Zagrożenie zwiedzeniem

Wiemy, że istnieją ruchy pseudochrześcijańskie, które głoszą, że Jezus – Jeszua nie jest Bogiem tylko stworzonym aniołem. Przykładami takich ruchów / sekt są choćby Świadkowie Jehowy, Badacze Pisma Świętego czy nawet Islam, który niby uznaje Mesjasza lecz nie uważa Go za Boga.

Przejdźmy do Dziejów Apostolskich aby przybliżyć dwie kwestie:

 1. Kim był Mesjasz w swojej tożsamości

  oraz
 2. Jaki był stosunek Boga do Izraela i do spraw związanych z eschatologią (czasami ostatecznymi).


.


Egzegeza 1 rozdziału Dziejów Apostolskich

wers 1

„1 Pierwszą księgę , Teofilu,napisałem o tym wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku.”

Wiemy, że Dzieje Apostolskie były napisane przez tego samego autora, który napisał Ewangelię Łukasza. Łukasz najprawdopodobniej był gojem – nieżydem albo tzw. hellenistycznym Żydem greckojęzycznym. Wiemy, że był lekarzem natomiast jego pochodzenie nie jest do końca jasne. Teolodzy są podzieleni w tej kwestii czy Łukasz był Żydem czy też nie.
.

wersy 2-7

„2 Aż do dnia, gdy udzieliwszy przez Ducha Świętego poleceń Apostołom, których wybrał, wzięty został w górę;

3 Im też po swojej męce objawił się jako żyjący i dał liczne tego dowody, ukazując się im przez czterdzieści dni i mówiąc o Królestwie Bożym.

4 A spożywając z nimi posiłek, nakazał im: Nie oddalajcie sie z Jerozolimy, lecz oczekujcie obietnicy Ojca,o której słyszeliście ode mnie;

5 Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym.

6 Gdy oni tedy się zeszli, pytali Go mówiąc: Panie, czy w tym czasie odbudujesz królestwo Izraelowi?

7 Rzekł do nich: Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił.”

Mamy tu bardzo ciekawą kwestię. Kiedy Apostołowie zadali pytanie Jezusowi czy w tym czasie odbuduje królestwo Izraela, Jezus nie mówi im tego : Słuchajcie, źle rozumiecie naturę królestwa. Czy nie wiecie, że skończyłem już z Izraelem, że Izrael jest teraz duchowy?

Jezus nie mówi czegos takiego.

On mówi tylko :”Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił.”

Tym samym stwierdza, że Jezus odbuduje królestwo Izraelowi, ale że to jeszcze nie jest ten czas. Zatem odrazu tzw. Teologia Zastąpienia czy Teologia Przymierza, które próbują uduchawiać ten tekst w tym miejscu padają.

Werset 7 wyraźnie stwierdza, że: ”Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile..”

Jezus tu nie mówi: „Nie nasza” tylko : „Nie wasza czyli widać, że  już po zmartwychwstaniu On tę wiedzę ma ale nie dzieli się nią z Apostołami. Dlatego mówi: „Nie wasza”. Siebie oddzielając z tej grupy.
.

wers 8

„8 Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi.”

Mamy tu odrazu wezwanie do tego aby Apostołowie dzielili się Dobrą Nowiną najpierw z narodem żydowskim a potem z Judeą i Samarią i aż po krańce ziemi, czyli z nie-żydami,gojami by także mogli przyjąć Ewangelię.
.

wersy 9-11

„9 I gdy to powiedział, a oni patrzyli, został uniesiony w górę i obłok wziął Go sprzed ich oczu.

10 I gdy tak patrzyli uważnie, jak On sie oddalał ku niebu, oto dwaj mężowie w białych szatach stanęli przy nich

11 I rzekli: Mężowie galilejscy, czemu stoicie, patrząc w niebo? Ten Jezus, który od was został wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie, jak Go widzieliście idącego do nieba.

12 Wtedy powrócili do Jerozolimy z Góry, zwanej Oliwną, która leży w pobliżu Jerozolimy w odległości drogi na jeden sabat.”

Droga szabatowa to jest w teologii rabinackiej ok 1 km. Była to jedyna dozwolona droga, jaką można było pokonać w Szabat wg tradycji rabinackiej.

W wersetach od 9-12, kiedy Jezus został zabrany sprzed oczu Apostołów do nieba, aniołowie stanęli przy nich (ludzie w białych szatach to aniołowie) mówiąc do Apostołów, że ten Jezus, który został zabrany, tak przyjdzie jak Go widzieli wstepującego do nieba.

Powrócili wtedy z Góry Oliwnej do Jerozolimy.

Na jaki fragment powoływali się ci aniołowie kiedy mówili, że Jezus wróci tak samo jak został zabrany? Wiemy, że Jezus poszedł do nieba z Góry Oliwnej.Co to ma wspólnego z Jego powrotem?- można by zapytać. Otwórzmy zatem Księgę Zachariasza..

Zach. 13:7-9 7 Ocknij się mieczu, przeciwko mojemu pasterzowi i przeciwko mężowi – mojemu towarzyszowi! – mówi Pan Zastępów – Uderz pasterza i będą rozproszone owce, Ja zaś zwróce swoją rękę przeciw maluczkim. 8 I stanie sie w całym kraju – mówi Pan (Jahwe): Dwie trzecie zginą i pomrą tylko trzecia część pozostanie z nim. 9 Tę trzecią część wrzucę w ogień i będę ją wytapiał, jak się wytapia srebro, bedę ją próbował, jak się próbuje złoto. Będzie wzywać mojego imienia i wysłucham ją. Ja powiem: Moim jest ludem, a ona odpowie: Pan (Jahwe) jest moim Bogiem.”

Teraz rozdział 14 – tak jak w oryginale hebrajskim aby podkreślić coś bardzo istotnego.

Zach. 14:1-9 „1 Oto nadchodzi dzień Jahwe, gdy będę dzielił w twoim gronie łupy odebrane tobie. 2 I zbiorę wszystkie narody do walki z Jeruzalemem. Miasto będzie zajęte, domy splądrowane, kobiety zgwałcone. Połowa miasta pójdzie w niewolę, lecz resztka ludności będzie usunięta z miasta. 3 Potem wyruszy Jahwe i będzie walczył z tymi narodami, jak zwykł walczyć w dniu bitwy. 4 Jego nogi staną w owym dniu na Górze Oliwnej, która leży naprzeciwko Jeruzalemu od wschodu, tak że Góra Oliwna rozpadnie sie w środku na wschód i na zachód, tworząc wielką dolinę. Połowa góry cofnie się na północ, a druga połowa na południe. 5 Wtedy będziecie uciekac do tej doliny między moimi górami, gdyż ta dolina będzie sięgała aż do Azel; a będziecie uciekać tak, jak uciekaliście przed trzęsieniem w czasach Uzjasza, króla judzkiego. Potem przyjdzie Jahwe, mój Bóg, a z nim wszyscy święci. 6 W owym dniu stanie się tak: Nie bedzie ani upału, ani zimna, ani mrozu. 7 I będzie tylko jeden, ciągły jeden dzień, zna go Jahwe, nie dzień i nie noc, a pod wieczór będzie światło. 8 I stanie się w owym dniu, że popłyną żywe wody z Jeruzalemu, połowa do morza na wschodzie, a połowa do morza na zachodzie, i tak będzie w lecie i w zimie. 9 I będzie Jahwe królem całej ziemi. W owym dniu Jahwe będzie jedyny i jedyne będzie jego imię.”

To niezwykły fragment. Porównajmy go z Dziejami Apostolskimi.
.

Mesjasz to Jahwe

Dzieje 1:11 11 Ten Jezus, który od was został wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie, jak go widzieliście idacego do nieba. 12 Wtedy powrócili do Jerozolimy z Góry, zwanej Oliwną.
.
MESJASZ TO  JAHWE

Zach. 14:3-4 „3 Potem wyruszy Jahwe i będzie walczył z tymi narodami, jak zwykł walczyć w dniu bitwy. 4 Jego nogi staną w owym dniu na Górze Oliwnej, która leży naprzeciwko Jeruzalemu od wschodu.”

Ten fragment mówi nam, że Jezus Chrystus jest tożsamy z Bogiem Jahwe, że nie jest stworzony, jak mówia niektóre sekty pseudochrześcijańskie. To niezwykły fragment potwierdzający boskość Mesjasza.
.

Teologia zastąpienia obalona

Fragment powyższy rozprawia sie również z tzw. teologią zastąpienia. Teologia ta głosi, że Bóg skończył z Żydami, że plan nawrócenia Izraela to fikcja, że nie będzie żadnego nawrócenia Żydów. Ten tekst mówi wyraźnie w rozdziale 13, wersetach 8-9 z Księgi Zachariasza: TEOLOGIA ZASTĄPIENIA OBALONA

Zach13:8-9 „8 I stanie się w całym kraju – mówi Pan: Dwie trzecie zginą i pomrą, a tylko trzecia część pozostanie z nim. 9 Tę trzecią część wrzucę w ogień i będę ją wytapiał, jak sie wytapia srebro, będę ją próbował , jak się próbuje złoto. Będziewzywać mojego imienia i wysłucham ją. Ja powiem: Moim jest ludem, a ona odpowie: Jahwe(Mesjasz) jest moim Bogiem.”

Księga Zachariasza była napisana do Żydów i oni rozumieli, że ten tekst odnosi się do nich. Bóg mówi tu o swoim ludzie, o Izraelu. W wersecie 2 jest mowa o tym, że wojska świata zaatakują Izrael, Jerozolimę. Nie chodzi tu o jakąś duchową Jerozolimę. Niektórzy próbują ten fragment uduchawiać twierdząc, że Góra Oliwna to symbol naszego serca do którego wkracza łaska.

Absurdalne teorie

Tego tekstu nie da sie rozumieć inaczej jak tylko dosłownie.

„ 2 I zbiorę wszystkie narody do walki z Jeruzalemem. Miasto będzie zajęte, domy splądrowane, kobiety zgwałcone. Połowa miasta pójdzie w niewolę, lecz resztka ludności nie będzie usunieta z miasta.”

Ten tekst mówi wprost, że w momencie kiedy Jezus przyjdzie ponownie na ziemię (jako Bóg Jahwe) by ustanowić swoje królestwo to Żydzi będą mieszkać w Jerozolimie. Wojska świata zaatakują Jerozolimę, w której będą mieszkać Żydzi i oni wezwą imienia Mesjasza, imienia Bożego i dopiero wtedy zostaną zbawieni.
.


Zastosowanie teologiczne

Fragment ten rozprawia się z dwiema herezjami:
.

 1. Z arianizmem, czyli poglądem, który mówi, że Jezus jest aniołem a nie Bogiem Wszechmocnym
  oraz
 2. Z teologią zastąpienia, czyli poglądem, że Bóg już skończył  z narodem żydowskim.
  .
Zasada hermeneutyczna

Czyli nauka o interpretacji Pisma Świętego jest taka, że nie możemy jednej części fragmentu rozumieć alegorycznie, a następnej dosłownie. Tutaj tekst Zachariasza jest jednoznaczny.

 • Góra Oliwna jest dosłowna – to samo potwierdzaja aniołowie, którzy mówili do Apostołów;
  .
 • Jerozolima jest dosłowna – chodzi o tę ziemską Jerozolimę.

Trudno żeby mówić, że w Nowej Jerozolimie np. kobiety będą gwałcone. To absurd.
.

Analiza gramatyczna

który został od was wzięty w górę do nieba, przyjdzie tak samo, jak go widzieliście wstępującego do nieba

οὕτως  ἐλεύσεται  ὃν  τρόπον  εθεασασθε  αὐτὸν 
houtos  eleusetai hon  tropon ethesasthe auton
tak samo, w ten sam sposób przyjdzie (w) jaki sposób ogładaliście go

Tekst mówi jasno, że Jezus wróci na ziemię w taki sam sposób w jakim ją opuścił.

 • sposób opuszczenia ziemi: fizyczne uniesienie z Góry Oliwnej do nieba
 • sposób powrotu na ziemię: fizyczne zstąpienie z nieba na Górę Oliwną

Potwierdzają to:

Przysłówek οὕτως houtosw ten sam sposób, w zgodzie z opisem, tak samo – z racji swojej posiadanej siły demonstracyjnej odnosi się do tego, co poprzedza; „w sposób mówiony, w sposób opisany, w sposób, w jaki zostało to zrobione, w ten sposób, w taki sposób, a więc tak”; przygotowuje drogę do tego, co następuje
.
Przysłówek οὕτως houtos stawia znak równości między tym, co go poprzedza a tym, co po nim następuje; zatem sposób pójścia z ziemi do nieba jest co do sposobu identyczny z powrotem z nieba na ziemię

Zaimek względny ὃν honw jaki – służący do pytania o cechę wyrażoną zwykle w przymiotniku, lecz w tym przypadku w następującym po nim rzeczowniku τρόπος tropos (zobacz użycie tego zaimka np. w Mat. 7:2  Jakim bowiem sądem sądzicie, takim będziecie sądzeni, i jaką miarą mierzycie, taką będzie wam odmierzone). Zaimek ten wskazuje na równorzędność stwierdzeń występujących przed jak i po nim.

Rzeczownik τρόπος tropossposób, okoliczności, ta sama droga, w ten sam sposób

Bardzo interesujący gramatycznie jest tutaj koncepcja wzięcia do nieba i powrotu. Są tutaj widoczni dwaj różni wykonawcy działania na podmiot. Wzięcie jest pasywne (podmiot czyli Pan Jezus jest przedmiotem czynności, a nie wykonawcą). Przyjście jest inicjatywą podmiotu (podmiot czyli Pan Jezus jest i przedmiotem działania i wykonawcą).

Czasownik ἐλεύσεται eulestaiprzyjdzie sam z siebie – czasownik ten posiada stronę deponensu medialnego, która informuje, że podmiot (tutaj Pan Jezus) działa we własnym imieniu i we własnym interesie (działania refleksyjne); o do nieba wzięty został przez Ojca (strona bierna czasownika), o tyle zstąpi z własnej inicjatywy;

Wnioskować należy, że sposób, w jaki Pan Jezus przyjdzie nie może odnosić się do pasywnego powrotu ponieważ to ulegnie zmianie. Logiczną identycznością sposobu przyjścia musi być miejsce powrotu, czyli z nieba na Górę Oliwną oraz rzeczywisty, materialny wymiar tego powrotu – w sposób fizyczny (a nie duchowy). Cała konstrukcja zdania kładzie ogromny nacisk na identyczność przyjścia z wzięciemi nie może być interpretowana alegorycznie czy metaforycznie.
.

Analogia Scriptura

Z tego tekstu wprost wynika, że Bóg nie skończył z narodem żydowskim, że w czasach gdy przyjdzie Jezus na ziemię, Żydzi będą mieszkać ponownie w Izraelu, w Jerozolimie, i że wojska świata zaatakują Izrael. Mamy potwierdzenie tego choćby w Ewangelii Mateusza 23.

Mat. 23:37-39 „37 Jeruzalem, Jeruzalem, które zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do ciebie byli posłani, ileż to razy chciałem zgromadzić dzieci twoje, jak kokosz zgromadza pisklęta swoje pod skrzydła, a nie chcieliście! 38 Oto wam dom wasz pusty zostanie 39 Albowiem powiadam wam: Nie ujrzycie mnie odtąd, aż powiecie: Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim.”

 • Z tego tekstu wynika wprost, że Jezus nie przyjdzie dopóki Żydzi w Jerozolimie nie będą wołać: ”Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim”.
  .
 • Ten fragment potwierdza, że w Jerozolimie będą mieszkać Żydzi bo tu Jezus mówi w wersecie 38 „Oto wam dom wasz pusty zostanie”.
  .
 • Chodzi o dom Izraela lub o dom w znaczeniu Świątynia Jerozolimska.
  .
 • Jezus mówi dalej: „Nie ujrzycie mnie Jerozolimo – żydowska Jerozolimo” bo mówił to do faryzeuszy i uczonych w Piśmie. Ten fragment mówi ewidentnie, że Jezus wróci  do Jerozolimy, ale Żydzi nie ujrzą Go prędzej nim nie będą Go wzywać.

Dodatkowym potwierdzeniem na to jest Księga Objawienia 19, która się łączy z fragmentem z Księgi Zachariasza. Księga Objawienia w  rozdziale także opisuje przyjście Mesjasza ze świętymi, zarówno z aniołami jak i z ludźmi, którzy zmartwychwstaną w uwielbionych ciałach i wrócą z Mesjaszem na ziemię aby tu panować przez tysiąc lat.
.


Historia teologii Tysiącletniego Królestwa

Ciekawostką jest pogląd o tysiącletnim Królestwie Mesjańskim występuje zarówno w tradycji starożytnych rabinów jak i starożytnych przednicejskich tzw. Ojców Kościoła. Byli oni zgodni co do jednego. Mianowicie,  proroctwa Starego i Nowego Testamentu (Izaj. 65, Izaj. 66, Psalm 72, Obj. 20) – wyraźnie potwierdzają, że będzie dosłowne tysiącletnie królestwo na ziemi.

W Talmudzie jest zapisana pewna ciekawa rzecz. Pewien słynny rabin, Leopold Cohen niezwykle zmartwił się czytając 9 rozdział Księgi Daniela, zgodnie z którym Mesjasz miał przyjść i umrzeć przed zniszczeniem Drugiej Świątyni. Rabin ów chciał się dowiedzieć co to oznaczało.

Znalazł zatem w Talmudzie fragment, który mówi, że świat będzie trwał przez 6000 lat. „Tysiąc lat w Twoich oczach jak dzień wczorajszy przeminął” co łączono wg rabbiego Kadina z Psalmem 90, wersetem

Z tego wnioskuję, że świat będzie przez 2000 lat w stanie chaosu, przez 2000 lat pod Prawem Mojżesza i przez 2000 lat pod panowaniem Mesjasza. Podczas gdy Szabat Tysiącletnie Królestwo będzie Tysiącletnim pokojem. Potem nastąpi wojna Goga i Magoga i Mesjasz odnowi świat po 7000 lat.” – zgodnie z Talmudem, Sanhedryn 96b, Sanhedryn 99a.

Mamy zatem nawet w nauce rabinów i starożytnych Ojców Kościoła te same poglądy. Przykładem niech będą Justyn Męczennik, Hipolit Rzymski, Ireneusz z Lyonu. Ten ostatni był uczniem Polikarpa ze Smyrny a z kolei ten uczniem Apostoła Jana więc jest to ciekawe ogniwo.

 • Ireneusz opisuje, że Mesjasz będzie panował przez tysiąc lat.
 • O tym mówił też Justyn Męczennik, chrześcijanin, który zmarł w 165 roku.

Wszyscy ci wcześni teolodzy kościoła mówili o tym , że Mesjasz będzie panował na ziemi przez tysiąc lat.

Zobacz artykuły

To samo potwierdza tradycja rabiniczna i wspomniane już Ksiega Apokalipsy 20, Psalm 72 oraz Księga Izajasza 65,66.

Wynika z tego, że do Biblii mamy podchodzćc zgodnie z jej pierwotnym przesłaniem nie bawiąc się w duchowe interpretacje. Tekst nalezy odczytywać literalnie, zgodnie z kontekstem historyczno – kulturowym oraz z gramatyczno – historyczną interpretacją Pisma (dosłowną, literalną) bez niepotrzebnego uduchawiania tekstu.

W Księdze Zachariasza znajdujemy jeszcze jedną ciekawą rzecz, która powinna być dla nas intrygująca.

Zach. 14:10-21

„10 Cały kraj będzie przemieniony w równinę, od Geby aż do Rimmonu na południu. Lecz Jeruzalem będzie leżeć wysoko i pozostanie na swoim miejscu od Bramy Beniamina az do Bramy Narożnej i od wieży Chananela aż do tłoczni królewskich.

11 Tam będą mieszkali, bo nie będzie już klątwy. Jeruzalem będzie żyć bezpiecznie.

12 A taka będzie plaga, jaką Jahwe dotknie wszystkie ludy, które wystąpiły zbrojnie przeciwko Jeruzalemowi: ciało każdego, kto stoi jeszcze na nogach, będzie gnić, jego oczy będą gnić w oczodołach, a język zgnije w jego ustach.”

Cechy o jakich mowa w tym wersecie to ślady choroby popromiennej, radioaktywności. Wiemy, że naród żydowski posiada broń nuklearną. Mówiąc czasem, że -Bóg to sprawi- to może posłużyć się tutaj Żydami, karząc narody, które zaatakują Jerozolimę. Izrael użyje tego arsenału do swojej obrony przed najazdem wojsk świata. Tak też samo w niektórych fragmentach Biblii mamy wzmianki o tym, że Asyria zaatakuje Żydów. Wtedy wiemy, że Bóg posługuje się innymi narodami aby ukarać Izraela. W tym wypadku Bóg posłuży się Izraelem by ukarać inne narody, które go zaatakują:

„13 W owym dniu padnie na nich za sprawą Jahwe wielka trwoga, tak że jeden chwyci drugiego za rękę, a inny podniesie rękę przeciwko ręce drugiego.

14 Nawet Juda będzie walczył w Jeruzalemie. I zostanie zebrane mienie wszystkich narodów wokoło, złoto i srebro oraz szaty w wielkiej ilości.

15 I taka sama plaga jak tamta dotknie konie, muły, wielbłądy i osły, i wszelkie bydło, które będzie w tych obozach.

16 Wszyscy pozostali ze wszystkich narodów, które wystapiły zbrojnie przeciwko Jeruzalemowi, będą corocznie pielgrzymowali, aby oddać pokłon Królowi, Jahwe Zastępów, i obchodzić Święto Szałasów.

17 Dla tych zaś, którzy spośród rodów ziemi nie będą pielgrzymowali do Jeruzalemu, aby oddać hołd Królowi, Jahwe Zastępów, nie będzie deszczu.

18 A jeżeli ród egipski nie bedzie pielgrzymował i nie zjawi się, spadnie nań plaga, jaką Jahwe dotknie narody, które nie pielgrzymują, aby obchodzić Świeto Szałasów (Namiotów).

19 Taka kara spadnie na Egipt i taka kara spadnie na wszystkie narody, które nie pielgrzymują aby obchodzić Święto Szałasów.”

Z tego tekstu wynika, że w Tysiącletnim Królestwie narody będą obchodzić biblijne święta ze Starego Testamentu z Prawa Mojżeszowego. To nie jest naturalnie jedyne święto.

W Księdze Ezechiela w rozdz. 40-48 mamy opis tysiącletniego Mesjańskiego Królestwa jak i to, że bedą wówczas obchodzone wszystkie święta biblijne. Ludzie będą wtedy żyć wg Prawa Bożego, Mojżeszowego.

Dalej czytamy

„20 W owym dniu będzie na dzwoneczkach koni napis: Poświęcony Jahwe. A garnków domu Jahwe będzie jak czasz ofiarnych przed ołtarzem.

21 Każdy garnek w Jeruzalemie i w Judzie będzie poświęcony Jahwe Zastępów, tak że wszyscy, którzy przyjdą składać ofiary, będą je brali i bedą w nich gotowali mięso ofiarne. W dniu owymjuż nie będzie handlarza w domu Jahwe Zastępów.”

Dom, o którym tu mowa to Świątynia o której mowa w Ks. Ezechiela 40-48. Wiemy zatem, że będzie odbudowana Świątynia w Tysiącletnim Królestwie.
.


Podsumowanie:

 1 JEZUS TO BÓG JAHWE (połączenie Ks. Zachariasza z Dziejami Apostolskimi)

2 BÓG NIE SKOŃCZYŁ Z NARODEM ŻYDOWSKIM (zostało wykazane, że Żydzi będą mieszkać w Jerozolimie kiedy Jezus przyjdzie powtórnie na ziemię)

3 BOŻE PRAWO BĘDZIE PRZESTRZEGANE W KRÓLESTWIE MESJASZA (Boże Prawo nie jest zniesione jak nauczają różne kościoły. Prawo jest doskonałe, nawraca dusze, jest święte).

Michał Głazowski


Zobacz w temacie

https://www.youtube.com/watch?v=c1ARZU2ee5M&feature=youtu.be

Print Friendly, PDF & Email