lewitów, którzy opierali się o Prawo Mojżeszowe będąc też jego egzekutorami. Obecnie nie jesteśmy pod Prawem Mojżeszowym, jendka kara śmierci nadal powinna być wykonywana na najcięższych przestępcach, czyli mordercach, tyle że nie przez pastorów lokalnego zgromadzenia lecz organy państwowe.

(więcej…)

Jonathan Edwards: wykorzystanie twojego czasu

Życiorys

Jonathan Edwards (ur. 5 października 1703, zm. 22 marca 1758) – amerykański, kolonialny kaznodzieja protestancki nurtu kongregacjonalistycznego, teolog i ewangelista. Kluczowa postać ewangelikalizmu. Uważany za najwybitniejszego amerykańskiego teologa. Jego dorobek obejmuje bardzo różne dziedziny, jednak Edwardsa najczęściej kojarzy się z obroną teologii kalwinistycznej, metafizyką teologicznego determinizmu oraz dziedzictwem purytańskim. W swoim słynnym kazaniu Grzesznicy w rękach rozgniewanego Boga położył nacisk na gniew Boga wobec grzechu. Edwards skontrastował tu wizję surowego Boga z tezą o Bogu-zbawicielu.

(więcej…)

Wzywanie imienia Bożego nadaremnie

 

2 Mojż. 20:7 Nie będziesz brał imienia PANA, twego Boga, nadaremnie, gdyż PAN nie zostawi bez kary tego, który bierze jego imię nadaremnie

Bóg jest święty. Używanie imienia Bożego na próżno oznacza nieuznawanie Boga za tego Kim On jest. Wzywanie imienia Bożego nadaremnie jest traktowaniem Boga, Jego Słowa, czy Jego dzieła na świecie w sposób, który Go poniża i okrada z nieskończonej chwały.

(więcej…)

Co z emocjami?

 

„Uczucia to najżywsze i najintensywniejsze reakcje wypływające ze skłonności i woli duszy”. – Jonathan Edwards, Istotne doznania
.
„Duch Święty wytwarza w nas zachwyt nad Piśmem Świętym, tęsknoty za posłuszeństwem. On wytwarza w nas radość w doświadczeniach, miłość od innych wierzących, pragnienie wspólnoty, zrozumienie Biblii, odkrycie Pisma, skłonność do modlitwy, święte uczucia, pragnienia wywyższania Boga, dziękczynne serce, uwielbienie jako sposób życia i zwiększające się podobieństwo do Chrystusa.” – John MacArthur, Badając duchy

Jak powinniśmy myśleć o emocjach w naszym życiu?

Pismo Święte przedstawia nam emocje w bogatych i barwnych kolorach. Poczynając od rodzinnych konfliktów do politycznej intrygi, od rolnictwa do życia w wielkim mieście, od narodowego pokoju do międzynarodowego okresu wojny, od lojalności i przyjaźni do odrzucenia i zdrady, od influencji i bogactwa do suszy i biedy, od piękna ogrodu do horroru naturalnych katastrof, od wolności i odpoczynku do niewolniczej przemocy, od czystego uwielbienia Boga do przeróżnych form bałwochwalstwa, Pismo Święte ukazuje pełny zakres ludzkich doświadczeń. Jest przepełnione historiami do których możemy się odnieść i charakterami, które są nam podobne. Pomijając historyczne i kulturowe różnice Biblijny świat jest jak nasz świat w symfonii codziennych doświadczeń.

(więcej…)

Bezwartościowe płody ludzkie Biblii Warszawskiej

2 Mojż .21:22-23 22. Jezeli dwaj mężowie się biją, a przy tym uderzą kobietę brzemienną tak, że poroni, ale nie poniesie dalszej szkody, to sprawca zapłaci grzywnę, jaką mu wyznaczy mąż tej kobiety, a uiści ją w obecnosci rozjemców. 23. Jeżeli zaś poniesie dalszą szkodę, to wtedy da życie za życie, (BW)

Poronienie (łac. abortus) – przedwczesne zakończenie ciąży trwającej krócej niż 22 tygodnie (od 23. tyg. mówi się o porodzie przedwczesnym) wskutek wydalenia obumarłego zarodka lub płodu.

(więcej…)

Eutanazja, czyli zamordujmy sobie dziecko…

1 Jana 3:16 Po tym poznaliśmy miłość Boga, że on oddał za nas swoje życie. My również powinniśmy oddawać życie za braci.

Ciemność z ambon

Autor poniższej wypowiedzi studiuje na WBST (Wyższe Baptystyczne Seminarium Teologiczne) w nadziei na to, że kiedyś zostanie duszpasterzem.

„Gdyby nie współczesne metody terapii i podtrzymywania życia tej dyskusji by nie było. Sztucznie podtrzymując to dziecko, ściśle mówiąc wchodzi się w miejsce Pana Boga. Czy Wy w ogóle czytacie doniesienia prasowe? To dziecko ma uszkodzoną większą część mózgu. Nie ma szans na przeżycie, a odłączając go od aparatury pozwala mu się na to co w zasadzie nieuniknione. Jeśli chcecie powierzyć sprawę Panu Bogu, módlcie się za dziecko, proście o uzdrowienie. Może Bóg się pochyli, a może zechce aby odeszło, ale do ciężkiej cholery nie wińcie lekarzy za decyzję odłączenia chorego w stanie bez nadziei aby zwolnić miejsce i fundusze, dla kogoś dla kogo jeszcze może istnieć nadzieja. To wy wchodzicie w miejsce Pana Boga naciskając na kontynuowanie uporczywej terapii w sytuacji gdy dziecko naturalnie nie miałoby prawa już żyć.”
.
„Zadziwia mnie jak masy ludzkie, również „wierzące”, mają czelność i butę wycierać imieniem Pana Boga swoje wydumane wyobrażenia o rzeczywistości, zaszczuwając ludzi, którzy biorą udział w podejmowaniu takich decyzji.”

Są tylko dwie możliwości. Pierwsza: jest to człowiek wierzący, który bardzo pobłądził. Drugą jest taka, że osoba ta nie jest narodzona z góry.

(więcej…)

Pastor chce wojny z Chinami?

Mat. 9:5 Błogosławieni czyniący pokój, ponieważ oni będą nazwani synami Bożymi.

Pastor Paweł Chojecki jest niewątpliwie barwną postacią. Jest on przywódcą Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie oraz twórcą partii politycznej 11 Listopada. Jest również redaktorem naczelnym magazynu Idź Pod Prąd, jak również prezesem telewizji internetowej o tej samej nazwie. Jego politycznym współpracownikiem jest Marian Kowalski, który deklaruje się jako rzymski katolik. Chojecki popiera Stany Zjednoczone i Izrael. Natomiast Rosja i Chiny są widziane jako imperia komunistycznego zła, które trzeba izolować ze sceny politycznej, a zwłaszcza Chiny, które dokonały już setek milionów aborcji. Z tego powodu Zachód jest moralnie upoważniony by wypowiedzieć wojnę Chinom. Chojecki stwierdza:

„Trzecia Wojna Światowa nie jest niczym złym”.

Zdaniem Chojeckiego nuklearne zbombardowanie Chin przyniosłoby pozytywny efekt dla ludzkości.

(więcej…)

Życie pod władzą

Kwestia autorytetu

Czytając Pismo Święte, szczególnie w Nowym Testamencie, pojawia się temat, który wciąż się powtarza, dotyczy on gotowości chrześcijan do podporządkowania się różnego rodzaju autorytetom. Biorąc pod uwagę buntowniczego ducha naszych czasów zbyt łatwo jest nam przybrać postawę prowadzającą do otwartego sprzeciwu wobec autorytetu Boga. Zwróćmy naszą uwagę na 1 List Piotra

1 Piotra 2:11-16 11 Umiłowani, proszę was, abyście jak obcy i goście powstrzymywali się od cielesnych pożądliwości, które walczą przeciwko duszy. 12 Postępujcie wśród pogan nienagannie, aby ci, którzy oczerniają was jako złoczyńców, przypatrując się waszym dobrym uczynkom, chwalili Boga w dniu nawiedzenia. 13 Bądźcie więc poddani każdej ludzkiej władzy ze względu na Pana: czy to królowi jako najwyżej postawionemu; 14 Czy to namiestnikom jako przez niego posłanym dla karania złoczyńców i udzielania pochwały tym, którzy dobrze czynią. 15 Taka bowiem jest wola Boga, abyście dobrze czyniąc, zamknęli usta niewiedzy głupich ludzi; 16 Jak ludzie wolni, ale nie jak ci, którzy używają wolności jako zasłony dla zła, lecz jak słudzy Boga. 

(więcej…)