Wstęp

Na zesłanie Ducha Świętego w dniu święta Pięćdziesiątnicy należy spojrzeć z perspektywy Jego działania w poprzednich epokach. W Starym Testamencie Duch Święty przebywał na tym świecie jako wszechobecny Bóg; mimo tego mówi się, że przyszedł na ziemię w dzień Pięćdziesiątnicy. W naszych czasach, w epoce Kościoła, mówimy, że przebywa On na świecie, ale odejdzie z tego świata w takim samym sensie, w jakim tu przybył w dniu święta Pięćdziesiątnicy. Nastąpi to w momencie pochwycenia Kościoła. Aby tę prawdę zrozumieć, należy wziąć pod uwagę wiele aspektów charakteryzujących relacje Ducha Świętego ze światem.


Duch Święty w Starym Testamencie

W przeciągu długiego okresu czasu przed pierwszym przyjściem Chrystusa, Duch Święty był obecny na świecie w tym samym sensie, w jakim jest on obecny wszędzie, i działał poprzez naród Boży zgodnie z Bożą wolą.

1 Mojż. 41:38 Faraon zapytał więc swoje sługi: Czy znajdziemy człowieka mu podobnego, w którym jest Duch Boży?


2 Mojż. 31:3
 I napełniłem go Duchem Bożym, mądrością, rozumem, wiedzą i znajomością we wszelkim rzemiośle
.
2 Mojż.  35:31 I napełnił go Duchem Bożym, mądrością, rozumem i umiejętnością we wszelkim rzemiośle


4 Mojż.  27:18
 PAN powiedział do Mojżesza: Weź do siebie Jozuego, syna Nuna, męża, w którym jest mój Duch, i połóż na nim swoją rękę


Hiob 33:4
 Duch Boży stworzył mnie, tchnienie Wszechmocnego ożywiło mnie


Psalm 139:7
 Dokąd ujdę przed twoim Duchem? Dokąd ucieknę przed twoim obliczem?
.
Agg. 2:4-5 4 Teraz jednak umocnij się, Zorobabelu, mówi PAN; umocnij się, Jozue, synu Josadaka, najwyższy kapłanie; umocnij się też, cały ludu tej ziemi, mówi PAN, i pracujcie. Ja bowiem jestem z wami, mówi PAN zastępów. 5 Zgodnie ze słowem, przez które zawarłem z wami przymierze, gdy wyszliście z Egiptu, mój Duch jest stale wśród was, nie bójcie się


Zach. 4:6
 Wtedy odezwałem się do Anioła, który rozmawiał ze mną, i zapytałem: Co to jest, mój Panie? 5 Anioł, który rozmawiał ze mną, odpowiedział mi: Czy nie wiesz, co to jest? Odpowiedziałem: Nie wiem, mój Panie. 6 Wtedy odpowiedział mi: Oto słowo PANA do Zorobabela: Nie wojskiem ani siłą, ale moim Duchem, mówi PAN zastępów

W Starym Testamencie obserwujemy Ducha Bożego mającego związek ze stworzeniem świata. Miał swój udział w objawieniu prawdy Bożej świętym prorokom. Zainspirował spisane Słowo Boże, wpływał na świat reagując na ludzkie grzechy, przygotowywał wierzących do różnego rodzaju pracy, służby lub posługi, dokonywał cudów. Wszystko to świadczy o tym, że Duch Święty był bardzo aktywny w czasach Starego Testamentu, nie ma jednak dowodów, aby Duch mieszkał w każdym wierzącym.

Jan 14:17 Ducha prawdy, którego świat nie może przyjąć, bo go nie widzi ani go nie zna. Wy jednak go znacie, gdyż z wami przebywa i w was będzie

wskazuje, że przebywał „z nimi„, ale nie był „nich„.  Nie ma też żadnej wzmianki na temat opieczętowania lub chrztu Duchem Świętym przed Pięćdziesiątnicą. W zgodzie z tymi faktami możemy uznać, że po Pięćdziesiątnicy nastąpił duży wzrost aktywności Ducha Świętego w stosunku do dawnej epoki.
.


Duch Święty w czasie ziemskiego życia Chrystusa

Jest rzeczą oczywistą, że obecność wcielonej i aktywnej Drugiej Osoby Najświętszej Trójcy miała wpływ na aktywność i działanie Ducha Świętego.

W odniesieniu do Chrystusa, Duch Święty był mocą, którą Bóg- człowiek został uformowany w łonie dziewiczym. Jest również obecny w formie gołębicy, zstępując i spoczywając na Chrystusie w momencie jego chrztu.

Jan 1:33-34  33 A ja go nie znałem, ale ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: Na kogo ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego na nim, to jest ten, który chrzci Duchem Świętym. 34 Ja to widziałem i świadczyłem, że on jest Synem Bożym

Ponadto jest nam objawione, że Chrystus ofiarował samego siebie Bogu przez Ducha wiecznego.

Hebr. 9:14 To o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha wiecznego ofiarował Bogu samego siebie bez skazy, oczyści wasze sumienie z martwych uczynków, by służyć Bogu żywemu?

Związek Ducha z ludźmi w czasie ziemskiej służby Chrystusa był progresywny. Na początku Jezus zapewnił swoich uczniów, że będą mogli otrzymać Ducha prosząc o to.

Łuk. 11:13 Jeśli więc wy, będąc złymi, umiecie dawać dobre dary waszym dzieciom, o ileż bardziej wasz Ojciec niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go proszą?

Chociaż Duch spoczywał wcześniej na ludziach zgodnie z suwerenną wolą Bożą, jednak jego obecność w ludzkim sercu nigdy wcześniej nie była uwarunkowana prośbą. Według Pisma Świętego przywilej ten nigdy wcześniej nie miał miejsca. Pod koniec swego pobytu na ziemi, na krótko przed swoją śmiercią Chrystus powiedział: „A ja będę prosił Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby z wami był na wieki; Ducha prawdy…”

Jan  14:16-17 16 A ja będę prosił Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby z wami był na wieki; 17 Ducha prawdy, którego świat nie może przyjąć, bo go nie widzi ani go nie zna. Wy jednak go znacie, gdyż z wami przebywa i w was będzie

Po swoim zmartwychwstaniu Pan tchnął na nich i powiedział: „Weźcie Ducha Świętego„.

Jan 20:22 A to powiedziawszy, tchnął na nich i powiedział: Weźcie Ducha Świętego

ale mimo tego tymczasowego daru Ducha, mieli pozostać w Jerozolimie do momentu gdy zostaną trwale obdarzeni mocą, która przychodzi z wysoka.

Łuk. 24:49 A oto ja ześlę na was obietnicę mego Ojca, a wy zostańcie w mieście Jerozolimie, aż będziecie przyobleczeni mocą z wysoka


Dzieje 1:4
 A gdy byli zebrani razem, nakazał im: Nie odchodźcie z Jerozolimy, ale oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie


Zesłanie Ducha Świętego w dniu święta Pięćdziesiątnicy

Zgodnie z obietnicą złożoną przez Ojca,

Jan 14:16-17 16 A ja będę prosił Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby z wami był na wieki; 17 Ducha prawdy, którego świat nie może przyjąć, bo go nie widzi ani go nie zna. Wy jednak go znacie, gdyż z wami przebywa i w was będzie
.
Jan 14:26 Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, on nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem

i przez Syna

Jan 16:7 Lecz ja mówię wam prawdę: Pożyteczniej jest dla was, abym odszedł. Jeśli bowiem nie odejdę, Pocieszyciel do was nie przyjdzie, a jeśli odejdę, poślę go do was

Duch, który jako Wszechobecny zawsze był na świecie, przybył na świat w dzień Pięćdziesiątnicy. Istotę tego wydarzenia można zrozumieć biorąc pod uwagę, że przyjście Ducha Świętego w dzień Pięćdziesiątnicy miało na celu umożliwienie Jego zamieszkania na ziemi. Bóg Ojciec, aczkolwiek jest Wszechobecny

Efez. 4:6 Jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i w was wszystkich

jeśli chodzi o zamieszkanie jest naszym Ojcem, który jest w niebie…”

Mat.  6:9 Wy więc tak się módlcie: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech będzie uświęcone twoje imię

Tak samo Bóg Syn jest Wszechobecny

Mat. 18:20 Gdzie bowiem dwaj albo trzej są zgromadzeni w moje imię, tam jestem pośród nich
.
Kol. 1:27 Którym Bóg zechciał oznajmić, jakie jest wśród pogan bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w was, nadzieja chwały

ale jeśli chodzi o zamieszkanie, jest teraz po prawicy Boga

Hebr. 1:3  Który, będąc blaskiem jego chwały i wyrazem jego istoty i podtrzymując wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z naszych grzechów przez samego siebie, zasiadł po prawicy Majestatu na wysokościach


Hebr. 10:12
 Lecz ten, gdy złożył jedną ofiarę za grzechy na zawsze, zasiadł po prawicy Boga

Podobnie Duch, chociaż jest Wszechobecny, w sensie miejsca zamieszkania znajduje się na ziemi. Miejsce jego zamieszkania przeniosło się z nieba na ziemię w dniu święta Pięćdziesiątnicy. Tego wydarzenia oczekiwali uczniowie Chrystusa. Epoka Kościoła, epoka łaski nie mogłaby zostać zainaugurowana bez przybycia Ducha Świętego.
.


Duch Święty a współczesność

Przejdziemy teraz do wskazania dzieła Ducha Świętego w naszych czasach. W pierwszym rzędzie dzieło Bożego Ducha skierowane jest w stronę naszego świata, tak jak to jest napisane w

Jan 16:7-11 7 Lecz ja mówię wam prawdę: Pożyteczniej jest dla was, abym odszedł. Jeśli bowiem nie odejdę, Pocieszyciel do was nie przyjdzie, a jeśli odejdę, poślę go do was. A gdy on przyjdzie, będzie przekonywał świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu, mówię, bo nie uwierzyli we mnie. 10 O sprawiedliwości, bo idę do mego Ojca i już więcej mnie nie zobaczycie. 11  A o sądzie, bo władca tego świata już jest osądzony

Przekonuje świat o grzechu, sprawiedliwości i sądzie, w ten sposób przygotowuje człowieka do otrzymania Chrystusa. Jest to specyficzne dzieło Ducha, dzieło łaski, które oświeca umysły i serca ludzi niewierzących, oślepionych przez szatana jeśli chodzi o trzy główne punkty doktrynalne.

1.Daje się zrozumieć niewierzącemu, że grzech niewiary w Chrystusa jako osobistego Zbawiciela jest jedynym grzechem stojącym pomiędzy nim i jego zbawieniem. Nie jest to kwestia jego prawości, sprawiedliwości, uczuć lub jakiegokolwiek innego czynnika. Grzech niewiary jest jedynym, który stoi na przeszkodzie i uniemożliwia zbawienie

Jan 3:18  Kto wierzy w niego, nie będzie potępiony, ale kto nie wierzy, już jest potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego

2. Niewierzący dowiaduje się na czym polega Boża sprawiedliwość. Podczas swego ziemskiego życia Chrystus był żywą ilustracją Bożej sprawiedliwości, a po Jego odejściu został wysłany Duch Święty aby objawić sprawiedliwość Bożą w stosunku do świata. Polega ona na tym, że Bóg jest Bogiem sprawiedliwym, wymagającym dużo więcej niż człowiek mógłby dokonać własnym wysiłkiem. Nie ma zatem możliwości stworzenia bazy do zbawienia na podstawie ludzkich uczynków. Taka opcja jest wykluczona. Ponadto Duch Święty ujawnia, że istnieje możliwość usprawiedliwienia osiągalna poprzez wiarę w Chrystusa. Jeśli ktoś uwierzy w Chrystusa zostaje uznany za prawego, usprawiedliwiony z wiary i zaakceptowany poprzez wiarę w Chrystusa, który jest sprawiedliwym zarówno w Osobie jak i w dziele którego dokonał na krzyżu.

Rzym. 1:16-17  16 Nie wstydzę się bowiem ewangelii Chrystusa, ponieważ jest ona mocą Boga ku zbawieniu dla każdego, kto uwierzy, najpierw Żyda,potem i Greka. 17 W niej bowiem objawia się sprawiedliwość Boga z wiary w wiarę, jak jest napisane: Sprawiedliwy będzie żył z wiary
.
Rzym. 3:22 Jest to sprawiedliwość Boga przez wiarę Jezusa Chrystusa dla wszystkich i na wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy
.
Rzym. 4:5 Temu zaś, kto nie pracuje, lecz wierzy w tego, który usprawiedliwia bezbożnego, jego wiara zostaje poczytana za sprawiedliwość

3. Zostaje objawione, że książę tego świata, czyli szatan we własnej osobie, został na krzyżu osądzony i skazany na wieczne potępienie. W ten sposób staje się oczywiste, że dzieło dokonane na krzyżu jest w pełni zakończone, sąd już się odbył, szatan został zwyciężony i zbawienie jest dostępne, znajduje się w zasięgu tych wszystkich, którzy swą ufność kierują ku Chrystusowi. I chociaż nie jest koniecznością aby niewierzący pojął to wszystko dokładnie i kompletnie i z wszystkimi detalami aby być zbawionym, to jednak Duch ujawnia to w sposób wystarczający, według własnego uznania i na miarę indywidualnego wzrastania w wierze każdego człowieka. 

W pewnym sensie i po części dotyczy to również czasów z przeszłości, albowiem i w Starym Testamencie niemożliwym było, aby ktoś uwierzył i dostąpił zbawienia bez działania Ducha. Jednak w obecnym wieku, po śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa, wszystko to jest bardziej wyraźne i oczywiste. Dzieło Ducha, polegające na objawieniu Bożego zbawienia niewierzącym, jest jednym z istotnych powodów Jego przybycia i rezydowania w naszym świecie. Przybycie Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy stworzyło nowe aspekty Jego działania w Kościele. Zajmiemy się tym w kolejnych częściach tego artykułu.

Duch Święty regeneruje każdego wierzącego

Jan 3:3-7 3 Odpowiedział mu Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Jeśli się ktoś nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć królestwa Bożego. Nikodem zapytał go: Jakże może się człowiek narodzić, będąc stary? Czy może powtórnie wejść do łona swojej matki i narodzić się? Jezus odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, jest ciałem, a co się narodziło z Ducha, jest duchem. Nie dziw się, że ci powiedziałem: Musicie się na nowo narodzić


Jan 3: 36
  Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne, ale kto nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz gniew Boży zostaje na nim

Duch Święty zamieszkuje w każdym wierzącym

Jan 7:37-39 37 A w ostatnim, wielkim dniu tego święta, Jezus stanął i wołał: Jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. 38 Kto wierzy we mnie, jak mówi Pismo, rzeki wody żywej popłyną z jego wnętrza. 39 A to mówił o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w niego. Duch Święty bowiem jeszcze nie był dany, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony


Dzieje 11:15-17
 15 A gdy zacząłem mówić, zstąpił na nich Duch Święty, tak jak na nas na początku. 16 I przypomniałem słowo Pana, gdy powiedział: Jan chrzcił wodą, ale wy będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. 17 Jeśli więc Bóg dał im ten sam dar co nam, którzy uwierzyliśmy w Pana Jezusa Chrystusa, kim ja jestem, abym mógł zabronić Bogu?


Rzym. 5:5 
A nadzieja nie przynosi wstydu, ponieważ miłość Boga jest rozlana w naszych sercach przez Ducha Świętego, który został nam dany


Rzym. 8:9
-11 9 Ci więc, którzy są w ciele, nie mogą podobać się Bogu. Lecz wy nie jesteście w ciele, ale w Duchu, gdyż Duch Boży mieszka w was. A jeśli ktoś nie ma Ducha Chrystusa, ten do niego nie należy. 10 Ale jeśli Chrystus jest w was, to ciało jest martwe z powodu grzechu, a duch jest żywy z powodu sprawiedliwości. 11 A jeśli Duch tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, mieszka w was, ten, który wskrzesił Chrystusa z martwych, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez swego Ducha, który w was mieszka


1 Kor. 6:19-20
 19
Czyż nie wiecie, że wasze ciało jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was, a którego macie od Boga, i nie należycie do samych siebie? 20 Drogo bowiem zostaliście kupieni. Wysławiajcie więc Boga w waszym ciele i w waszym duchu, które należą do Boga

Mieszkając w wierzących, Duch Święty jest naszą pieczęcią na dzień odkupienia

Efez.  4:30 I nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia

Ponadto każde dziecko Boże jest ochrzczone przez Ducha w ciele Chrystusa

1 Kor. 12:13 Bo wszyscy przez jednego Ducha zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało, czy to Żydzi, czy Grecy, czy niewolnicy, czy wolni, i wszyscy zostaliśmy napojeni w jednego Ducha

Wszystko to dotyczy każdego prawdziwego wierzącego w naszych czasach. Istnieje również możliwość bycia napełnionym Duchem i postępować w Duchu. Daje to możliwość posługi Ducha w każdym wierzącym i w konsekwencji efektywnego życia w zgodzie z priorytetami i zasadami chrześcijańskimi.
.


Podsumowanie

Gdy zakończy się epoka Kościoła i dojdzie do jego pochwycenia, Duch Święty zakończy w całości dzieło dla którego przybył na ziemię i opuści ja w takim samym znaczeniu w jakim tu przybył w dzień Pięćdziesiątnicy. Możemy tu zauważyć podobieństwo z przyjściem Chrystusa i Jego powrotem do Ojca po uprzednim dokonaniu dzieła odkupienia. I tak samo jak Chrystus, Wszechobecny Duch Święty będzie kontynuował swoje dzieło po pochwyceniu Kościoła, tak jak to miało miejsce przed Pięćdziesiątnicą. 

W związku z tym, dzisiejsza epoka jest w wielu aspektach epoką Ducha, w której Duch Boży działa w sposób specjalny, formując ciało Chrystusa z wierzących powoływanych zarówno spośród Żydów jak i spośród narodów. Duch Święty będzie kontynuował swoje dzieło po pochwyceniu i również w czasie milenium, być może w nieco zmienionym charakterze, uwzględniając wszystkie obecne dzieła, z wyjątkiem chrztu Duchem. 

Zesłanie Ducha Świętego powinno być postrzegane jako ważne wydarzenie, niezbędne do wykonania dzieła Bożego w naszej epoce, tak jak przyjście Chrystusa było niezbędne do zrealizowania dzieła naszego zbawienia.


Zobacz w temacie

Print Friendly, PDF & Email