Jego wiara w nas

Efez. 3:12 W nim mamy śmiałość i przystęp z ufnością przez wiarę jego.

W jedenastym rodziale Listu do Hebrajczyków czytamy, że wiara jest podstawą tego, czego się spodziewamy, i dowodem tego, czego nie widzimy. Według drugiego rozdziału Listu do Efezjan wiara jest Bożym darem łaski; oznacza to, że ma ona swoje pochodzenie w Bogu a nie w człowieku. Zgodnie z piątym rozdziałem Listu do Galacjan wiara jest owocem Ducha. Widzimy zatem, że Ojciec i Duch Święty, dwie Boże Osoby mają czynny udział w dyspozycji wiary.

Jaki udział ma Syn, czyli trzecia Osoba Boża? Fragment z listu do Efezjan wskazuje, że wiara jaka jest w osobach zbawionych ma swoje źródło właśnie w Chrystusie. Jest to, mówiąc dosłownie, doskonała, w pełni wystarczająca wiara w Syna, udzielona przez Ducha Świętego z woli Ojca każdemu odkupionemu człowiekowi.

(więcej…)

Debata Boskość Mesjasza

Moderator: Natura Boga to złożony temat który był w samym centrum żydowskiej i chrześcijańskiej teologii przez wieki. Doktryna znana jako Trójca, uczy że podczas gdy Bóg jest jeden, jest On złożony w Swojej jedności. Trójjedyny Bóg, odwiecznie istniejący w 3 osobach. Ojciec, Syn i Duch Święty.

Sednem tego problemu jest tożsamość Mesjasza. Czy Jezus  posiada boską naturę? Bóg w ludzkim ciele czy tylko stworzona istota, której nadano tytuł Syna Bożego. Będziemy dzisiaj debatować nad tą fundamentalną doktryną. (więcej…)

Boskość Jezusa według Listu do Hebrajczyków

Hebr. 1:2-8 2 W tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez swego Syna, którego ustanowił dziedzicem wszystkiego, przez którego też stworzył światy; 3 Który, będąc blaskiem jego chwały i wyrazem jego istoty i podtrzymując wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z naszych grzechów przez samego siebie, zasiadł po prawicy Majestatu na wysokościach; 4 I stał się o tyle wyższy od aniołów, o ile znamienitsze od nich odziedziczył imię. 5 Do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek: Ty jesteś moim Synem, ja ciebie dziś zrodziłem? I znowu: Ja będę mu Ojcem, a on będzie mi Synem? 6 I znowu, gdy wprowadza pierworodnego na świat, mówi: Niech mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boga. 7 O aniołach zaś mówi: On czyni swoich aniołów duchami, a swoje sługi płomieniami ognia. 8 Lecz do Syna mówi: Twój tron, o Boże, na wieki wieków, berłem sprawiedliwości jest berło twego królestwa.

Czy autorzy Nowego Testamentu uważali, że Jezus był Bogiem?

Niektórzy krytyczni uczenie powiedzieliby nie – Jezus nie był Bogiem. Jezus, jak twierdzą, jest właśnie przedstawiany jako zwyczajny człowiek, który otrzymał wyjątkową rolę, jako główny wysłannik i przedstawiciel Boga. On jest Mesjaszem ale nie Bogiem.

Oczywiście chrześcijanie (historycznie mówiąc) nie zgodziliby się z takim twierdzeniem. Tak Jezus jest Mesjaszem ale także dzieli się tożsamością bożą i słusznie przyznaje całą chwałę i cześć należną Bogu. (więcej…)

O dosłownym wypełnianiu się proroctw

Jeśli wszystkie proroctwa wypełniają się dosłownie to czemu Jezus nazywał się Jezus, a nie Immanuel, jak prorokuje Izajasz? Dosłownie nazywałby się Immanuel….

Scriptura Scripturam Interpretarum

Wypełnienie się proroctwa Izajasza zostało potwierdzone przez ewangelistę Mateusza:

Izaj. 7:14 Przetoż wam sam Pan znak da. Oto panna pocznie i porodzi syna, a nazwie imię jego Immanuel
.

Mat. 1:23 Oto dziewica będzie brzemienna i urodzi syna, któremu nadadzą imię Immanuel, co się tłumaczy: Bóg z nami.

(więcej…)

Uniżony żywy Bóg

Chwała Syna przed wcieleniem

Chrystus przed wcieleniem, będąc Bogiem posiadał wszelką Boską chwałę.

Jan 17:5 A teraz ty, Ojcze, uwielbij mnie u siebie tą chwałą, którą  miałem u ciebie, zanim powstał świat.

Chwałę tą Jezus posiadał zawsze w wiecznej przeszłości, przed stworzeniem światów widzialnych i niewidzialnych oraz czasu.

Jan 17:24 Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem, aby oglądali moją chwałę, którą mi dałeś, ponieważ umiłowałeś mnie przed założeniem świata (więcej…)

Kiedy Pan Jezus stworzył anioły?

Anioły nie są wspomniane w Księdze Genesis, skąd zatem możemy się dowiedzieć, kiedy anioły zostały stworzone? Cóż, ani Genesis, ani żadna inna księga Pisma Świętego nie stwierdza konkretnie kiedy istoty anielskie zostały stworzone. Co jest pewne, to fakt, że stworzeniami, i że zostały stworzone i że posiadają początek istnienia. Są nieśmiertelne. Raz stworzone żyją na zawsze, lecz tylko Trójjedyny Bóg jest wieczny, bez początku i bez końca.

(więcej…)

Czemu Pan Jezus ukrywał, że jest Bogiem?

Osoba Chrystusa nie ma sobie równych. Bóg, Mesjasz, zbawiciel, stwórca świata, ten, który podtrzymuje istnienie wszystkiego swoim słowem, doskonały człowiek.

Dlaczego Pan Jezus unikał rozgłosu? Czemu nie chciał, aby obwołano Go królem Izraela, który przecież tak bardzo tego potrzebował? Z jakiego powodu do pewnego czasu Jezus nie ogłaszał się publicznie Bogiem-Synem? Poniższe rozważanie odpowie na wszystkie te pytania.

(więcej…)

Harmonia Ewangelii – zmartwychwstanie Jezusa

Świadkowie

Pierwszymi świadkami zmartwychwstałego Jezusa będą kobiety wymienione z imienia: Maria Magdalena; Maria matka Jakuba Mniejszego i Józefa; Salome – żona Zebedeusza i matka Jakuba i Jana.

  • Łuk. 23:55 Poszły też za nim (Józefem z Arymatei) kobiety, które przybyły z nim z Galilei. Zobaczyły grobowiec i jak złożono jego ciało. 56 A gdy wróciły, przygotowały wonności i olejki. Lecz w szabat odpoczywały zgodnie z przykazaniem.
  • Marek 15:40 Były tam też kobiety, które przypatrywały się z daleka, a wśród nich Maria Magdalena i Maria, matka Jakuba Mniejszego i Józefa, oraz Salome.

(więcej…)

„Gniewny” Jezus

Lecz ja wam mówię: Każdy, kto się gniewa na swego brata bez przyczyny, podlega sądowi, a kto powie swemu bratu: Raka, podlega Radzie, a kto powie: Głupcze, podlega karze ognia piekielnego. Mat. 5:22.
..
Czy Pan Jezus złamał swoje zasady gdy powywracał stoły kupców w Świątyni, lub gdy nazywał faryzeuszy głupcami? Czy działał przeciwko swojemu własnemu nauczaniu, o którym czytamy powyżej?

(więcej…)

Przedwieczny Boży Syn

Ale ty, Betlejem Efrata, choć jesteś najmniejsze wśród tysięcy w Judzie, z ciebie jednak wyjdzie mi ten, który będzie władcą w Izraelu, a jego wyjścia są od dawna, od dni wiecznych. Mich. 5:2

Fragment spisany przez proroka Micheasza jest niepodważalnym dowodem na podwójną naturę Mesjasza. Całkowicie ludzką i całkowicie Boską. W jednym zdaniu Duch Święty ukazał jedną osobę jako posiadającą naturę ludzką (narodzony w Betlejem) i naturę Boską (istniejący zawsze). Żydzi uważnie studiujący Torę byli w pełni świadomi tego, że ich Mesjasz będzie i człowiekiem i Bogiem. Dlatego też istotnym jest, aby wszyscy judaizujący antytrynitarze dokładnie rozeznali ten fragment.

(więcej…)