Tyrania słabszego brata

Chrześcijańska wrażliwość

Moim zadaniem dzisiejszego wieczoru jest mówić na temat dotyczący tyranii słabszego brata. Jest to fragment, w którym Paweł mówi na temat troski, którą powinniśmy okazywać sobie nawzajem, szczególnej wrażliwości, tak jak w Liście do Koryntian, gdzie Paweł zajmował się konkretnym problemem dotyczącym mięsa składanego bożkom w ofierze. Przesłanie to zostało napisane dla naszego zbudowania i niesie ono ze sobą uroczysty wydźwięk autorytetu samego Boga.

(więcej…)

Mieć Boga

Biblia naucza, że w człowieku wierzącym, w chrześcijaninie będzie mieszkał Bóg.

2 Kor. 6:16 A co za porozumienie między świątynią Boga a bożkami? Wy bowiem jesteście świątynią Boga żywego, tak jak mówi Bóg: Będę w nich mieszkał i będę się przechadzał w nich, i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem.

(więcej…)

Torben Søndergaard i ewangelia plus

Czym jest “ewangelia plus”?

Zapewne każdy słyszał o fałszywej ewangelii, która ujmuje tej prawdziwej ewangelii. Na przykład istnieje fałszywa ewangelia nauczająca, że nie trzeba wierzyć w podstawowe doktryny jak Trójjedyność Boga (zazwyczaj manifestuje się niewiarą w to, że Jezus jest Jahwe, wcielonym Bogiem Żydów).

Inna fałszywa ewangelia naucza łatwego-wierzenia (więcej tutaj), gdzie wystarczy intelektualnie uznać istnienie Jezusa jako zbawiciela, lecz nie jako Pana (efektem tej płytkiej wiary jest brak dobrych uczynków będących owocem zmienionego serca).

To są łatwe do rozpoznania fałszywe ewangelie, ponieważ odrzucają najbardziej oczywiste rzeczy. Jednakże fałszywi nauczyciele głoszący „ewangelię plus” są trudniejsi do zidentyfikowania. Przekaz „ewangelii plus” dodaje do ewangelii. Innymi słowy jeśli usłyszysz pełną ewangelię zawierającą jednak zbędną teologię lub wymagania, właśnie usłyszałeś „ewangelię plus”.

Mówiąc jeszcze prościej, jeśli ktoś „głosi ewangelię” i nauka jaką głosi zawiera znamiona „prawdziwie zbawiającej wiary” takie jak np. ubiór, sposoby odżywiania, czy prowadzenia się,  zachowywania dni, właśnie mamy do czynienia z „ewangelią plus”
.

(więcej…)

Duch Święty

Dzieje 1:4 „A spożywając z nimi posiłek, nakazał im: Nie oddalajcie się z  Jerozolimy, lecz oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode  mnie.”

Obietnica

Chociaż uczniowie byli nauczeni przez  Chrystusa i wiedzieli o tym, że powstał On z martwych, to nadal nie byli  gotowi wyjść na zewnątrz i wygrywać ludzi dla Pana. Chrystus powiedział  im żeby poszli i nauczali wszystkie narody (Mat 28:20),  ale w Dziejach 1:4 dodał On, że nie powinni oni opuszczać Jerozolimy.  Powiedział im, „oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode  mnie.” O tej samej rzeczy powiedział Jezus

Łuk. 24:49 „A oto Ja  zsyłam na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż  zostaniecie przyobleczeni mocą z wysokości.

Czym była  „obietnica Ojca” o której On im powiedział? Był to dar Ducha Świętego.  Jezus powiedział Apostołom, że otrzymają oni Ducha Świętego po tym jak  ich opuścił

(więcej…)

Ojciec wyższy od Jezusa?

Ontologia – bada strukturę rzeczywistości i zajmuje się problematyką związaną z pojęciami bytu, istoty, istnienia i jego sposobów, przedmiotu i jego własności, przyczynowości, czasu, przestrzeni, konieczności i możliwości.

(więcej…)

Pogański koń trojański

Dziecko w kąpieli?

Ruch zielonoświątkowy jak żaden inny w historii kościoła spłodził największą ilość herezji i wydał na świat największą ilość fałszywych proroków, pseudouzdrowicieli, duchowych zwodzicieli i hochsztaplerów. Jednak gdy skrytykować ten ruch natychmiast pojawiają się głosy przywołujące niczym hymn narodowy ten oto frazes: „nie wylewajmy dziecka z kąpielą”. Jeśli nie dajesz przynajmniej milczącego przyzwolenia na kapryśne roszczenia i dziwaczne zachowania, będące właśnie na topie wśród charyzmatyków, zostaniesz uznany za sceptyka, zostaniesz nazwany racjonalistą, dowiesz się, że jesteś niebezpiecznie blisko popełnienia niewybaczalnego grzechu.

(więcej…)

Tota Scriptura – Całe Pismo

Ważne zadanie

W raczej odległej przeszłości, kościół został postawiony przed ważnym zadaniem rozpoznania które księgi należą do Biblii. Biblia sama w sobie nie jest jedną księgą, ale jest zbiorem wielu indywidualnych ksiąg. To, co Kościół starał się ustalić, było tym, co nazywamy kanonem Pisma Świętego. Słowo canon pochodzi od greckiego słowa oznaczającego „standardowy lub pręt do pomiaru”. A zatem kanon Pisma Świętego opisuje normę, którą kościół użył w otrzymaniu Słowa Bożego. Jak to często bywa, praca heretyków zmusza kościół do coraz bardziej precyzyjnego określania jego doktryn.

(więcej…)

Przyczyny Reformacji oraz zmiany, które ona wniosła

Wstęp

W październiku 2016 roku rozpoczęły się obchody związane z 500 leciem Reformacji. W zrozumieniu protestanckim spowodowała ona oczyszczenie Kościoła z wielu błędnych nauk i powrót do Biblii, natomiast w zrozumieniu katolickim, spowodowała rozłam.

W zrozumieniu protestanckim główna postać Reformacji, Marcin Luter, był osobą przez którą Bóg skierował Kościół na nowo do źródła poznania Boga czyli do Pisma Świętego, natomiast w zrozumieniu katolickim, był on heretykiem inspirowanym przez diabła, przez którego została rozbita jedność Kościoła.

Taki właśnie wizerunek Lutra w umysłach katolików starają się ukształtować współcześni apologeci katolicyzmu, wśród których prym wiedzie profesor KUL, ks. dr Taduesz Guz. Jego wykłady na temat Lutra i protestantyzmu (dostępne w internecie) dążą do tego, aby coraz większa liczba katolików traktowała protestantyzm jako część kościoła, która odeszła od prawdziwej wiary i z tego powodu nie powinna być uważana za kościół, gdyż nie jest w jedności z biskupem Rzymu, czyli papieżem.

Czym była więc Reformacja i co ją spowodowało? Zanim przyjrzymy się czynnikom, które doprowadziły do Reformacji, powinniśmy przyjrzeć się sytuacji w jakiej znajdował się Kościół średniowieczny, czego nauczał i co praktykował.

(więcej…)

Stare Przymierze a Osoba Chrystusa

Szabat szalom!

Nakaz zachowywania sabatu znajdziemy tylko w Starym PrzymierzuNowe Przymierze nie nakazuje zachowywania sabatu. Wybór jaki jest postawiony przed każdym człowiekiem jest następujący:

 • podporządkować się kodeksowi Prawa (Stare Przymierze)
 • podporządkować się Osobie Chrystusa (Nowe Przymierze).

Gal 2:19-20 19 Bo ja przez prawo umarłem dla prawa, abym żył dla Boga. 20 Z Chrystusem jestem ukrzyżowany: żyję, ale już nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. A to, że teraz żyję w ciele, żyję w wierze Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał za mnie samego siebie.

 

(więcej…)

Boże łaskawe zaopatrzenie okrywające naszą grzeszną hańbę

1 Mojż. 3:1-21

1 A wąż był chytrzejszy nad wszystkie zwierzęta polne, które był uczynił Pan Bóg; ten rzekł do niewiasty: Także to,  że wam Bóg rzekł: Nie będziecie jedli z każdego drzewa sadu tego?

2 I rzekła niewiasta do węża: Z owocu drzewa sadu tego pożywamy;  3 Ale z owocu drzewa, które jest w pośród sadu, rzekł Bóg: Nie będziecie jedli z niego, ani się go dotykać będziecie,
byście snać nie pomarli. 

4 I rzekł wąż do niewiasty: Żadnym sposobem śmiercią nie pomrzecie;

5 Ale wie Bóg, że któregokolwiek dnia z niego jeść będziecie, otworzą się oczy wasze; a będziecie jako bogowie, znający dobre i złe.

6 Widząc tedy niewiasta, iż dobre było drzewo ku jedzeniu; a iż było wdzięczne na wejrzeniu, a pożądliwe drzewo dla nabycia umiejętności, wzięła z owocu jego, i jadła; dała też i mężowi swemu, który z nią był; i on też jadł. 

7 Zatem otworzyły się oczy obojga, i poznali, że byli nagimi; i spletli liście figowe, a poczynili sobie zasłony.

8 A wtem usłyszeli głos Pana Boga chodzącego po sadzie z wiatrem dniowym; i skrył się Adam, i żona jego od oblicza Pana Boga między drzewa sadu.

9 I zawołał Pan Bóg Adama, i rzekł mu: Gdzieżeś?

10 Który odpowiedział: Głos twój usłyszałem w sadzie, i zlękłem się dla tego, żem nagi, i skryłem się.

11 I rzekł Bóg: Któż ci pokazał, żeś jest nagim? izaliś nie jadł z drzewa onego, z któregom zakazał tobie, abyś nie jadł?

12 Tedy rzekł Adam: Niewiasta, którąś mi dał, aby była ze mną, ona mi dała z tego drzewa, i jadłem.

13 I rzekł Pan Bóg do niewiasty: Cóżeś to uczyniła? i rzekła niewiasta: Wąż mię zwiódł, i jadłam.

14 Tedy rzekł Pan Bóg do węża: Iżeś to uczynił, przeklętym będziesz nad wszystkie zwierzęta, i nad wszystkie bestyje polne; na brzuchu twoim czołgać się będziesz, a proch żreć będziesz po wszystkie dni żywota twego.

15 Nieprzyjaźń też położę między tobą i niewiastą, i między nasieniem twoim, i między nasieniem jej; to potrze tobie głowę, a ty mu potrzesz piętę.

16 A do niewiasty rzekł: Obficie rozmnożę boleści twoje, i poczęcia twoje; w boleści rodzić będziesz dzieci, a wola twa poddana będzie mężowi twemu, a on nad tobą panować będzie.

17 Zaś rzekł do Adama: Iżeś usłuchał głosu żony twojej, a jadłeś z drzewa tego, o któremem ci przykazał, mówiąc: Nie będziesz jadł z niego; przeklęta będzie ziemia dla ciebie, w pracy z niej pożywać będziesz po wszystkie dni żywota twego.

18 A ona ciernie i oset rodzić będzie tobie; i będziesz pożywał ziela polnego.

19 W pocie oblicza twego będziesz pożywał chleba, aż się nawrócisz do ziemi, gdyżeś z niej wzięty; boś proch, i w proch się obrócisz.

20 I nazwał Adam imię żony swej Ewa, iż ona była matką wszystkich żywiących.

21 I uczynił Pan Bóg Adamowi, i żonie jego odzienie skórzane, i oblókł je

 


Dwa oblicza świata

Żyjemy w bardzo pomieszanym świecie. W świecie w którym jest straszna przemoc, okropne okrucieństwo,  nienawiść i śmierć na każdym rogu, gdzie są ludzie którzy cierpią, chorują, są pogrążeni w smutku bądź bólu. Jednak w tym samym czasie podziwiamy świat gdzie jest tyle piękna, który jest tak zawiły i złożony, w którym jest wiele dowodów na Bożą moc w projekcie, w stworzeniu. Mamy więc poczucie dwóch stron świata w którym żyjemy. Tej okropnej, i tej która jest wybitnie wspaniała i piękna. I oczywiście tylko Biblia pomaga nam zrozumieć dlaczego rzeczy są takie jakie są.

Ten rozdział mówi nam dlaczego harmonia, która przepełniała wszystko kiedy Bóg stworzył wszechświat jest teraz tak rozbieżna. Dlaczego jest tak, że wszystko jest dotknięte tym co jest dowodem na zło, kiedy początkowo wszystko było dowodem na dobro. Biblia nam mówi, że powodem tego wszystkiego jest grzech, Pyszne nieposłuszeństwo człowieka przeciw Bogu. Nasza arogancja w dążeniu by być takimi jakim jest Bóg i brak chęci by być posłusznym Bogu. Te nieposłuszeństwo i pycha Adama i Ewy została tak utrwalona przez wieki, iż dzisiaj wciąż widzimy tę samą pyszną arogancję ludzkiego serca.
.

(więcej…)

Konsekwencje fałszywych doktryn

Śmiertelne zagrożenie

Każda zła doktryna niezgodna ze zdrową nauką jest jak ziarno, które w odpowiednim czasie wyda zły plon i jak kwas, który całe ciasto zakwasza. To samo tyczy się fałszywych języków, prorokowania z własnego natchnienia i pseudouzdrowień, jakie występują w ruchu charyzmatycznym. W zasadzie większość charyzmatyków jest zgodna co do tego, że w ich ruchu jest wiele błędów i zwiedzenia, jednak jak jeden mąż bronią go mówiąc, że osądzając ruch często wylewamy dziecko z kąpielą.

Mając na uwadze, że dar proroctwa został wstrzymany po czasie apostolskim, dar języków ustał sam z siebie jeszcze w I wieku, ostatnie cuda uzdrowienia przez nałożenie rąk miały miejsce w 55 roku na wyspie Malta należy zadać dwa pytania. Po pierwsze co według zielonoświątkowców jest tym dzieckiem w kąpieli? Po drugie jak to dziekco mogło przetrwać w bagnie cielesności i zwiedzenia, fałszywych cudów i błędnej, o ile nie heretyckiej teologii? Każdy wierzący należący do jakiejkolwiek lokalnej organizacji ruchu zielonoświątkowego powinien zdać sobie sprawę z konsekwencji wynikających dla jego życia duchowego.

(więcej…)

Czy ograniczone odkupienie jest biblijne?

Wstęp

Proszę zauważ – ponieważ ten artykuł jest częścią naszej serii na temat „Czym jest Kalwinizm?”, przedstawiamy pełny 5-cio punktowy obraz Kalwinizmu. Wierzymy, że 5-cio lub 4-ro punktowi Kalwinizm jest zagadnieniem, na które Chrześcijanie mogą  „zgodzić się na niezgodę.”

A więc podczas gdy ten artykuł będzie mocno argumentować w stronę 5-cio punktowego Kalwinizmu, nie chcemy w żaden sposób ubliżać wierze osób, które przystają do 4-ro punktowego Kalwinizmu. Pragniemy zauważyć, że wielu z naszych autorów jest 4-ro punktowymi Kalwinistami. Prosimy także aby osoba czytająca ten artykuł zapoznała się z napisanymi przez nas argumentami ‘przeciwko ograniczonemu odkupieniu’. Jak także, w kwestii pełnego zrozumienia tego zagadnienia z zapoznaniem się z artykułem na temał ‘nieograniczonego odkupienia’.

(więcej…)

Sposób wybierania starszych

O ustanawianiu

Nowy Testament jasno wskazuje, że starsi byli w wyjątkowy sposób oddzielani lub wyznaczani na urząd. Terminem normalnie używanym w stosunku do wyznaczania starszych w Nowym Testamencie to καθίστημι kathistēmi, które oznacza „ustanowić”. Koncepcja ustanawiania oznacza oficjalne uznanie przywództwa przez kościół i publiczne ogłoszenie oddzielenia mężczyzn do specjalnej służby.

W 1 Liście do Tymoteusza Paweł mówi

1 Tym. 4:14 Nie zaniedbuj daru, który jest w tobie, który został ci dany przez proroctwo wraz z nałożeniem rąk starszych.

(więcej…)

Skutki liberalnej myśli teologicznej

Upadek cywilizacji

Patrząc na współczesny świat Zachodniej Cywilizacji (USA, Kanada, Europa, Australia) widzimy totalny chaos moralny. Przejawy tego zepsucia widzimy w:

 • legalizacji aborcji
 • eutanazji
 • statystykach wzrostu rozwodów
 • ślubach gejowsko-lesbisjkich
 • łatwym dostępie do pornografii
 • niżu demograficznym
 • wzroście przestępczości
 • politycznej poprawności (cenzurze)
 • lewicowo-postmodernistycznym myśleniu
 • napływie islamu
 • ateizacji społeczeństw
 • pustoszeniu kościołów
 • podważaniu historycznośći Biblii

Wszystkie wymienione powyżej grzechy wchodzą masowo do zborów i kościołów chrześcijańskich wszystkich denominacji a nie jedynie w prawie cywilnym i karnym państw Cywilzacji Zachodniej.
.

(więcej…)

Dr Michael Brown rujnuje swoją wiarygodność

Hipercharyzmatyczny chearlider

Doktor Michael Brown rujnuje swoją wiarygodność na swoim Facebook’u , po czym usuwa wszystkie dowody. 5 maja dr Michael Brown przeprowadził wywiad z Jeniffer LeClaire w swoim programie w radio i kiedy segment wywiadu się kończył do programu zadzwonił Chris Rosebrough aby zapytać doktora Browna o jego zdanie i myśli na temat Jeniffer LeClaire i jej „duszy sprytnej kałamarnicy” . Odbyła się krótka i intersująca wymiana pomiędzy mężczyzami.

Ja (Steven Kozar) napisałem na ten temat wpis na blogu, w którym to powiedziałem o doktorze Brownie:

„On jest hiper charyzmatycznym chearliderem z dużym mikrofonem i bardzo łatwowierną publicznością.”

(więcej…)

Cierpienie ku dobremu

Hebr. 5:8 I chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał

Pozytywne strony cierpienia?

Tak! Przez cierpienie sam Chrystus nauczył się posłuszeństwa. Czy chcesz jako chrześcijanin zaniechać grzechu? Jeśli tak, to możesz być wdzięczny Bogu za różne cielesne cierpienia przez które przechodzisz. Dlaczego?

1 Piotra 4:1 Ponieważ więc Chrystus cierpiał w ciele, uzbrójcie się też i wy tą myślą, gdyż kto cieleśnie cierpiał, zaniechał grzechu

Konkretnie Bóg nas kształtuje przez choroby!

Biblia zawiera wiele przykładów kształtowania naszego charakteru, wychowywania nas przez choroby/cierpienie:

(więcej…)

Czy wczesny kościół wierzył w doktryny łaski?

 

Wprowadzenie

Istnieje wiele stron internetowych (niektóre dość straszne, inne nieco naukowe, ale równie straszne), które próbują odwieść czytelników, by uwierzyli w to, że z wyjątkiem Augustyna, lub przynajmniej do czasów Augustyna, wczesny kościół nie wierzył w

To jest tragedia. Dlaczego? Po obfitej konsultacją z pierwotnymi źródłami doktryn reformacji, czytelnik z pewnością może znaleźć „etapy niemowlęce” wszystkich tych ewangelicznych doktryn w pismach wczesnego kościoła. I nie tylko można je znaleźć w „etapach niemowlęcych”, ale także pojawiają się dość szczegółowo u wielu wczesnych pisarzy.

(więcej…)

Niepełne uzdrowienia

Pozycja ruchu zielonoświątkowego

Kłamstwo powtórzone tysiąc razy staje się prawdą. – Joseph Goebbels

I tak nauczyciele skupieni w ruchu zielonoświątkowym wmawiają, że posiadają apostolskie dary Ducha Świętego, w tym uzdrawianie przez nakładanie rąk. W ich mniemaniu dar uzdrawiania przez nażenie rąk ma następujące cechy:

 • efekt jest niepewny, chory nie musi zostać uzdrowiony
  .
 • uzdrowienie może nastąpić wiele lat po nałożeniu rąk
  .
 • może czasowo poradzić sobie z symptomami chorób funkcjonalnych takich jak bolące ramię, migrena, ból dolnej partii pleców, kłucie w piersiach, ból żołądka
  .
 • nie potrafi sobie poradzić z chorobami organicznymi jak odcięte kończyny, wrodzone zniekształcenia, skaleczenia, nowotwory i inne widoczne choroby
  ..
 • poważne choroby rzekomo leczone, jednak jedynym tego dowodem są zasłyszane opowieści o tego typu przypadkach jakie wydarzyły się w odległych i niedostępnych miejscach
  .
 • jest zależny od wiary uzdrawianej osoby i jeśli nieudany, winą obarcza się chorego

(więcej…)