Bezcielesny Jezus Strażnicy

Pozycja świadków Strażnicy

Istota duchowa zwana Michałem nie jest często wymieniana w Biblii. Michał, określany przez niektóre religie jako „Święty Michał”, jest ewidentnie imieniem nadanym Jezusowi przed i po jego życiu na ziemi.źródło

Być może zdziwi czytelnika w co rzeczywiśćie wierzą wyznawcy Strażnicy. Jest to jednak teologiczny niezaprzeczalny fakt, którego łatwo dowieść. Jeśli ująć rzeczy według kolejności wydarzeń to:

 • Jehowa tworzy archanioła Michała, istotę duchową lecz nie cielesną; jest to jedyna rzecz jaką tworzy Jehowa osobiście
  .
 • Archanioł Michał tworzy wszystko inne, cały wszechświat ożywiony i nieożywiony, też duchowy
  .
 • Następnie duchowy archanioł Michał, zostaje unicestwiony i odtworzony jako cielesny Jezus – człowiek (wyznawcy Strażnicy nie wierzą, że ludzie posiadają wymiar duchowy)
  .
 • Po wykonaniu zadania i śmierci na krzyżu cielesny Jezus zostaje przez Jehowę unicestwiony i odtworzony jako duchowy lecz bezcielesny archanioł Michał

Czy to wszystko może być prawda?

Mówiąc prościej, odpowiedź brzmi: tak…. Jezus Chrystus jest archaniołem Michałem… Tak więc Michał archanioł jest Jezusem w jego przedludzkiej egzystencji. Po zmartwychwstaniu i powrocie do nieba Jezus wznowił swoją służbę jako Michał, główny anioł „ku chwale Boga Ojca” – “Czy Jezus jest archaniołem Michałem?” Strażnica, 1 Kwietnia 2010, 19.

(więcej…)

Jezus Chrystus: nasz Jedyny Władca, Bóg i Pan

Jedyny Władca, Bóg i Pan

Czy ktokolwiek we wszechświecie, poza Najwyższym Bogiem, mógłby zostać nazwany jedynym Władcą, Bogiem i Panem? Nikt, absolutnie nikt przy zdrowych zmysłach nie może stwierdzić, że tak. Nawet najbardziej oszaleli w herezji antytrynitarze mają na tyle rozumu, aby odrzucić powyższą teorię. Nawet najbardziej zatwardziali Świadkowie Strażnicy nie powiedzą, że jedynym Władcą, Bogiem i Panem jest Archanioł Michał.

Z wyjątkiem gnostyków, którzy uznają Boga Jahwe za demiurga, złego i pomniejszego boga, absolutnie wszyscy uznający się za spadkobierców nauki apostolskiej muszą wyznać, że Bóg Jahwe to jedyny Władca i Pan. W sumie to dobrze i źle zarazem.

 • Dobrze, ponieważ wyznają monoteizm, ale to nie wystarczy.
 • Źle, ponieważ odrzucają Chrystusa jako jedynego Władcę, Boga i Pana odcinając się tym samym od zbawienia

Udajmy się do Pisma Świętego w celu wykazania, że Chrystus tak właśnie został objawiony.

(więcej…)

Ewangelia głoszona demonom?

1 Piotra 3:18-20 18 Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby nas przyprowadzić do Boga; uśmiercony w ciele, lecz ożywiony Duchem; 19 W którym poszedł i głosił też duchom będącym w więzieniu; 20 Niegdyś nieposłusznym, gdy za dni Noego raz oczekiwała Boża cierpliwość, kiedy budowano arkę, w której niewiele, to jest osiem dusz, zostało uratowanych przez wodę.

Szansa dla demonów

Istnieje pewna grupa ludzi porażonych przez Boga duchową ślepotą, którzy chętnie czytują Pismo Święte nic z niego jednak nie wynosząc (por. Psalm 69:23; Jan 12:40; Rzym. 11:8, 10; 2 Kor. 4:4). Niektórzy z nich określają się nawet „Badaczami Pisma Świętego” – nazwa denominacji jaką przyjęli w ironiczny sposób odzwierciedla wypełnienie się proroczych słów zawsze się uczą, a nigdy nie mogą dojść do poznania prawdy (2 Tym. 3:6).

Owi fałszywi nauczyciele stanowczo i kategorycznie nauczają, że Chrystus ogłosił ewangelię upadłym aniołom przebywającym w więzieniu, czyli w otchłani, które swego czasu nie zachowały Bożego zakazu zbliżania się do ludzkich kobiet. Tym samym zaoferowana została im szansa odkupienia.

Porażający jest w tym przypadku brak znajomości elementarnych prawd Słowa Bożego i natury Chrystusa.

(więcej…)

Doktryna spiracji, czyli procesja Ducha Świętego

Znaczenie terminu

Termin spiracja” oznacza  tchnąć  i został wprowadzony przez Kościół łaciński dla określenia sposobu procesji Ducha Święteg, kiedy nasz Pan przekazał Ducha Świętego swoim uczniom, Jan 20:22 tchnął na nich i powiedział: Weźcie Ducha Świętego.

W dalszej części artykułu zostaną przedstawione argumenty o spiracji Ducha Świętego tak od Ojca jak i od Syna. Tym samym potwierdzone zostaną

 • Boskość i wieczność Ducha Świętego
 • Boskość i wieczność Syna
 • Odrębność osób Ojca, Syna i Ducha Świętego
 • Trynitarne zrozumienie istoty Boga

(więcej…)

Świadkowie Jezusa

Izaj. 45:10-11 10 Wy jesteście moimi świadkami, mówi Jahwe, i moim sługą, którego wybrałem, abyście poznali mnie i wierzyli mi, i zrozumieli, że to ja jestem. Przede mną nie został stworzony żaden Bóg ani po mnie nie będzie. 11 Ja, ja jestem Jahwe i oprócz mnie nie ma zbawiciela. 12 Ja ogłaszałem, wybawiałem i opowiadałem, gdy nie było wśród was żadnego obcego boga. Wy jesteście moimi świadkami, mówi Jahwe, że ja jestem Bogiem. 

Świadkowie Jehowy

Niewolnicy nauk T.Z. Russella oraz jego następców twierdzą, że są jedyną na świecie prawdziwą religią, która ma korzenie w naukach Starego Testamentu. Piszą oni na swojej stronie: „Wiele osób myśli, że Świadkowie Jehowy to jakaś nowa religia. Ale słudzy jedynego prawdziwego Boga zostali nazwani Jego „świadkami” już przeszło 2700 lat temu”. Tym samym teologia jaką głoszą uzurpuje sobie prawo do bycia jedyną właściwą interpretacją Słowa Bożego. O szkodliwych skutkach takiego podejścia przekonamy się za moment.

(więcej…)

Wszechobecność Syna Bożego

Mat. 28:19-20 19 Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego; 20 Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do końca świata. Amen.

Syn wśród nas

Kiedy potwierdzimy wiarę we wniebowstąpienie Chrystusa (Dzieje 1:6-11), zostajemy zmuszeni zająć się pewnymi pytaniami wynikającymi z wersetów takich jak ten dzisiejszy. Skoro Jezus wstąpił do nieba i nie jest już cieleśnie obecny wśród nas, jak to możliwe, iż jest On z nami „przez wszystkie dni aż do końca świata„?

(więcej…)

Bóg Syn: Jego powrót po swój Kościół

Proroctwo, które jeszcze się nie spełniło

Doktryna, o której będzie mowa w tym artykule jest jedną z najważniejszych spośród proroctw, które dotychczas nie zostały wypełnione. Nie powinniśmy zapominać, że proroctwo to objawienie dane przez Boga, spisane pod wpływem Ducha Świętego i zapowiadające wydarzenia, które mają nastąpić w przyszłości. Z uwagi na ich Bożą inspirację, proroctwa są wiarygodne w takim samym stopniu jak każda inna część Pisma Świętego. Proroctwa stanowią prawie jedną czwartą część Biblii.

(więcej…)

Bóg Syn: Jego wniebowstąpienie i kapłaństwo

Fakt wniebowstąpienia Chrystusa

Ponieważ zmartwychwstanie jest pierwszym krokiem do wywyższenia Jezusa Chrystusa, jego wniebowstąpienie możemy uznać jako drugi ważny krok w tym procesie. Zostało to zapisane w kilku miejscach Biblii:

Marka 16:19 A gdy Pan przestał do nich mówić, został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga
.
Łuk. 24:50-51 50 I wyprowadził ich aż do Betanii, a podniósłszy ręce, błogosławił ich. 51 A gdy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony w górę do nieba
.
Dzieje 1:9-11 Kiedy to powiedział, a oni patrzyli, został uniesiony w górę i obłok zabrał go sprzed ich oczu. 10 A gdy się wpatrywali w niebo, jak wstępował, oto stanęli przy nich dwaj mężowie w białych szatach; 11 I powiedzieli: Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie, wpatrując się w niebo? Ten Jezus, który został od was wzięty w górę do nieba, przyjdzie tak samo, jak go widzieliście wstępującego do nieba

(więcej…)

Bóg Syn: Jego zmartwychwstanie

Zmartwychwstanie w Starym Testamencie

W Starym Testamencie możemy znaleźć doktrynę mówiącą o zmartwychwstaniu zarówno wszystkich ludzi jak i o zmartwychwstaniu Chrystusa. Pojawia się ona już w Księdze Hioba, który prawdopodobnie żył w czasach Abrahama. W jego deklaracji wiary czytamy:

Hioba 19:25-27 Wiem bowiem, że mój Odkupiciel żyje i że w ostateczny dzień stanie na ziemi. A choć moja skóra się rozłoży, to w swoim ciele ujrzę Boga. Ujrzę go ja sam, ujrzą go moje oczy, a nie kto inny, choć moje nerki zniszczały w moim wnętrzu 

(więcej…)

Bóg Syn: Jego zastępcza śmierć

Ofiara za grzechy

Pismo Święte mówi o śmierci Chrystusa jako ofierze złożonej za grzech całego świata. Dlatego Jan Chrzciciel przedstawił Jezusa następującymi słowami:

Jana 1:29Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata 

Jezus umarł, a jego śmierć była substytutem, w zastępstwie wszystkich ludzi wybranych do zbawienia.

Obj. 5:9 zostałeś zabity i odkupiłeś nas dla Boga przez swoją krew z każdego plemienia, języka, ludu i narodu.

I chociaż samo słowo „substytut” nie jest terminem biblijnym, to jednak pogląd, że Chrystus jest substytutem grzeszników, jest stale potwierdzany w Piśmie Świętym. Dzięki Jego zastępczej śmierci, wszystkie sprawiedliwe i niezmierzone sądy i wyroki Boże przeciwko grzesznikom zostały przeniesione na Chrystusa. Wynik tego zastąpienia jest sam w sobie tak prosty i oczywisty, jak sama ofiara. Zbawiciel wziął na siebie ciężar Bożych wyroków skierowanych przeciwko grzesznikowi, na miarę pełnej satysfakcji sprawiedliwego Boga. Aby móc otrzymać oferowane przez Boga wieczne zbawienie człowiek musi jedynie wierzyć w dobrą nowinę, że Chrystus umarł za jego grzechy i w ten sposób uznać Pana Jezusa jako swego osobistego Zbawiciela.

(więcej…)

Bóg Syn: Jego przyjście w ciele

Dwie prawdy

Rozważając przyjście w ciele Jezusa Chrystusa należy przyjąć dwie istotne prawdy:

1. Chrystus był w sensie absolutnym jednocześnie prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem.

2. Gdy stał się ciałem, odłożył wprawdzie na bok swoją chwałę, jednak nie odstąpił w żadnym wypadku od swej boskości.

 

(więcej…)

Oblicze Boga

2 Kor. 4:6 Ponieważ Bóg, który rozkazał, aby z ciemności zabłysnęło światło, ten zabłysnął w naszych sercach, aby zajaśniało  w nas poznanie chwały Bożej w obliczu Jezusa Chrystusa.

Najjaśniejszy fragment Pisma

Chyba żaden cytat Pisma nie zawiera w sobie tak wysokiego nasycenia słowami będącymi pochodnymi światła lub określającymi światło światło. Tekst ten jest Bożą fortecą, niezdobytą twierdzą opisującą całą rzeczywistość, tak duchową jak i materialną, dotykającą natury Stworzyciela oraz stworzenia okreśonego przez akt kreacji oraz regeneracji, a całość przekazu podporządkowana jest jednemu celowi: potwierdzeniu prawdziwej i pełnej Boskości Chrystusa wraz z soteriologiczną aplikacją.

(więcej…)

Bóg Syn: Jego preegzystencja

Inkarnacja wiecznego Syna

Będąc jednocześnie prawdziwie Bogiem i prawdziwie czowiekiem Jezus Chrystus jest Osobą identyczną i jednocześnie różniącą się od synów ludzkich. Biblia w jasny sposób określa Jego podobieństwo do ludzi:

Jana 1:14 A to Słowo stało się ciałem i mieszkało wśród nas (i widzieliśmy jego chwałę, chwałę jako jednorodzonego od Ojca), pełne łaski i prawdy
.

1 Tym. 3:16
 A bez wątpienia wielka jest tajemnica pobożności: Bóg objawiony został w ciele, usprawiedliwiony w Duchu, widziany był przez anioły, głoszony był poganom, uwierzono mu na świecie, wzięty został w górę do chwały
.
Hebr. 2:14-17 14 Ponieważ zaś dzieci są uczestnikami ciała i krwi, i on także stał się ich uczestnikiem, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła; 15 I aby wyzwolić tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie podlegali niewoli. 16 Bo zaiste nie przyjął natury aniołów, ale potomstwa Abrahama17 Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby stał się miłosiernym i wiernym najwyższym kapłanem wobec Boga dla przebłagania za grzechy ludu

Biblia przedstawia Syna Bożego jako człowieka, który się urodził, żył, cierpiał i umarł wśród ludzi. Ale Pismo Święte uczy nas jednocześnie, że jest On inny niż my, nie tylko ze względu na nieskazitelny charakter swego ziemskiego życia, swej śmierci za nas, swego chwalebnego zmartwychwstania i wniebowstąpienia. Zasadnicza różnica polega na cudownej rzeczywistości Jego wiecznej preegzystencji.

(więcej…)

Uważajcie kogo prosicie

Czym jest modlitwa?

Ludzie wierzący, chrześcijanie, mogą modlić się tylko do Boga. Każdy z nas natychmiast zareaguje widząc rzymskiego-katolika modlącego się do Maryi czyli zmarłej kobiety, nawet jeśli to modlitwa wstawiennicza. Ale ktoś może powiedzieć, że katolicy nie modlą się do Marii lecz tylko proszą ją o wstawiennictwo. Przyjrzyjmy się nieco bliżej biblijnej strukturze modlitwy.

Każda modlitwa powinna zawierać następujące elementy

 1. Inwokację, czyli wezwanie istoty, do której jest kierowana
 2. Doksologię, oddanie chwały
 3. Suplikację, czyli prośbę

Wszystkie trzy występują w modlitwach do Maryi. A to już poważny problem.

(więcej…)

Modlitwa do Boga-Syna i Boga-Ducha Świętego

 

Świadkowie Jezusa

Rolą Boga-Ducha Świętego jest prowadzenie wybranych do Chrystusa. Duch Święty, podobnie jak Bóg-Ojciec i Bóg-Syn, eksponują Chrystusa (Ojciec Świadczy o Chrystusie, Duch świadczy o Chrystusie, Syn świadczy o sobie). Idąc w ślady swojego Wielkiego Boga, kościół, małżonka Chrystusa, również jest świadkiem Chrystusa. Obserwując świat duchowy, jesli chodzi o świadczenie, zauważamy pozycjonalną podrzędną względem Boga-Syna rolę: 

 • Boga Ojca
 • Boga Ducha Świętego
 • Kościoła
 • Proroków Starego Testamentu
 • Pisma Świętego
 • Aniołów
 • Upadłych aniołów
 • Wszelkiego stworzenia, w tym upadłej ludzkości

(więcej…)

Wypaczenia Nowego Świata

Ciało kierownicze zarządzające wyznawcami Strażnicy Russella nienawidzi Chrystusa objawionego w Piśmie. Dlatego ludzie ci stworzyli sobie własną „biblię” która na potrzeby ich heretyckich doktryn unicestwiła dowody świadczące o Boskiej Istocie wcielonego Syna. W ten sposób zwodzą miliony swoich niewolniczych wyznawców. Drogi czytelniku, jeśli należysz do organizacji ale gdzieś w sercu szukasz jeszcze prawdy, proszę zobacz na niepodważalne dowody Boskości Chrystusa. Jezus nie jest jakimś tam bogiem ale Bogiem Jahwe.

Oto dowody. Przyjrzyjmy się kilku ciekawym miejscom.

(więcej…)

Postaci z wizji Daniela i Jana

Dan. 10:5-6 5 I podniosłem swoje oczy, i spojrzałem, a oto stał pewien mąż ubrany w lnianą szatę, a jego biodra były przepasane czystym złotem z Ufas; 6 Jego ciało było jak z berylu, jego oblicze z wyglądu jak błyskawica, jego oczy – jak pochodnie ogniste, jego ramiona i nogi – jak blask  wypolerowanej miedzi, a dźwięk jego słów – jak głos tłumu.
.
Obj. 1:13-16 13 A pośród tych siedmiu świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, ubranego w długą szatę i przepasanego na piersi złotym pasem. 14 Jego głowa i włosy były białe jak biała wełna, jak śnieg, a jego oczy jak płomień ognia. 15 Jego stopy podobne do mosiądzu, jakby w piecu rozżarzonego, a jego głos jak szum wielu wód. 16 W swej prawej ręce miał siedem gwiazd, a z jego ust wychodził ostry miecz obosieczny. Jego oblicze było jak słońce, gdy świeci w pełni swej mocy.

Dwie, czy jedna postaci?

Czy postaci, jakie widzieli Daniel i Jan to jedna i ta sama osoba? Czy Syn Boży ukazał się Danielowi zanim nastąpiło Jego wcielenie? Warto nad tym tematem zastanowić się głębiej, ponieważ błędne zrozumienie zagadnienia może prowadzić do poważnego błędu teologicznego. A mianowicie, że Syn Boży nie jest Wszechmocnym Bogiem. Dlaczego?

Ponieważ demony były w stanie związać w walce duchowej i powstrzymywać przez wiele dni postać, która ukazała się Danielowi. I jest to jeden z argumentów apostatów i heretyków używanych przeciwko wieczności i wszechmocy Boga – Syna. Logika jest prosta: jeśli demony mogły powstrzymywać Syna Bożego, to jest on równy (lub słabszy) pod względem mocy stworzeniu, zatem nie może być wszechmocnym Stwórcą.

(więcej…)

Arianizm i Góra Oliwna

Zagrożenie zwiedzeniem

Wiemy, że istnieją ruchy pseudochrześcijańskie, które głoszą, że Jezus – Jeszua nie jest Bogiem tylko stworzonym aniołem. Przykładami takich ruchów / sekt są choćby Świadkowie Jehowy, Badacze Pisma Świętego czy nawet Islam, który niby uznaje Mesjasza lecz nie uważa Go za Boga.

Przejdźmy do Dziejów Apostolskich aby przybliżyć dwie kwestie:

 1. Kim był Mesjasz w swojej tożsamości

  oraz
 2. Jaki był stosunek Boga do Izraela i do spraw związanych z eschatologią (czasami ostatecznymi).

(więcej…)