Arianizm i Góra Oliwna

Zagrożenie zwiedzeniem

Wiemy, że istnieją ruchy pseudochrześcijańskie, które głoszą, że Jezus – Jeszua nie jest Bogiem tylko stworzonym aniołem. Przykładami takich ruchów / sekt są choćby Świadkowie Jehowy, Badacze Pisma Świętego czy nawet Islam, który niby uznaje Mesjasza lecz nie uważa Go za Boga.

Przejdźmy do Dziejów Apostolskich aby przybliżyć dwie kwestie:

  1. Kim był Mesjasz w swojej tożsamości

    oraz
  2. Jaki był stosunek Boga do Izraela i do spraw związanych z eschatologią (czasami ostatecznymi).

(więcej…)

Wschód słońca z wysoka

Łuk. 1:78-79 78 Dzięki serdecznemu miłosierdziu naszego Boga, przez które nawiedził nas wschód słońca  z wysoka; 79 Aby oświecić siedzących w ciemności i w cieniu śmierci, aby skierować nasze kroki na drogę pokoju.

Wstęp

Powyższe słowa zostały wypowiedziane przez Zachariasza, ojca Jana Chrziciela (a Jan przyszedł na świat aby wyprostować drogę יְהוָ֑ה Jahwe Izaj. 40:3 czyli Κυρίου Kyriou –  Pana Jezusa Marek 1:3), wypowiedziany pod natchnieniem Ducha Świętego co oznacza, że każde słowo zawarte w tekście jest prawdą potwierdzoną i zabezpieczoną przez samego Boga.

wers 67 A Zachariasz, jego ojciec, będąc napełniony Duchem Świętym, prorokował:

Przesłanie nieomylnego i zawierającego jedynie prawdę proroctwa zawartego w wersach 78-79 odnosi się do:

  1. Źródła łaski
  2. Przyjścia na świat Mesjasza, jego pochodzenia i natury
  3. Jego misji

(więcej…)

Egzegeza 1 Rozdziału Ewangelii Mateusza

Ewangelia

Najpierw wyjaśnijmy sobie słowo – „Ewangelia”. Słowo to znaczy dosłownie – „Dobra Nowina”.

Używano tego słowa szczególnie w wojskowych określeniach. „Dobra Nowina” czyli „Zwycięstwo”. Używano tego słowa na określenie wielkiego ważnego zwycięstwa (militarnego, królewskiego). Słowo to ma bardzo wzniosłe konotacje.

(więcej…)

Bóg Syn

Nauczamy, że Jezus Chrystus, druga Osoba Trójcy, posiada wszelkie boskie doskonałości, w których jest współrówny, współistotny, i współwieczny z Ojcem

Jan 10:30 Ja i Ojciec jedno jesteśmy
.
Jan 14:9 Jezus mu odpowiedział: Tak długo jestem z wami, a nie poznałeś mnie, Filipie? Kto mnie widzi, widzi i mego Ojca. Jak możesz mówić: Pokaż nam Ojca?

Nauczamy, że Bóg Ojciec stworzył wszechświat według Swojej własnej woli, przez Swojego Syna, Jezusa Chrystusa, przez którego wszystkie rzeczy trwają w swoim istnieniu i funkcjonowaniu

Jan 1:3 Wszystko przez nie się stało, a bez niego nic się nie stało, co się stało.
.
Kol. 1:15-17 15 On jest obrazem Boga niewidzialnego i pierworodnym wszelkiego stworzenia. 16 Przez niego bowiem wszystko zostało stworzone, to, co w niebie i to, co na ziemi, to, co widzialne i co niewidzialne, czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze. Wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone. 17 On jest przed wszystkim i wszystko istnieje dzięki niemu.
.
Hebr. 1:2 W tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez swego Syna, którego ustanowił dziedzicem wszystkiego, przez którego też stworzył światy;

(więcej…)

Poselstwo w miejsce Chrystusa

2 Kor. 5:20-21 20 Tak więc w miejsce Chrystusa sprawujemy poselstwo, tak jakby Bóg upominał was przez nas. W miejsce Chrystusa prosimy: Pojednajcie się z Bogiem. 21 On bowiem tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą.

Jesteśmy ambasadorami

Jak to jest możliwe? To byłoby zdumiewającym wymiarem łaski gdyby posłał nas do piekła na jakiś czas, ale On zachował nas całkowicie. To byłoby zdumiewającym wymiarem łaski, zdumiewającym wymiarem, gdyby umieścił nas w jakimś neutralnym miejscu, tak żeby nie mogło być znalezione dla nas żadne miejsce i zostawić nas tam na wieczność. To byłoby łaską w świetle naszego grzechu. To byłoby niepojęte gdyby umieścił nas na tym samym poziomie co aniołów i uczynił nas sługami na swoim dworze.

Ale on uczynił nas synami i jeśli to byłoby jeszcze niewystarczające – ambasadorami. Ambasadorami Chrystusa, nie zakonu, nie litery, ale ambasadorami Jego własnego drogiego Syna, ambasadorami Chrystusa.

(więcej…)

Brama Wschodnia Jerozolimy a Boskość Jezusa

Ezech. 44:1-3 Potem poprowadził mnie z powrotem w kierunku bramy zewnętrznej świątyni ZWRÓCONEJ KU WSCHODOWI LECZ BYŁA ZAMKNIĘTA. I rzekł do mnie: Ta brama będzie zamknięta, nie będzie się jej otwierać i nikt nie będzie przez nią wchodził, gdyż JAHWE, Bóg izraelski, WSZEDŁ PRZEZ NIĄ, DLATEGO BĘDZIE ZAMKNIĘTA. Tylko książę może w niej zasiadać, aby przed Jahwe brać udział w uczcie ofiarnej; wejdzie on przez przysionek bramy i wróci tą samą drogą

Ktoś czytając ten fragment po raz pierwszy może nie widzieć związku pomiędzy tą Bramą a Boskością Jezusa jednak aby to dobrze zrozumieć trzeba poznać kontekst historyczno-kulturowy tego fragmentu w świetle proroctw ST i NT.

(więcej…)

Kto będzie sądził świat?

Jezus największym sędzią

Rozmaite sekty wyznające ducha zielonoświątkowstwa typu Religia bez Jezusa, nauczają, że Pan Jezus jest miłością i dopierow w Nowym Testamencie Bóg został objawiony, podczas gdy w Starym Testamencie objawił się szatan podający się za Boga. Argument heretyków jest nastęujący: w Starym Testamencie Bóg nie jest Bogiem miłości lecz twardej ręki i kary.

Wspaniałą prawdę o naturze Boga wszechmogącego możemy obserwować w trakcie sądu nad światem. Będzie to monergistyczny sąd Boga żywego nad wszystkim co żywe i umarłe

2 Tym. 4:1 Zaklinam cię więc przed Bogiem i Panem Jezusem Chrystusem, który będzie sądził żywych i umarłych w czasie swego przyjścia i swego królestwa;
.

(więcej…)

Kim był Immanuel?

Izaj. 7:14 Przetoż wam sam Pan znak da. Oto dziewica pocznie i porodzi syna, a nazwie imię jego Immanuel

Mat. 1:23 Oto dziewica będzie brzemienna i urodzi syna, któremu nadadzą imię Immanuel, co się tłumaczy: Bóg z nami.

Pozycja zakonolubnych

Odrzucający Boskość Jezusa religijni fanatycy oraz różnej maści judaizujący odszczepieńcy za wszelką cenę starają się wyeliminować wszelką biblijną argumentację dotyczącą czy to natury Chrystusa czy też  zapowiedzi Jego przyjścia, która mogłaby wskazywać na Jego Boskość. I tak według nich proroctwo Boże wygłoszone w tekście Izajasza nie odnosi się do słów z Ewangelii Mateusza, lecz do Achaza albo syna Izajasza.

(więcej…)

Polemika z modalizmem

Modalizm

To herezja, która rozwinęła się pod koniec II wieku. Oparta była na koncepcji patrypasjanistycznej. Naucza, że Bóg to jedna osoba, czasem przybierająca postać Ojca, czasem Syna, a czasem Ducha Świętego. Pogląd ten został zapoczątkowany przez Sabeliusza. Tłumaczył on jedność Boga za pomocą analogii słońca, tj. ciała, które emanuje światłem i ciepłem. Istotą Bóstwa jest Ojciec, natomiast Syn i Duch Święty są sposobami jego samowyrażania się. Jedynym Bogiem jest Ojciec, który narodził się jako Syn, a następnie pojawił się jako Duch Święty

Zatem według tej herezji Syn Boży był swoim Ojcem a obecnie jest Duchem Świętym. To jedna osoba. Koniec kropka.

(więcej…)

Analiza wiecznego Synostwa Chrystusa

Nikt nie jest nieomylny

Pod koniec życia Augustyn z Hippony skrupulatnie przejrzał wszystko, co kiedykolwiek opublikował. Napisał cały katalog swoich prac, z setkami rewizji i korekt by poprawić błędy, które widział we wcześniejszym materiale. Książka zatytułowana „Retractationes” jest mocnym dowodem pokory Augustyna i gorliwości o prawdę. Żadna z jego wcześniejszych publikacji nie umknęła bardziej dojrzałej analizie teologa. Augustyn był tak śmiały w wyrzeczeniu się błędów, które dostrzegał w swojej pracy, jak w obalaniu herezji swoich teologicznych przeciwników.

Ponieważ Augustyn redagował swoje prace chronologicznie, “Retractationes” jest wspaniałym wspomnieniem nieugiętego, trwającego całe jego życie poszukiwania duchowej dojrzałości i teologicznej precyzji. Jego uczciwość w adresowaniu własnych niedociągnięć jest dobrym przykładem, dlaczego Augustyn jest uważany za rzadki model zarówno pobożności, jak i naukowości.

(więcej…)

Efektywne dzielenie się Boskością Chrystusa ze Świadkami Jehowy

Jak rozmawiać?

Ile razy przygotowywałeś się przed dyskusją ze Świadkami Jehowy opracowując niektóre kluczowe wersety Biblijne, tylko po to żeby ugrzęznąć w dyskusjach nad fragmentami w których Jezus nazywany jest „Bogiem”?

Jan 1:1 Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo

Jan 10:30 Ja i Ojciec jedno jesteśmy

„Oh” Świadkowie odpowiadają, „my wierzymy że Jezus jest bogiem. Izajasza 9:5 nazywa go mocnym bogiem. Ale on nie jest Wszechmocnym Bogiem.” Następnie słyszysz, że ludzie są czasami nazywani „bogami” Ii że Bóg sprawił że Mojżesz był „bogiem” dla faraona

Jan 10:34 Jezus im odpowiedział: Czy nie jest napisane w waszym prawie: Ja powiedziałem: Jesteście bogami?

2 Mojż. 7:1 I PAN powiedział do Mojżesza: Oto ustanowiłem cię bogiem dla faraona, a twój brat Aaron będzie twoim prorokiem.

Kiedy spotkanie dobiega końca, czujecie się tak sfrustrowani jak drużyna Buffalo Bills po finałach Super Bowl.

(więcej…)

Ojciec wieczności, Bóg mocny

Bóg wieczny

Pan Jezus według poglądów grup głąszących innego ducha i innego chrystusa jest istotą posiadającą swój początek. Słowo Boże całkowicie temu zaprzecza.

Izaj. 9:6 Albowiem dziecię narodziło się nam,a syn dany jest nam; i będzie panowanie na ramieniu jego, a nazwią imię jego: Dziwny, Radny, Bóg mocny, Ojciec wieczności (עד אבי ‚ĕby ‛ad), Książę pokoju;

עד אבי  ĕby ‛ad – Ojceic wiecznośći, od którego wieczność pochodzi.

  • Dziecię, jakie się narodziło to Bóg mocny, który przyjął naturę człowieka, nie tracąc swojej Boskiej natury.
  • Dzięcię ma imię Ojciec wiecznośći, zatem od Dziecięcia pochodzi wieczność. Niemożliwym jest, aby wieczność pochodziła od istoty, która ma początek.
  • Chrystus nie ma początku (tak jak nie ma końca).

(więcej…)

Test Janowy na rozeznawanie duchów

W dobie wylania się bardzo licznych duchów zwodniczych w Kościele i w świecie możemy mieć problem jak rozpoznać który duch lub nauka pochodzi od Boga a która od szatana lub człowieka. Żyjemy w czasach kiedy odradzają się stare herezje z czasów starożytności i średniowiecza oraz powstają też zupełnie nowe. W tym natłoku herezji i fałszywych nauk można dostać przysłowiowego bólu głowy bo nigdy w historii Kościoła nie byłoich aż tyle co dziś. Bóg jednak przewidział taką sytuację i w Swoim Słowie zostawił nam wskazówki jak możemy rozpoznać z jakim duchem mamy do czynienia.

(więcej…)

Panu Bogu będziesz oddawać pokłon

Biblijna forma czci

Pierwsze trzy przykazania dekalogu ustanawiają obiekt religijnego kultu oraz sposób oddawania czci. Cokolwiek wykraczające poza ustanowione przez Pismo normy uznane jest przez Boga za bałwochwalstwo. Zatem oddawanie Bożej czci zarezerwowane jest wyłącznie dla Jedynego Boga.

2 Mojż. 20:2-5
.

Obiekt religijnego kultu

2 Ja jestem PAN, twój Bóg, który cię wyprowadził z ziemi Egiptu, z domu niewoli.

3 Nie będziesz miał innych bogów przede mną.

4 Nie będziesz czynił sobie żadnego rzeźbionego posągu ani żadnej podobizny czegokolwiek, co jest w górze na niebie, co jest nisko na ziemi ani co jest w wodach pod ziemią.
.

Forma religijnego kultu

5 Nie będziesz oddawał im pokłonu (hebr. תִשְׁתַּחְוֶ֥֣ה ṯiš taḥ weh gr. προσκυνήσεις proskuneseis, LXX – septuaginta) ani nie będziesz im służył (hebr תָעָבְדֵ֑ם֒ ṯā‘ā ḇəḏêm gr. λατρεύσεις latreveis, LXX – septuaginta), bo ja jestem PAN, twój Bóg, Bóg zazdrosny

תִשְׁתַּחְוֶ֥֣ה ṯiš taḥ weh (strong 7812) forma hebrajskiego słowa שָׁחָה shachah (strong 7812) – religijne uwielbienie, hołd, leżeć plackiem, w języku greckim odpowiednikiem jest.
προσκυνέω proskuneo (strong 4352) – paść na kolana, oddać pokłon, religijne uwielbienie

תָעָבְדֵ֑ם֒ ṯā‘ā ḇəḏêm (strong 5647) forma hebrajskiego słowa עָבַד abad (strong 5647) – służyć, pracować na rzecz kogoś, być niewolnikiem, w języku greckim odpowiednikiem jest
λατρεύω latreuo (strong 3000) – służyć, oddawać religijną cześć, religijny hołd

(więcej…)

Jego wiara w nas

Efez. 3:12 W nim mamy śmiałość i przystęp z ufnością przez wiarę jego.

W jedenastym rodziale Listu do Hebrajczyków czytamy, że wiara jest podstawą tego, czego się spodziewamy, i dowodem tego, czego nie widzimy. Według drugiego rozdziału Listu do Efezjan wiara jest Bożym darem łaski; oznacza to, że ma ona swoje pochodzenie w Bogu a nie w człowieku. Zgodnie z piątym rozdziałem Listu do Galacjan wiara jest owocem Ducha. Widzimy zatem, że Ojciec i Duch Święty, dwie Boże Osoby mają czynny udział w dyspozycji wiary.

Jaki udział ma Syn, czyli druga Osoba Boża w dziele wiary w nas? Fragment z listu do Efezjan wskazuje, że wiara jaka jest w osobach zbawionych ma swoje źródło właśnie w Chrystusie. Jest to, mówiąc dosłownie, doskonała, w pełni wystarczająca wiara w Syna, udzielona przez Ducha Świętego z woli Ojca każdemu odkupionemu człowiekowi.

(więcej…)

Debata Boskość Mesjasza

Moderator: Natura Boga to złożony temat który był w samym centrum żydowskiej i chrześcijańskiej teologii przez wieki. Doktryna znana jako Trójca, uczy że podczas gdy Bóg jest jeden, jest On złożony w Swojej jedności. Trójjedyny Bóg, odwiecznie istniejący w 3 osobach. Ojciec, Syn i Duch Święty.

Sednem tego problemu jest tożsamość Mesjasza. Czy Jezus  posiada boską naturę? Bóg w ludzkim ciele czy tylko stworzona istota, której nadano tytuł Syna Bożego. Będziemy dzisiaj debatować nad tą fundamentalną doktryną. (więcej…)

Boskość Jezusa według Listu do Hebrajczyków

Hebr. 1:2-8 2 W tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez swego Syna, którego ustanowił dziedzicem wszystkiego, przez którego też stworzył światy; 3 Który, będąc blaskiem jego chwały i wyrazem jego istoty i podtrzymując wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z naszych grzechów przez samego siebie, zasiadł po prawicy Majestatu na wysokościach; 4 I stał się o tyle wyższy od aniołów, o ile znamienitsze od nich odziedziczył imię. 5 Do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek: Ty jesteś moim Synem, ja ciebie dziś zrodziłem? I znowu: Ja będę mu Ojcem, a on będzie mi Synem? 6 I znowu, gdy wprowadza pierworodnego na świat, mówi: Niech mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boga. 7 O aniołach zaś mówi: On czyni swoich aniołów duchami, a swoje sługi płomieniami ognia. 8 Lecz do Syna mówi: Twój tron, o Boże, na wieki wieków, berłem sprawiedliwości jest berło twego królestwa.

Czy autorzy Nowego Testamentu uważali, że Jezus był Bogiem?

Niektórzy krytyczni uczeni powiedzieliby nie – Jezus nie był Bogiem. Jezus, jak twierdzą, jest właśnie przedstawiany jako zwyczajny człowiek, który otrzymał wyjątkową rolę, jako główny wysłannik i przedstawiciel Boga. On jest Mesjaszem ale nie Bogiem.

Oczywiście chrześcijanie (historycznie mówiąc) nie zgodziliby się z takim twierdzeniem. Tak Jezus jest Mesjaszem ale także dzieli się tożsamością bożą i słusznie przyznaje całą chwałę i cześć należną Bogu. (więcej…)

O dosłownym wypełnianiu się proroctw

Jeśli wszystkie proroctwa wypełniają się dosłownie to czemu Jezus nazywał się Jezus, a nie Immanuel, jak prorokuje Izajasz? Dosłownie nazywałby się Immanuel….

Scriptura Scripturam Interpretarum

Wypełnienie się proroctwa Izajasza zostało potwierdzone przez ewangelistę Mateusza:

Izaj. 7:14 Przetoż wam sam Pan znak da. Oto dziewica pocznie i porodzi syna, a nazwie imię jego Immanuel
.

Mat. 1:23 Oto dziewica będzie brzemienna i urodzi syna, któremu nadadzą imię Immanuel, co się tłumaczy: Bóg z nami.

(więcej…)

Uniżony żywy Bóg

Chwała Syna przed wcieleniem

Chrystus przed wcieleniem, będąc Bogiem posiadał wszelką Boską chwałę.

Jan 17:5 A teraz ty, Ojcze, uwielbij mnie u siebie tą chwałą, którą  miałem u ciebie, zanim powstał świat.

Chwałę tą Jezus posiadał zawsze w wiecznej przeszłości, przed stworzeniem światów widzialnych i niewidzialnych oraz czasu.

Jan 17:24 Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem, aby oglądali moją chwałę, którą mi dałeś, ponieważ umiłowałeś mnie przed założeniem świata (więcej…)